Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2713. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Dravograd, stran 7711.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 21. seji dne 3. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o nagradah in priznanjih Občine Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja določitev vrste priznanj in nagrad Občine Dravograd, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj in nagrad, njihovo obliko, kriterije, financiranje ter način vodenja evidence podeljenih priznanj in nagrad.
Izrazi v tem odloku, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Priznanja in nagrada Občine Dravograd so najvišja priznanja, namenjena za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu ter prijaznejšemu življenju občanov in so izjemnega pomena za razvoj in ugled občine.
3. člen 
O podelitvi priznanj in nagrade odloča Občinski svet Občine Dravograd (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in župan (v nadaljevanju: komisija).
II. VRSTE PRIZNANJ IN NAGRAD 
4. člen 
Priznanja in nagrade Občine Dravograd, o katerih odloča občinski svet, so:
– naziv častnega občana Občine Dravograd,
– nagrada Občine Dravograd,
– priznanja Občine Dravograd.
O podelitvi priznanj in nagrade odloča občinski svet s sklepom na predlog komisije, po predhodno objavljenem javnem razpisu.
Priznanje Občine Dravograd, o katerem odloča župan, je Zlati grb Občine Dravograd.
O podelitvi Zlatega grba odloča župan s sklepom na podlagi svoje odločitve in brez javnega razpisa.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH 
3.1. Naziv častnega občana
5. člen 
Naziv častni občan Občine Dravograd podeljuje občinski svet občanom Občine Dravograd, drugim državljanom Republike Slovenije, lahko pa tudi državljanom tujih držav, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ter drugih dejavnosti prispevali in s svojim delom opravili eno ali več naslednjih del:
– zagotovili trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine,
– prispevali k blaginji občanov,
– prispevali k utrjevanju demokracije in človekovih pravic,
– prispevali k razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti,
– izkazali zavzetost za blaginjo, pravičnost vseh in za prepoznavnost Dravograda v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru.
Občinski svet lahko letno podeli en naziv Častni občan Občine Dravograd (v nadaljevanju: častni občan).
Občinski svet lahko odloči, da se naziv častni občan za posamezno koledarsko leto ne podeli.
Prejemnik naziva Častni občan ima naslednjo ugodnost:
– prost vstop na vse občinske prireditve na območju Občine Dravograd, katerih organizator je JZ Dravit.
6. člen 
Dobitniku naziva častni občan se na slavnostni seji občinskega sveta podeli posebna listina, ki vsebuje ime in priimek prejemnika priznanja s kratko obrazložitvijo ter datum podelitve. Podeli se mu tudi plaketa, ki predstavlja zgodovinsko utemeljen znak, odtisnjen v kovini.
3.2. Nagrada Občine Dravograd
7. člen 
Nagrada Občine Dravograd je najvišje občinsko priznanje, ki jo občinski svet podeljuje fizičnim osebam, društvom, klubom, sekcijam, podjetjem in drugim pravnim osebam za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine, življenju v občini ter podobi krajev, kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo ali aktivnosti na posameznih področjih delovanja.
Občinski svet lahko letno podeli eno nagrado Občine Dravograd.
8. člen 
Nagrada Občine Dravograd se podeljuje s posebno listino, ki vsebuje naziv prejemnika nagrade, kratko obrazložitev ter datum podelitve. Dobitnik nagrade prejme tudi plaketo, ki predstavlja zgodovinsko utemeljen znak, odtisnjen v kovini ter denarni znesek v višini 200 % povprečne neto plače za pretekle tri mesece v Republiki Sloveniji.
Nagrada se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.
3.3. Priznanje Občine Dravograd
9. člen 
Priznanje Občine Dravograd podeljuje občinski svet posameznikom, skupini posameznikov, društvom ali drugim organizacijam in skupnostim za enkratne, izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih dela in življenja.
Občinski svet lahko letno podeli največ tri priznanja Občine Dravograd, ki so lahko s področij gospodarskih dejavnosti, športa ali kulture ter negospodarskih dejavnosti in dejavnosti splošnega pomena. Ob izpolnjevanju pogojev se lahko podeli največ eno priznanje za vsako izmed navedenih področij. V kolikor za posamezno področje ni predlogov kandidatov, se lahko podeli priznanje za drugo področje, vendar ne več kot tri.
10. člen 
Priznanje Občine Dravograd se podeljuje s posebno listino, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja, kratko obrazložitev ter datum podelitve.
Dobitnik prejme tudi plaketo, ki predstavlja zgodovinsko utemeljen znak, odtisnjen v kovini.
11. člen 
Prejemnik v tekočem letu ne more hkrati prejeti več kot eno priznanje oziroma nagrado.
12. člen 
Prejemniki in vrste podeljenih priznanj s kratko obrazložitvijo se objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.
3.4. Grb Občine Dravograd
13. člen 
Župan na podlagi svoje odločitve in brez javnega razpisa podeljuje Zlati grb Občine Dravograd.
Župan lahko Zlati grb podeli tudi podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, organom, društvom in posameznikom za izjemne dosežke, zasluge in dejanja, ki povečujejo pomemben prispevek za razvoj občine, njen ugled in uveljavljanje v širšem prostoru. Podeljuje jih lahko tudi ob njihovih pomembnih jubilejih.
14. člen 
Zlati grb Občine Dravograd se podeljuje na slavnostni seji občinskega sveta ter ob slovesnih dogodkih in organiziranih sprejemih s posebno listino, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv prejemnika, kratko obrazložitev ter datum podelitve. Dobitnik prejme tudi plaketo, ki predstavlja pečat Trga Traberg iz leta 1575, odtisnjen v kovini.
15. člen 
Število podeljenih Zlatih grbov Občine Dravograd ni omejeno.
16. člen 
Župan ob zaključku osnovnošolskega in/ali glasbenega izobraževanja najboljšim učencem iz Občine Dravograd, podeli priznanje Zlata petica.
Priznanje se podeli v obliki listine, prejemnik pa prejme tudi darilo manjše vrednosti.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD, KI JIH PODELJUJE OBČINSKI SVET 
17. člen 
Pobude za podelitev nagrade in priznanj Občine Dravograd, ki jih podeljuje občinski svet, se zbirajo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpis za podelitev nagrade in priznanj komisija objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Dravograd do 31. 3. v tekočem letu.
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež Občine Dravograd;
– predmet javnega razpisa (vrsta in število priznanj in nagrade);
– merila in kriterije za podelitev priznanj in nagrade ter njihovo vsebino;
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k pobudi (izpolnjen Obrazec 1, ki je priloga in sestavni del tega odloka);
– naslov, na katerega morajo biti poslane pobude;
– rok (datum in uro), do katerega morajo biti poslane pobude.
Predloge na javni razpis lahko podajo posamezni občani, društva, zveze, združenja, politične stranke, krajevne skupnosti, pravne osebe in druge organizacije.
Rok za posredovanje pobud ne sme biti krajši od 20 dni.
Za vsako občinsko priznanje in nagrado je potrebno podati samostojen pisni predlog z obrazložitvijo in vsemi podatki, ki so zahtevani.
Pobuda mora vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandidatu, vrsto priznanja, za katero se pobuda vlaga, obrazložitev in utemeljitev pobude. K predlogu so lahko priložena tudi druga mnenja oziroma dokumenti, ki dani predlog dodatno utemeljujejo.
V primeru, da komisija ugotovi, da ima predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za delo komisije, opozori predlagatelja, da le-te odpravi v roku 8 dni. V kolikor pobudnik pomanjkljivosti v roku ne odpravi, komisija pobudo izloči iz nadaljnje obravnave.
Pobude za priznanja in nagrado morajo biti poslane v zaprti ovojnici, ki mora biti označena z besedilom »ne odpiraj – priznanje in nagrada Občine Dravograd«, v letu, ko se priznanja in nagrade podeljujejo. Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov predlagatelja.
Prepozno prispele kuverte s predlogi komisija ne obravnava in o tem obvesti predlagatelje.
V. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD 
18. člen 
Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni, ali so dosežki življenjskega dela kandidata ali izredni dosežki, ki pomenijo prispevek k razvoju oziroma promociji občine podani v taki meri, kot predvideva ta odlok. Komisija predloge razvršča glede na število dobljenih točk.
1. ČASTNI OBČAN
Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo:
– odličnost (lastnosti kandidata: uspešnost, vztrajnost, zanesljivost, prizadevnost, izvirnost, podjetnost, poštenost, olikanost ipd.)
10 točk
– doprinos k razvoju, ugledu občine
10 točk
– promocija občine v slovenskem ali mednarodnem prostoru
– na področju regije
5 točk
– na področju države
3 točke
– na področju tujine
2 točki
– dolgoletno prostovoljno delo na področju
društvenih in podobnih dejavnosti
– na področju občine ali/in regije
5 točk
– na področju države
3 točke
– na področju tujine
2 točki
– skrb za blaginjo, pravičnost v občini in širšem prostoru
10 točk
– prispevek k utrjevanju demokracije in človekovih pravic
10 točk
– oseba je predhodno že prejela občinsko nagrado, priznanje ali grb
do 10 točk
2. NAGRADA IN PRIZNANJA
a) Pomen kandidata za družbeni in gospodarski razvoj občine
do 25 točk
b) Prispevek kandidata za promocijo občine (kandidat lahko prejme točke pri vseh navedenih področjih)
– v mednarodnem prostoru
20 točk
– v državi
20 točk
– v regiji 
20 točk
– v občini 
20 točk
– v krajevni skupnosti 
20 točk
c) Reference kandidata (aktivno delovanje z dosežki na posameznem področju):
c / 1) priznanja
– do 5 let
10 točk
– nad 5 let do 10 let
15 točk
– nad 10 let do 15 let
20 točk
– nad 15 let do 20 let
25 točk
– nad 20 let
30 točk
c / 2) nagrada
– do 10 let
10 točk
– nad 10 let do 20 let
15 točk
– nad 20 let do 40 let
20 točk
– nad 40 let do 50 let
25 točk
– nad 50 let
30 točk
V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se kot dodatni kriterij upošteva kriterij b) Prispevek kandidata za promocijo občine, in sicer ima prednost kandidat, ki pri tem kriteriju doseže največje število točk.
19. člen 
Priznanja in nagrada iz tega odloka se lahko ob izjemnih in posebej utemeljenih razlogih podelijo tudi posmrtno (posthumno).
20. člen
Komisija skladno z merili in kriteriji iz tega odloka pravočasno pripravi predlog občinskemu svetu. Komisija ima izjemoma (v soglasju s predlagateljem) pravico predlagati drugo vrsto priznanja ali nagrade, kot je bila navedena v pisnem predlogu, z ustrezno obrazložitvijo.
O odpiranju pobud mora Komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja prejetih pobud;
– predmet javnega razpisa (posebej za vsako vrsto in število priznanj);
– imena in nazive navzočih članov Komisije;
– določitev vrstnega reda odpiranja pobud;
– imena in nazive predlagateljev;
– seznam pravočasno prispelih pobud;
– seznam pobud, ki ne zadostijo formalnim pogojem javnega razpisa in tega odloka in se izločijo iz nadaljnje obravnave.
Predlagatelje, katerih predlogi niso bili uvrščeni v predlog za občinski svet, komisija o svoji odločitvi pisno obvesti.
Na osnovi obrazloženega predloga komisije sprejme občinski svet sklep o podelitvi občinskih priznanj in občinske nagrade.
VI. ZAGOTOVITEV DENARNIH SREDSTEV 
21. člen 
Denarna sredstva v zvezi z izdelavo in podeljevanjem nagrad in priznanj skladno s tem odlokom se zagotovijo v proračunu Občine Dravograd.
VII. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD 
22. člen 
Evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah vodi občinska uprava, ki opravlja tudi vsa strokovno administrativna dela za komisijo.
Evidenca vsebuje zaporedno številko, podatke o dobitnikih priznanj, navedbo predlagatelja, številko sklepa občinskega sveta ter datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje ali nagrada podeljeno.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in na vpogled pri občinski upravi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja uskladi svoj poslovnik o delu z določbami tega odloka, v roku 90 dni od njegove uveljavitve.
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nagradah in priznanjih Občine Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/1996 in Uradni list RS, št. 92/07).
25. člen 
Priznanja in nagrade Občine Dravograd, podeljena pred uveljavitvijo tega odloka, ohranijo svoj status in pomen v celoti.
26. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2017
Dravograd, dne 3. oktobra 2017
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.