Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2707. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica, stran 7707.

  
Na podlagi določila sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 20. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa merila za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles, ki jih imenujeta Občinski svet Občine Brezovica ali župan, kot tudi nagrade in sejnine predsednika in člane nadzornega odbora ter nagrado predsednika in podpredsednika Sveta krajevne skupnosti.
2. MERILA ZA IZPLAČILO SEJNIN IN NAGRAD 
3. člen 
(sejnina, nagrada) 
(1) Članu občinskega sveta, razen podžupanu pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Sejnina za udeležbo na redni oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta pripada tudi članu delovnega telesa občinskega sveta, ki je imenovan izmed drugih občanov.
(2) Članu občinskega sveta, članu delovnega telesa in članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na redni in izredni seji.
(3) Članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora in nagrada za opravljen nadzor.
(4) Članu drugih komisij, odborov, svetov, štab CZ, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pripada sejnina na seji delovnega telesa.
(5) Predsedniku in podpredsedniku Sveta krajevne skupnosti pripada letna nagrada.
(6) V kolikor je član organa delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
4. člen 
(letni znesek sejnin) 
Letni znesek sejnin za člane občinskega sveta, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, sejnin, ki se izplača posameznemu članu delovnega telesa občinskega sveta ter sejnin, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora ne sme presegati 7,5 % plače župana.
5. člen 
(višina sejnine) 
(1) Članu občinskega sveta pripada sejnina za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini
150 € neto 
– udeležba na izredni seji občinskega sveta v višini
100 € neto
– dodatek za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini
65 € neto 
– predsedovaje seji delovnega telesa občinskega sveta v višini
70 € neto
– udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je v višini
60 € neto
(2) Članu delovnega telesa občinskega sveta, ki je imenovan izmed drugih občanov, pripada sejnina za:
– udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je v višini
60 € neto
(3) Članu in predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta za:
– udeležbo predsednika NO ali pooblaščenega člana NO na redni seji občinskega sveta v višini
90 € neto
– udeležbo predsednika NO ali pooblaščenega člana NO na izredni seji občinskega sveta v višini
50 € neto
(4) Članu in predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za:
– vodenje seje NO v višini
100 € neto
– udeležbo na seji NO
70 € neto
(5) Članu drugih komisij, odborov, svetov, štaba CZ, ki jih ustanovi in imenuje občinski svet ali župan, pripada sejnina za:
– predsedovaje seji delovnega telesa 
70 € neto
– udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je v višini
60 € neto
(6) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
6. člen 
(višina nagrade) 
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo – nadzor:
– izvedba nadzora po programu dela 
ali sklepu nadzornega odbora v višini 
(manj zahteven, zahteven, zelo zahteven) 
115 – 140 – 165 € neto
(2) Predsednik in podpredsednik KS imata pravico do letne nagrade, na podlagi sklepa sveta KS, ki skupno ne sme presegati 5 % letne neto plače župana.
7. člen 
(izplačilo sejnine in nagrad) 
(1) Upravičencu se sejnina izplača na podlagi sklepa župana mesečno za pretekli mesec, na podlagi ugotovljene prisotnosti člana občinskega sveta, člana delovnega telesa občinskega sveta, člana nadzornega odbora ali drugih delovnih teles na seji, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
(2) Upravičencu se nagrada izplača na podlagi sklepa župana, na podlagi dokazil iz 6. člena.
(3) Sredstva za sejnine in nagrade, ki jih prejemajo občinski funkcionarji se zagotovijo v proračunu.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, št. 18/12 (Uradni list RS, št. 77/12).
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30/17
Brezovica, dne 29. septembra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.