Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2574. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, stran 7237.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 35/17) tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2017
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.788.318,13
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.966.063,05
70
DAVČNI PRIHODKI
4.106.612,05
700 Davki na dohodek in dobiček
2.954.420,00
703 Davki na premoženje
1.084.492,05
704 Domači davki na blago in storitve
67.700,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.859.451,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.812.355,00
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Denarne kazni
6.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
1.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
37.096,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
269.257,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
187.700,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
81.557,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
552.998,08
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
386.465,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
166.533,08
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.213.450,77
40
TEKOČI ODHODKI
2.551.087,24
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
731.578,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
107.678,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.671.831,24
403 Plačila domačih obresti
20.000,00
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.319.352,91
410 Subvencije
281.397,55
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
335.707,46
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
245.807,31
413 Drugi tekoči domači transferi
1.456.440,59
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.224.086,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.224.086,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
118.924,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
27.024,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
91.900,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–425.132,64
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
114.889,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
114.889,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
114.889,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
90.050,11
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
30.051,00
50
ZADOLŽEVANJE
30.051,00
500 Domače zadolževanje
30.051,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
313.791,00
55
ODPLAČILA DOLGA
313.791,00
550 Odplačila domačega dolga
313.791,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–618.822,53
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–283.740,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
425.132,64
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
618.822,53
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 35/17) tako, da se na novo glasi:
»(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 30.051,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednje investicije: 041395 Obnova Feiglove ulice, v skladu s 56. členom ZIPRS1718.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-16/2017-8
Šempeter pri Gorici, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti