Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2577. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, stran 7239.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 101/13 – ZDavnepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
1. 
Pri nepremičninah s parc. št. 9129, 9130 in 9131 vse k.o. 2315 Šempeter se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
2. 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-16/2017-11
Šempeter pri Gorici, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.