Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2711. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7709.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Na nepremičninah parc. št. 3576/12 v izmeri 10 m2, parc. št. 3587/2 v izmeri 41 m2 in parc. št. 3576/5 v izmeri 229 m2, vse k.o. Butoraj se ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254000.
II. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/2006
Črnomelj, dne 28. septembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.