Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2704. Dodatek št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 7698.

  
Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
a) kot predstavnik delodajalcev:
1. Gospodarska zbornica Slovenije:
– Zbornica elektronske in elektroindustrije
2. Združenje delodajalcev Slovenije:
– Sekcija za kovine
in
b) kot predstavniki delavcev:
1. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
2. KNSS Neodvisnost
3. Svet gorenjskih sindikatov
D O D A T E K  š t.  11 
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije 
1. člen 
V točki 2. Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi deveti odstavek glasi:
(9) Pri uveljavljanju pravic delavcev, na podlagi »delovne dobe« pri zadnjem delodajalcu, se v omenjeno delovno dobo šteje neprekinjena delovna doba:
– pri zadnjem delodajalcu
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcih, od katerih so bili prevzeti.
2. člen 
Črta se 6. člen (Prednostna pravica do zaposlitve).
3. člen 
Doda se Delo na domu kot 8.a člen, ki glasi:
(1) Za delo na domu, kot ga ureja zakon, ki ureja delovna razmerja, se ne šteje delo, ki ga delavec občasno opravlja na domu ali v drugih prostorih, ki niso delovni prostori delodajalca.
(2) Delavec, ki opravlja delo na domu, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja ter pravico do izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter enake možnosti za napredovanje kot ostali delavci.
4. člen 
Doda se Odpovedni rok pri odpovedi iz razloga nesposobnosti kot 11.a člen, ki glasi:
(1) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:
– do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni
– od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.
(2) Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni. Navedena omejitev velja tudi za delavce, ki so pri delodajalcu zaposleni nad 25 let.
5. člen 
Naslov in 21. člen se spremenita in glasita:
Dnevni ali tedenski počitek 
Dnevni ali tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju, kot je določeno z zakonom v posebnih primerih, se zagotavlja v obdobju, ki ni daljše od 6 mesecev.
6. člen 
Druga alineja petega odstavka 22. člena Letni dopust se spremeni in glasi:
 Delavci, ki so dopolnili najmanj 52 let starosti, imajo pravico do povečanega letnega dopusta od 1 do 5 dni. Ne glede na določbo prejšnjega stavka, imajo pravico do povečanega letnega dopusta 1 do 5 dni v letu 2018 delavci, ki so dopolnili 50 ali 51 let starosti, v letu 2019 pa delavci, ki so dopolnili 51 let starosti. Pravica do povečanega letnega dopusta po predhodnih dveh stavkih se izključuje s pravico starejšega delavca do dodatnih dni dopusta, ki jo določa zakon, ki ureja delovna razmerja. V tem primeru delavcu pripada pravica, ki je zanj ugodnejša.
7. člen 
V 30. členu Izobraževanje se doda drugi odstavek, ki glasi:
(2) V času nastajanja programa izobraževanja v podjetju lahko delavec poda svoje predloge za lastni razvoj znanja.
8. člen 
Spremeni se drugi odstavek 36. člena, ki glasi:
(2) Sindikalnemu funkcionarju za sodelovanje v višjih oblikah sindikalne organiziranosti pripada letno ustrezno število plačanih dni, ki se lahko koristijo po urah, in sicer:
– državni in panožni nivo
33 dni (člani organov)
43 dni (predsednik, podpredsednik in sekretar)
– regionalni oziroma območni nivo
13 dni (člani organov)
23 dni (predsednik, podpredsednik in sekretar)
– v primeru organiziranja konference sindikalnih podružnic, se lahko pogoji za delovanje sindikata dogovorijo med sindikatom in delodajalci s pisnim dogovorom.
9. člen 
42.a člen se črta.
10. člen 
V 47. členu Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času se spremeni šesti odstavek, ki glasi:
(6) Če mora delavec zaradi potrebe nepretrganega proizvodnega procesa ali narave dela delati tudi na dan praznika oziroma drugi dela prosti dan po zakonu, mu pripada dodatek v višini 100 %.
11. člen 
V 50. členu Prehrana med delom se spremenita prvi in drugi odstavek, ki glasita:
(1) Delavcem se zagotovi povračilo stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu. Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi delavci, ki delajo najmanj s polovičnim delovnim časom, učenci, vajenci in študenti na praksi. Do dodatnega toplega obroka so upravičeni tisti delavci, ki zaradi prerazporeditve delovnega časa, odrejene s strani delodajalca ali opravljanja dela preko polnega delovnega časa delajo več kot 11 ur dnevno.
(2) Delodajalec je praviloma dolžan zagotoviti delavcu topli obrok med delom v ustrezni kalorični vrednosti in ustrezni kakovosti. Če tega objektivno ne more zagotoviti, mora delavcu povrniti stroške prehrane v znesku, določenem s tarifno prilogo k tej pogodbi. Če delodajalec ne zagotovi dodatnega toplega obroka, ko delavec dela v prerazporejenem delovnem času ali preko polnega delovnega časa, delavcu pripada nadomestilo v višini in pod pogoji ustreznega urnega zneska po uredbi, v primeru dela več kot 11 ur dnevno pa polni znesek.
12. člen 
V 52. členu Službena potovanja se doda peti odstavek, ki glasi:
(5) Obravnavanje pravic v primeru napotitve delavca na službeno pot se uredi na ravni delodajalca.
13. člen 
V 63. členu se črta tretji odstavek in se četrti odstavek preštevilči v tretji odstavek, ki se spremeni in glasi:
(3) V vseh primerih iz prejšnjih dveh odstavkov je uresničitev pravice delavca do varstva plače odvisna od sočasnega podpisa sporazuma med delodajalcem in delavcem, da se bo delavec upokojil ob izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine
14. člen 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge 1 Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 26/15), tako da glasita:
1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo od 1. 11. 2017 dalje:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača 
za 174 ur v €
Najnižja 
osnovna plača 
na uro v €
I.
563,76
3,24
II.
577,68
3,32
III.
633,36
3,64
IV.
713, 40
4,10
V.
777,78
4,47
VI.
904,80
5,20
VII.
1.052,70
6,05
VIII.
1.202,34
6,91
IX.
1.414,62
8,13
2. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 856,80 € in velja do določitve novega zneska.
15. člen 
Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 1.
Vse ostale točke Tarifne priloge 1 ostanejo v veljavi še naprej.
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. oktobra 2017
Gospodarska zbornica Slovenije –
Zbornica elektronske in elektroindustrije 
Mitja Gorenšček l.r.
Predsednik 
Upravnega odbora Zbornice 
 
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za kovine 
Bernardica Viher Gašparec l.r.
Predsednica 
 
Sindikat kovinske 
in elektroindustrije Slovenije (SKEI) 
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica 
 
KNSS Neodvisnost 
Evelin Vesenjak l.r.
Predsednica 
 
Svet gorenjskih sindikatov 
Nežka Bozovičar l.r.
Predsednica 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 10. 2017 izdalo potrdilo št. 0204-17-2005/48 o tem, da je Dodatek št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/05 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 11/11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti