Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2708. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – območje NV-4-1, stran 7708.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – območje NV-4-1
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – območje NV-4-1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN se nahaja v naselju Nova vas, na zahodnem pobočju hriba Golovec, pod Osnovno šolo Frana Roša. Na jugozahodni strani meji na Cesto na Dobrovo, na severovzhodni strani na Travniško ulico. Ob jugovzhodni, jugozahodni in severozahodni strani ga omejuje naselje obstoječih enostanovanjskih stavb. Večina območja je pozidana z vrstnimi hišami, v manjšem obsegu so na območju tudi prostostoječe enostanovanjske hiše. Na severovzhodni strani meji na območje šolskega okoliša Osnovne šole Frana Roša.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje opredeljeno kot stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda.
Območje OPPN obsega del zemljišč znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Nova vas (Uradni list SRS, št. 18/76, 23/84, 19/85 in 2/88, Uradni list RS, št. 16/93 in 69/93). Območje OPPN obsega nepozidan prostor travniških površin na strmi brežini, na katerem želi pobudnik graditi dodatne enostanovanjske stavbe in določiti pogoje za celovito urejanje tega območja. Veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati pobudnikovo namero. Ker je predvideni poseg lociran znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem stanovanjsko, pozidano z enostanovanjskimi stavbami in predstavlja zapolnitev območja, se zdi interes zapolnitve znotraj obstoječe pozidave upravičen, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja niza tipološko in vizualno enakih prostostoječih enostanovanjskih stavb oziroma niza vrstnih hiš s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture. Stavbe bodo umeščene ob zgornjem robu območja OPPN. Višinski gabarit in umestitev objektov morata v celoti ohraniti razgled proti zahodu s poti na vrhu hriba, tudi v primeru podaljšanja Travniške ulice.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni četrti Nova vas.
Območje OPPN obsega naslednje parcele oziroma njihove dele v katastrski občini 1075 – Ostrožno: 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 515/3, 515/4, 515/5, 518/8, del 518/9, 518/12, 518/13, 518/14, 518/15, 520/3, 520/56, 520/59, 522/8, 522/11, 522/12, 522/16, 522/17, 561/42, 561/48, del 1150/2, del 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6 in 1150/9.
Površina območja znaša približno 10.600 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
4. Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje,
5. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2 a, Celje,
6. Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
7. Simbio, d.o.o., Teharska 49, Celje,
8. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave IPA izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) ter investicijskih namer investitorja.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava predloga osnutka OPPN je predvidena v roku 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. 
Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-13/2017
Celje, dne 2. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.