Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2705. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica, stran 7700.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2 in dopolnitve),Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013), 8. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16, z dne 12. 11. 2016) in sklepa Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika sta Občinski svet Občine Borovnica, na 23. redni seji dne 21. 9. 2017 ter Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika na 23. seji dne 28. 6. 2017 sprejela
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja sredstev iz sredstev občinskega proračuna Občine Borovnica ter sredstev proračuna OOZ Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen 
Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Borovnica v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Borovnica za posamezno leto, v proračunu OOZ Vrhnika pa v višini, ki je sprejeta na Skupščini OOZ Vrhnika v letnem finančnem planu za posamezno leto.
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013).
3. člen 
V tem pravilniku uporabljeni posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Mikro družba je družba, v kateri povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 € ter vrednost aktive ne presega 350.000 €.
2. Majhna družba je družba, ki ni mikro družba, število zaposlenih delavcev ne presega 50 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 € in vrednost aktive ne presega 4.000.000 €.
3. Upravičeni stroški so stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoči.
4. člen 
Do de minimis pomoči niso upravičena:
1. podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in akvakulture,
b. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. podjetja, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
3. podjetja, ki so opredeljena kot podjetja v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu z reševanje in prestrukturiranje,
4. podjetja, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti in obveznosti do delavcev.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. Pomoči ne bodo pogojene s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Skupni znesek pomoči podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme presegati 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Enotna podjetja so vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgoraj navedenih točk preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4.a člen 
Upoštevanje kumulacije pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
5. člen 
Sredstva se lahko dodelijo:
– za subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij,
– za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
– za pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov,
– za odpiranje novih zaposlitev.
II. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ 
6. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki,
– mikro in majhne družbe,
– občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež fizične oziroma pravne osebe ter kraj investicije morajo biti na območju Občine Borovnica.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
7. člen 
Sredstva se dodeljujejo za subvencijo obrestne mere za dolgoročne kredite za naslednje upravičene stroške investicij:
– stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacija za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroške nakupa, graditev ali preureditev poslovnih prostorov,
– stroške nakupa in posodobitve opreme,
– stroške posodobitve obstoječe proizvodnje in storitev ter
– stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentno tehnično znanje).
Med upravičene stroške investicij ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme, v kolikor gre za prejemnike subvencij, ki so registrirani za opravljanje transportne dejavnosti.
Subvencijo je dovoljeno dodeliti za kreditiranje tistih investicij v stalna sredstva, ki so potrebna za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, za spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (racionalizacija, diverzifikacija ali modernizacija). Subvencije je dovoljeno dodeliti le v primerih, če predstavljajo spodbudo za izvedbo predvidenih investicij oziroma so za njihovo izvedbo nujno potrebna.
8. člen 
Subvencija se dodeli za dolgoročne kredite za najdaljšo dobo vračanja 10 let.
Višina subvencij za obrestno mero pri dolgoročnih kreditih se določi pri vsakem razpisu posebej, glede na število prosilcev in razpoložljiva sredstva, ne sme pa presegati 2,5 odstotne točke obrestne mere.
OOZ subvencionira obrestno mero le svojim članom, občina pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le 1,5 odstotne točke.
III. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH 
9. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki in
– mikro in majhne družbe.
Sedež fizične oziroma pravne osebe mora biti na območju Občine Borovnica.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
10. člen 
Sredstva se dodeljujejo za udeležbo na sejmih in razstavah za naslednje upravičene stroške:
– stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice.
Sredstva se lahko dodelijo v višini do 50 % upravičenih stroškov.
11. člen 
OOZ dodeli sredstva za udeležbo na sejmih in razstavah le svojim članom, občina pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le 25 % upravičenih stroškov.
IV. POMOČ PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN USPOSABLJANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
12. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki in
– mikro in majhne družbe.
Sedež fizične oziroma pravne osebe mora biti na območju Občine Borovnica.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
13. člen 
Sredstva za usposabljanje lahko dodelijo za izobraževanje v obliki posebnega usposabljanja, ki je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči, in sicer za naslednje upravičene stroške:
– stroške inštruktorja,
– potne stroške inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo,
– ostale tekoče stroške,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja,
– stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– stroške udeležencev usposabljanja do višine vseh upravičenih stroškov iz prejšnjih alinei.
Sredstva se lahko dodelijo v višini do 35 % upravičenih stroškov.
Če je usposabljanje namenjeno težje zaposljivim osebam se sredstva lahko dodelijo v višini 45 % upravičenih stroškov.
14. člen 
OOZ dodeli sredstva za usposabljanje le svojim članom, občina pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le 17,5 % upravičenih stroškov, v primeru, da je usposabljanje namenjeno težje zaposljivim osebam pa 22,5 % upravičenih stroškov.
V. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV 
15. člen
Za sredstva lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki in
– mikro in majhne družbe.
Sedež fizične oziroma pravne osebe mora biti na območju Občine Borovnica.
V primeru, da prosilec zaradi narave svoje dejavnosti ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le občina.
16. člen 
Sredstva za nove zaposlitve se lahko dodelijo za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve zaradi poslovnih razlogov na strani delodajalca, in sicer za stroške bruto plač za obdobje dveh let.
Med stroške bruto plač šteje neto plača, davek iz osebnih prejemkov ter prispevki za pokojninsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in prispevki za starševsko varstvo.
Sredstva se lahko dodelijo v višini do 15 % upravičenih stroškov.
17. člen 
Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajst mesecev.
Šteje se, da je kriterij nove zaposlitve izpolnjen, če se dodatno pridobi celo ali več celih zaposlitev glede na povprečje preteklih dvanajst mesecev.
Nove zaposlitve morajo biti ohranjene vsaj dve leti po prejeti pomoči, sicer mora prejemnik vrniti subvencije skladno s 23. členom tega pravilnika.
18. člen 
OOZ dodeli sredstva za nove zaposlitve le svojim članom, občina pa vsem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu. V primeru, da subvencija odpade samo na občino, bo ta znašala le 7,5 % upravičenih stroškov.
VI. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
19. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica se dodeljujejo na podlagi letnega javnega razpisa.
Sklep o javnem razpisu, pogojih za pridobitev sredstev in namenu dodelitev sredstev iz 5. člena tega odloka v posameznem letu sprejmeta župan Občine Borovnica in predsednik OOZ Vrhnika ter ga objavita v občinskem javnem glasilu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva,
– namene, za katere bo občina dodelila sredstva v posameznem letu,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– zgornjo mejo višine subvencij,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
21. člen 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika sprejema vloge za dodelitev subvencij ter ugotavlja popolnost vlog ter zahtevane dokumentacije.
Vloge obravnava komisija, ki jo sestavljajo:
– 2 predstavnika občine, ki ju imenuje župan in
– 2 predstavnika Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, ki ju imenuje Upravni odbor OOZ Vrhnika.
O svoji odločitvi mora komisija sprejeti sklep, ki se ga posreduje prosilcu subvencije. O morebitni pritožbi odloča župan.
22. člen 
Prosilec subvencije se zavezuje, da bo dodeljena sredstva porabil namensko oziroma, da bo dodeljeno subvencijo vrnil z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri, če ne izpolni obveznosti iz razpisa.
Dajalec pomoči je dolžan pisno obvestiti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352 z dne 24. 12. 2013) ter hraniti evidenco o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
23. člen 
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku jih je podjetje prejelo v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih – v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške,
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
24. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-2
Borovnica, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.