Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2696. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje, stran 7637.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje 
1. člen 
V Uredbi o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 92/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob reki Meži v Občini Prevalje poteka na:
– prvem območju po zemljiščih s parc. št. 192/41, 192/7, 192/27, 608/29, 608/17, 608/7, 192/49, 192/64, 192/65, 192/66, 608/56, 608/43, 608/44, 117/13, 117/14, 117/15, 108/12, 108/8, 117/16, 117/26, 117/27, 117/1 in 608/21, vse k. o. 884 Farna vas, sega pet metrov od meje vodnega zemljišča reke Meže in je določena s koordinatami, navedenimi v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe;
– drugem območju po zemljiščih s parc. št. 353/3, 353/15, 353/10, 353/14, 343/42, 343/14 in 343/23, vse k. o. 884 Farna vas, sega pet metrov od meje vodnega zemljišča reke Meže in je določena s koordinatami, navedenimi v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega odstavka poteka po koordinatah lomnih točk, ki so določene v koordinatnem sistemu D48/GK, ter se v prvih in zadnjih lomnih točkah navezuje na 15-metrski zunanji pas priobalnega zemljišča.«.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
3. člen 
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-39/2017
Ljubljana, dne 18. oktobra 2017
EVA 2017-2550-0062
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik