Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2712. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7709.

  
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 3. člena Zakona o cestah ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 28.9.2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo: vodohrane in objekte ter naprave za odvajanje in čiščenje voda, dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti in prometnih površin oziroma druge javne površine:
katastrska občina
parc. št.
vrsta nepremičnine v naravi
1535-Črnomelj
695/17
JP 554012
1535-Črnomelj
696/17
JP 554012
1535-Črnomelj
693/18
JP 554012
1535-Črnomelj
266/10
JP 554183
1535-Črnomelj
266/7
JP 554183
1535-Črnomelj
266/8
JP 554183
1535-Črnomelj
209/17
JP 554182
1535-Črnomelj
205/6
JP 554182
1535-Črnomelj
204/10
JP 554182
1535-Črnomelj
685/22
Ne-kategorizirana pot - OPPN
1535-Črnomelj
685/23
Ne-kategorizirana pot - OPPN
1535-Črnomelj
685/25
Ne-kategorizirana pot - OPPN
1535-Črnomelj
209/15
JP 554182
1535-Črnomelj
671/2
JP 554012, JP 554021
1535-Črnomelj
674/29
JP 554012
1535-Črnomelj
261/31
JP 554183
1535-Črnomelj
261/33
JP 554183
1535-Črnomelj
584/5
LC 054161
1535-Črnomelj
1140/20
parkirišče, zelenica
1540-Dobliče
2223/6
JP 556161
1541-Loka
1357/64
LC 054051
1541-Loka
1233/11
LK 0541211
1541-Loka
1172/18
pločnik ob LK 054061
1541-Loka
1172/16
pločnik ob LK 054061
1541-Loka
1171/8
pločnik ob LK 054061
1541-Loka
1172/12
pločnik ob LK 054061
1547-Butoraj
1133/4
Ne-kategorizirana pot
1548-Golek
2518/4
LC 054051
1552-Adlešiči
4170/27
JP 555051
1554-Hrast pri Vinici
2093/2
LC 054130
1554-Hrast pri Vinici
1164/4
LC 054131
1554-Hrast pri Vinici
1245/13
LC 054131
1554-Hrast pri Vinici
1245/17
LC 054131
1555-Nova Lipa
869/4
LC 054101
1555-Nova Lipa
869/6
LC 054101
1559-Radenci
889/3
LC 054121
1559-Radenci
889/4
LC 054121
1559-Radenci
888/4
LC 054121
1561-Damelj
717/6
Ne-kategorizirana pot
1562-Učakovci
2672/10
LC 054101
1562-Učakovci
1096/2
JP 555791
1562-Učakovci
1101/5
JP 555791
1562-Učakovci
1103/2
JP 555792
1562-Učakovci
1108/7
JP 555791
1563-Vinica
301/2
Ne-kategorizirana pot
1563-Vinica
259/4
Ne-kategorizirana pot
1563-Vinica
300/3
Ne-kategorizirana pot
1566-Žuniči
7/2
JP 555111
1541-Loka
1498/7
Vodohran z dostopno potjo
1541-Loka
1498/10
Vodohran
1541-Loka
1498/5
Vodohran
1542-Zastava
954/2
Prečrpavališče
1547-Butoraj
1133/5
Vodohran 
1547-Butoraj
1133/2
Vodohran 
1547-Butoraj
1676/5
Prečrpavališče
1551-Belčji Vrh
1920/2
Vodohran 
1552-Adlešiči
3158/2
Vodohran 
1552-Adlešiči
3158/4
dostopna pot do vodohrana
1561-Damelj
635/344
Vodohran 
1561-Damelj
635/343
Vodohran 
1563-Vinica
301/1
Čistilna naprava
1563-Vinica
259/3
Čistilna naprava
1563-Vinica
300/1
Čistilna naprava
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-332/2017
Črnomelj, dne 28. septembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.