Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, stran 7268.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99, 45/00, 72/01, 69/02, 112/03, 61/04, 11/06, 47/11 in 72/11) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Univerza v Ljubljani medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva Inštituta uredijo s pogodbo.«.
2. člen 
V 3. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja strokovno-razvojne naloge, za katere Inštitut pridobi pooblastilo, koncesijo, imenovanje ali je kako drugače izbran v skladu z veljavnimi predpisi, povezane s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami iz prejšnjega odstavka, in sicer:
– strokovno-razvojne naloge, povezane s spremljanjem položaja Slovencev v zamejstvu in po svetu v skladu z zakonom, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja,
– strokovno-razvojne naloge, povezane s sprejemanjem in izvajanjem ukrepov za uresničevanje dodatnih potreb pripadnikov romske skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja vzgojo in izobraževanje v Republiki Sloveniji,
– strokovno-razvojne naloge, povezane s sprejemanjem in izvajanjem ukrepov za uresničevanje posebnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
– strokovno-razvojne naloge, povezane s pripravo javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki so namenjeni slovenskim narodnim skupnostim v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem ter Slovencem po svetu, italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti in kulturni integraciji drugih manjšinskih skupnosti in priseljencev, v skladu z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo,
– strokovno-razvojne naloge, povezane z razvojem območij avtohtonih narodnih skupnosti in naselij romske skupnosti v Republiki Sloveniji, v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja,
– druge strokovno-razvojne naloge, določene v letnem programu strokovnih in svetovalnih nalog za potrebe oziroma na podlagi prioritet ministrstev in drugih državnih organov, pristojnih za etnična, manjšinska in migrantska vprašanja v Republiki Sloveniji.
Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg strokovno- razvojnih nalog iz prejšnjega odstavka se določi v letnem programu strokovno-razvojnih nalog Inštituta, ki je usklajen s pristojnimi ministrstvi in drugimi državnimi organi in je sestavni del letnega programa dela in finančnega načrta Inštituta.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Za raziskovanje položaja Slovencev na Hrvaškem deluje na Reki (Republika Hrvaška) organizacijska enota Enota Reka.«.
3. člen 
V 5. členu se za prvim doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje strokovno-razvojnih nalog dejavnosti iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka se medsebojna razmerja med Inštitutom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim državnim organom podrobneje uredijo s pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi.«.
4. člen 
V drugem odstavku 7. člena se v prvi alineji besedilo »Filozofske fakultete« črta.
5. člen 
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– s prodajo storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– z drugimi prihodki.«.
6. člen 
V 15. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Sredstva za izvajanje programa strokovno-razvojnih nalog iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka Inštitut pridobiva na podlagi letnega programa strokovno-razvojnih nalog. Program strokovno-razvojnih nalog je pripravljen za eno leto. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredita s pogodbo iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
Javni zavod lahko za opravljanje nalog, določenih z letnim programom dela, pridobi tudi druga proračunska sredstva ali sredstva iz drugih virov in o tem sklene ustrezno pogodbo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Pogodba o prenosu ustanoviteljskih pravic na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Erjavčeva cesta 26, Ljubljana, ter o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti soustanoviteljev, sklenjena 31. 12. 1992 med Republiko Slovenijo, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Filozofsko fakulteto, Pravno fakulteto, Ekonomsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede, se šteje za pogodbo iz spremenjenega drugega odstavka 1. člena odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-14/2017
Ljubljana, dne 5. oktobra 2017
EVA 2017-3330-0012
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost