Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2580. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2017, stran 7244.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 25. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2017 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16).
2. člen 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans proračuna leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.976.256,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.631.492,17
70 DAVČNI PRIHODKI 
3.808.344,11
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.309.881,00
703 Davki na premoženje 
392.924,00
704 Domači davki na blago in storitve 
105.539,11
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
823.148,06
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
760.299,79
711 Takse in pristojbine 
6.500,00
712 Denarne kazni 
4.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
27.679,26
714 Drugi nedavčni prihodki 
24.169,01
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
22.056,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
22.056,00
73
PREJETE DONACIJE 
53.292,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
53.292,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
269.416,05
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
269.416,05
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
6.798.035,42
40
TEKOČI ODHODKI 
2.239.185,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
228.253,65
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.836,56
402 Izdatki za blago in storitve 
1.831.223,52
403 Plačila domačih obresti 
20.193,00
409 Rezerve 
106.679,07
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.204.269,54
410 Subvencije 
114.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.245.082,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
190.294,10
413 Drugi tekoči domači transferi 
654.893,44
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.168.904,38
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.168.904,38
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
185.675,70
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
139.111,24
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
46.564,46
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.821.779,20
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
39.448,95
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
39.448,95
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev 
39.448,95
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
39.448,95
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
324.666,56
55
ODPLAČILA DOLGA 
324.666,56
550 Odplačila domačega dolga 
324.666,56
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–2.106.996,80
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–324.666,56
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.821.779,20
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
–2.106.996,80
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2018 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, sredstev drugih donatorjev in prevzemanje obveznosti za pogodbe vezane na pripravo občinskega prostorskega načrta ter občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2016-16
Vipava, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost