Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2525. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F), stran 7080.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-23
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-F) 
1. člen
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) se v tretjem in petem odstavku 17. člena, prvem in drugem odstavku 18. člena, tretji alineji prvega odstavka 34. člena, prvem in četrtem odstavku 40. člena, naslovu in tretjem odstavku 41. člena, tretji alineji prvega odstavka 53. člena ter v prvem in drugem odstavku 58. člena besedi »pomočnik vzgojitelja« v vseh sklonih in številih nadomestita z besedilom »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe za predšolske otroke. Ti otroci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.«.
3. člen 
Drugi, tretji in četrti odstavek 9. člena se črtajo.
4. člen 
Za 10.b členom se dodata nova 10.c in 10.č člen, ki se glasita:
»10.c člen 
(organiziranje javnega vrtca v prostorih zasebnega partnerja) 
Prostori vrtca se lahko zagotovijo tudi v prostorih zasebnega partnerja, ki opravlja dejavnost na območju občine, s katerim občina sklene dogovor o zagotavljanju programa za predšolske otroke, če so prostori zasebnega partnerja skladni z normativi in pogoji za prostor in opremo vrtca. Medsebojno razmerje občina in zasebni partner uredita s posebno pogodbo, v kateri lahko opredelita, da imajo otroci zaposlenih pri zasebnem partnerju prednost pri vključevanju v vrtec, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva.
Za organiziranje javnega vrtca v prostorih zasebnega partnerja se uporablja zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. Za vrtec, ki deluje v prostorih zasebnega partnerja, velja ureditev o avtonomiji šolskega prostora, kot to določa zakon, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«.
10.č člen 
(strokovno povezovanje vrtca z visokošolskim zavodom) 
Za strokovno povezovanje in sodelovanje vrtca z visokošolskim zavodom, ki izvaja visokošolski študijski program predšolske vzgoje, se lahko oddelek vrtca ali enota vrtca organizira tudi v prostorih visokošolskega zavoda.
Za organiziranje vrtca pri visokošolskem zavodu se smiselno uporablja določba prvega odstavka 10.c člena zakona, ki ureja organiziranje javnega vrtca v prostorih zasebnega partnerja.«.
5. člen 
19. člen se črta.
6. člen 
Za drugim odstavkom 20.c člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je na nivoju občine oblikovan centralni čakalni seznam v skladu z 20.f členom tega zakona, lahko občina ne glede na prvi odstavek tega člena določi krajši rok za podpis pogodbe z vrtcem, vendar ne krajši kot pet delovnih dni.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
V tretjem odstavku 20.f člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »lahko pa se zaradi več zaporednih odklonitev ponujenega prostega mesta pod pogoji, ki jih določi občina v aktu iz drugega odstavka tega člena, otroka uvrsti na zadnje mesto čakalnega seznama.«.
8. člen 
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »III. VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK«.
9. člen 
23. in 24. člen se črtata.
10. člen 
V prvem odstavku 24.a člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali izobraževalni program gimnazije z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali da izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojiteljev, vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Varuh predšolskih otrok lahko varuje skupino predšolskih otrok, ki ne sme presegati šest otrok. Varuh predšolskih otrok lahko varuje otroke v stanovanjski stavbi, ki ima izdano uporabno dovoljenje. Za prostor in opremo, ki jo mora zagotoviti varuh predšolskih otrok za varstvo otrok, se uporabljajo določbe predpisa o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki ureja prostore za otroke v vzgojno-varstveni družini in določbe predpisa, s katerim se podrobneje urejajo vzgojno-varstvene družine. V stanovanjski enoti je lahko registriran le en varuh predšolskih otrok.«.
11. člen 
Za 28.a členom se doda nov 28.b člen, ki se glasi:
»28.b člen 
(dodatne ugodnosti znižanega plačila za vrtec, ki jih prizna občina) 
Občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini.
Občina mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz prejšnjega odstavka.«.
12. člen 
V prvem odstavku 29. člena se v četrti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– oddelke vrtcev, ki izvajajo krajše programe v obsegu 240 ur letno, namenjene otrokom, ki niso vključeni v vrtec in bodo naslednje koledarsko leto dopolnili starost šestih let, k organizaciji in delovanju katerih je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Podrobnejše pogoje za organiziranje, delovanje in financiranje oddelkov iz pete alineje prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
13. člen 
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »s prvim odstavkom 32. člena« nadomesti z besedilom »s četrtim odstavkom 32. člena«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če na območju občine ni javnega vrtca, se obseg sredstev iz tega člena izračuna na podlagi povprečja cen istovrstnih programov, ki veljajo za območje Republike Slovenije na dan 1. septembra tekočega leta in jih objavi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.«.
14. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen 
(položaj zaposlenih v zasebnih vrtcih) 
Za določitev delovne obveznosti vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja, urejanje delovnih razmerij in določitev plač zaposlenih v zasebnih vrtcih, ki jim pripadajo sredstva iz proračuna občine v skladu s 34. členom tega zakona, se uporabljajo zakoni in podzakonski predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnih vrtcih.«.
15. člen 
Podpoglavje »3. Predšolska vzgoja na domu« in 37. člen se črtata.
16. člen 
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovna obveznost vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku, samostojno izvajanje nekaterih dejavnosti predšolske vzgoje ter sodelovanje pri ostalih dejavnostih in opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.«.
17. člen 
V prvem odstavku 43. člena se 4. točka črta.
18. člen 
V prvem odstavku 46.a člena se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatek o višini plačila staršev v odstotku od cene programa, ki je določen z odločbo pristojnega centra za socialno delo,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtci vodijo evidenco iz prejšnjega odstavka za vse starše, ki so upravičeni do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna.«.
19. člen 
V 52. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in nadzora iz 35. člena tega zakona nad urejanjem delovnih razmerij v zasebnih vrtcih, ki ga izvaja inšpektor, pristojen za delo, ter nadzora nad določitvijo plač zaposlenih v zasebnih vrtcih, ki ga izvaja inšpektor, pristojen za plače v javnem sektorju.«.
20. člen 
V prvem odstavku 53. člena se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– če ne določi delovne obveznosti vzgojitelju predšolskih otrok – pomočniku vzgojitelja ali vzgojitelju oziroma ne zagotavlja zaposlenim v zasebnem vrtcu delovnih razmerij in plač v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnih vrtcih (35. člen),«.
Dosedanja osma in deveta alineja postaneta deveta in deseta alineja.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek:
– če fizična oseba opravlja varstvo predšolskih otrok in ni vpisana v register varuhov pri pristojnem ministrstvu (prvi odstavek 24.a člena),
– če varuh predšolskih otrok varuje skupino predšolskih otrok, ki presega šest otrok (drugi odstavek 24.a člena).«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 36/10) se v 13. členu pred besedilom »57.« doda besedilo »56.,«.
22. člen 
(posebni primer učinkovanja pravice do znižanega plačila vrtca) 
Vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge, naknadno po prejemu odločbe izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če jim pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oziroma najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe.
V skladu s prvim odstavkom tega člena vrtec staršem izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, tudi kadar se otrok vključi v vrtec med šolskim letom in gre za nujno takojšnjo vključitev otroka v vrtec na podlagi mnenja centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
23. člen 
(sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem) 
Ne glede na določbe zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, lahko občina, na območju katere na dan uveljavitve tega zakona že deluje enota ali oddelek javnega vrtca pri zasebnem partnerju, sklene pogodbo s tem zasebnim partnerjem v skladu z novim 10.c členom zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
24. člen 
(uskladitev dejavnosti varuha predšolskih otrok) 
Varuhi, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v register varuhov predšolskih otrok, morajo izvajanje dejavnosti uskladiti s pogoji iz spremenjenega drugega odstavka 24.a člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
25. člen 
(rok za izdajo podzakonskega predpisa) 
Minister izda podzakonski predpis iz novega četrtega odstavka 29. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
26. člen 
(začetek uporabe) 
Drugi odstavek novega 28.b člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2018, nova peta alineja prvega odstavka 29. člena in novi drugi odstavek 41. člena zakona pa 1. septembra 2018.
Preimenovanje »pomočnika vzgojitelja« v »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja« v tretjem in petem odstavku 17. člena, prvem in drugem odstavku 18. člena, tretji alineji prvega odstavka 34. člena, prvem in četrtem odstavku 40. člena, naslovu in tretjem odstavku 41. člena, tretji alineji prvega odstavka 53. člena ter v prvem in drugem odstavku 58. člena se začne uporabljati 1. septembra 2018.
27. člen 
(uveljavitev zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/16-2/18
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EPA 2114-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost