Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2721. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica, stran 7720.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. redni seji dne 4. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/15) se v 12. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za priložnostne kratkotrajne najeme za čas določene prireditve (največ do 7 dni) se višina mesečne najemnine, izračunane na podlagi prejšnjega odstavka preračuna na dnevno najemnino. Priložnostni oziroma kratkotrajni najemnik plača za en dan najema znesek tako izračunane dnevne najemnine, povečan za 100 %.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se društvom, ki se sofinancirajo iz proračuna občine, zaračuna dnevna najemnina 5 EUR za najeto nepremičnino.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2015-2
Ivančna Gorica, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost