Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih, stran 7121.

  
Na podlagi osmega odstavka 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih 
1. člen 
V Pravilniku o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11 in 69/13) se v 4. členu črta besedilo »ter uklonilnih zaporov«.
2. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vpisniku Pn se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
1. naziv prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. številka plačilnega naloga;
4. datum izdaje plačilnega naloga;
5. osebno ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala plačilni nalog;
6. osebno ime storilca;
7. EMŠO storilca;
8. datum rojstva storilca;
9. državljanstvo storilca;
10. stalno prebivališče storilca;
11. začasno prebivališče storilca;
12. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
15. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
16. kraj storitve prekrška;
17. čas storitve prekrška;
18. pravna opredelitev prekrška;
19. znesek izrečene globe;
20. znesek stroškov postopka;
21. številke računov za plačilo globe;
22. številke računov za plačilo stroškov postopka;
23. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
a) izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu,
b) številka vozniškega dovoljenja,
c) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje, in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
d) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
e) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
f) številka vpisa v evidenco o vozniških dovoljenjih (28. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13));
24. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon));
25. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člen zakona);
26. datum obvestila o prekršku (osmi odstavek 57. člena zakona);
27. datum plačila globe na podlagi obvestila o prekršku (osmi odstavek 57. člena zakona);
28. datum vročitve plačilnega naloga;
29. datum zapadlosti globe in stroškov postopka;
30. datum prostovoljnega plačila globe;
31. datum prostovoljnega plačila stroškov postopka;
32. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe in stroškov postopka;
33. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
34. datum umika zahteve za sodno varstvo;
35. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
36. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
37. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
38. datum odprave plačilnega naloga z odločbo brez obrazložitve zaradi ustavitve postopka;
39. datum odprave plačilnega naloga z odločbo brez obrazložitve in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu;
40. datum odprave plačilnega naloga z odločbo brez obrazložitve zaradi izreka opomina;
41. datum odprave plačilnega naloga in izdaje novega plačilnega naloga, s katerim je nadomeščen stari plačilni nalog;
42. datum vročitve novega plačilnega naloga ali odločbe brez obrazložitve, s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
43. datum napovedi zahteve za sodno varstvo;
44. datum umika napovedi zahteve za sodno varstvo;
45. datum zavrženja napovedi zahteve za sodno varstvo;
46. datum vročitve sklepa o zavrženju napovedi zahteve za sodno varstvo;
47. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju napovedi zahteve za sodno varstvo;
48. datum vročitve odločbe o prekršku z obrazložitvijo;
49. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog ali odločbo, s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
50. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
51. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
52. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi plačilnega naloga ali odločbe, sodba o spremembi plačilnega naloga ali odločbe;
53. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
54. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
55. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bil z njo plačilni nalog spremenjen;
56. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;
57. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
58. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
59. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
60. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje, sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
61. datum pravnomočnosti plačilnega naloga ali odločbe;
62. datum izvršljivosti plačilnega naloga ali odločbe;
63. podatek, ali so bili odmerjeni stroški sodnega postopka (sodna taksa);
64. datum izdaje poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov sodnega postopka;
65. številka poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov sodnega postopka;
66. znesek stroškov sodnega postopka;
67. datum vročitve poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov sodnega postopka;
68. podatek o roku za prostovoljno plačilo stroškov sodnega postopka;
69. datum prostovoljnega plačila stroškov sodnega postopka;
70. datum vložitve predloga za nadomestitev globe in stroškov postopka z delom v splošno korist;
71. datum izdaje sklepa sodišča v zvezi z delom v splošno korist (predlogu ugodeno ali predlog zavrnjen/zavržen);
72. datum obvestila sodišča v zvezi z delom v splošno korist (delo v splošno korist opravljeno v celoti ali delno);
73. datum pošiljanja predloga pristojnemu davčnemu organu;
74. datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
75. datum izvršitve plačilnega naloga ali odločbe po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi;
76. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje izvršitev plačilnega naloga ali odločbe (npr. zastaranje izvršitve, smrt storilca prekrška);
77. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen zakona);
78. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;
79. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;
80. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen zakona): odprava plačilnega naloga ali odločbe, sprememba plačilnega naloga ali odločbe;
81. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu organu ali vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
82. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
83. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
84. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
85. opombe.«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V rubriko »opombe« se vpisujejo tudi podatki v zvezi z vloženim predlogom za vrnitev v prejšnje stanje (npr. datum predloga, vrsta odločitve, vložitev pravnega sredstva).«.
V tretjem odstavku se beseda »ti« nadomesti z besedo »naslednji«.
3. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vpisniku Odl se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
1. naziv prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. datum izdaje odločbe o prekršku;
4. osebno ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala odločbo o prekršku;
5. osebno ime storilca;
6. EMŠO storilca;
7. rojstni podatki storilca;
8. državljanstvo storilca;
9. stalno prebivališče storilca;
10. začasno prebivališče storilca;
11. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
12. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
15. kraj storitve prekrška;
16. čas storitve prekrška;
17. pravna opredelitev prekrška;
18. podatek, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
19. datum vložitve predloga o prekršku;
20. podatki o predlagatelju;
21. datum zaznambe, da prekrškovni organ ne bo izdal odločbe o prekršku;
22. razlog za neizdajo odločbe o prekršku;
23. izrečena glavna sankcija;
24. izrečena stranska sankcija;
25. znesek izrečene globe;
26. znesek stroškov postopka;
27. številke računov za plačilo globe;
28. številke računov za plačilo stroškov postopka;
29. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
a) številka vozniškega dovoljenja,
b) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje, in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
c) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik),
d) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek,
e) številka vpisa v evidenco o vozniških dovoljenjih (28. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13));
30. podatek ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi in o njeni višini;
31. podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe;
32. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona);
33. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člen zakona);
34. datum vročitve odločbe o prekršku brez obrazložitve;
35. datum napovedi zahteve za sodno varstvo;
36. datum umika napovedi zahteve za sodno varstvo;
37. datum zavrženja napovedi zahteve za sodno varstvo;
38. datum vročitve sklepa o zavrženju napovedi zahteve za sodno varstvo;
39. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju napovedi zahteve za sodno varstvo;
40. datum vročitve odločbe o prekršku z obrazložitvijo;
41. datum zapadlosti globe in stroškov postopka;
42. datum prostovoljne izvršitve odločbe o prekršku;
43. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe in stroškov postopka;
44. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
45. datum umika zahteve za sodno varstvo;
46. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
47. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
48. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
49. datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
50. datum odprave odločbe in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu;
51. datum odprave odločbe in izreka opomina;
52. datum izdaje nove odločbe, s katero je nadomeščena stara odločba;
53. datum vročitve nove odločbe, s katero je nadomeščena stara odločba;
54. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper odločbo, s katero je nadomeščena stara odločba;
55. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
56. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
57. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi odločbe prekrškovnega organa, sodba o spremembi odločbe prekrškovnega organa in odločitev o odvzemu premoženjske koristi in stroških postopka;
58. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
59. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
60. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bila z njo odločba spremenjena;
61. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;
62. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
63. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
64. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
65. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje in sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
66. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
67. datum izvršljivosti odločbe o prekršku;
68. datum izdaje poziva ali plačilnega naloga za plačilo globe;
69. številka poziva ali plačilnega naloga za plačilo globe;
70. datum vročitve poziva ali plačilnega naloga za plačilo globe;
71. podatek o roku za prostovoljno plačilo globe;
72. datum prostovoljnega plačila globe;
73. datum izdaje poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov postopka;
74. številka poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov postopka;
75. datum vročitve poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov postopka;
76. podatek o roku za prostovoljno plačilo stroškov postopka;
77. datum prostovoljnega plačila stroškov postopka;
78. datum izdaje poziva ali plačilnega naloga za plačilo odvzema premoženjske koristi;
79. številka poziva ali plačilnega naloga za plačilo odvzema premoženjske koristi;
80. datum vročitve poziva ali plačilnega naloga za plačilo odvzema premoženjske koristi;
81. podatek o roku za prostovoljno plačilo odvzema premoženjske koristi;
82. datum prostovoljnega plačila odvzema premoženjske koristi;
83. podatek, ali so bili odmerjeni stroški sodnega postopka (sodna taksa);
84. datum izdaje poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov sodnega postopka;
85. številka poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov sodnega postopka;
86. znesek stroškov sodnega postopka;
87. datum vročitve poziva ali plačilnega naloga za plačilo stroškov sodnega postopka;
88. podatek o roku za prostovoljno plačilo stroškov sodnega postopka;
89. datum prostovoljnega plačila stroškov sodnega postopka;
90. datum vložitve predloga za nadomestitev globe in stroškov postopka z delom v splošno korist;
91. datum izdaje sklepa sodišča v zvezi z delom v splošno korist (predlogu ugodeno ali predlog zavrnjen/zavržen);
92. datum obvestila sodišča v zvezi z delom v splošno korist (delo v splošno korist opravljeno v celoti ali delno);
93. datum pošiljanja predloga pristojnemu davčnemu organu zaradi prisilne izterjave globe;
94. datum pošiljanja predloga pristojnemu davčnemu organu zaradi prisilne izterjave stroškov postopka;
95. datum pošiljanja predloga pristojnemu davčnemu organu zaradi izvršitve odvzema premoženjske koristi;
96. datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
97. datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi;
98. datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da odvzem premoženjske koristi ni izterljiva;
99. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje pregon ali izvršitev odločbe o prekršku (npr. zastaranje pregona ali izvršitve, smrt storilca prekrška);
100. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen zakona);
101. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;
102. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;
103. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen zakona): odprava odločbe o prekršku, sprememba odločbe o prekršku;
104. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu organu ali vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
105. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
106. datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo zakonitosti;
107. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
108. opombe.«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V rubriko »opombe« se vpisujejo tudi podatki v zvezi z vloženim predlogom za vrnitev v prejšnje stanje (npr. datum predloga, vrsta odločitve, vložitev pravnega sredstva).«.
4. člen 
V prvem odstavku 7. člena se beseda »ti« nadomesti z besedo »naslednji«.
5. člen 
V drugem odstavku 8. člena se beseda »ti« nadomesti z besedo »naslednji«.
6. člen 
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »ter uklonilnih zaporov« in besedilo »ter uklonilnega zapora«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka;
2. datum vpisa v evidenco,
3. številka zadeve;
4. osebno ime storilca;
5. znesek globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka;
6. datum izdaje sklepa o nadomestitvi globe z delom v splošno korist;
7. podatek v zvezi z delom v splošno korist;
8. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
9. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi;
10. datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da odvzeta premoženjska korist ni izterljiva;
11. datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da kazen za kršitev postopka ni izterljiva.«.
7. člen 
V prvem odstavku 12. člena se v drugi alineji besedilo »nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti« nadomesti z besedilom »dela v splošno korist«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti« nadomesti z besedilom »dela v splošno korist«.
V tretjem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– datum izdaje sodbe na podlagi vloženega obdolžilnega predloga;«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V evidenci zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka se zaporedna številka odčrta, ko je vpisan kateri od naslednjih podatkov:
– datum prostovoljnega plačila;
– datum obvestila sodišča o opravi dela v splošno korist;
– datum vložitve predloga za prisilno izterjavo pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo;
– datum obvestila pristojnega davčnega organa o prestanem nadomestnem zaporu;
– datum obvestila ali nastopa dejstva o neizterljivosti globe, stroškov postopka, premoženjske koristi ali kazni za kršitev postopka.«.
8. člen 
V 17. členu se črta besedilo »ter uklonilnih zaporov«.
9. člen 
Obrazci št. 1, 2 in 5 se nadomestijo z novimi obrazci št. 1, 2 in 5, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11 in 69/13).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2018.
Št. 007-352/2016
Ljubljana, dne 2. oktobra 2017
EVA 2016-2030-0061
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje