Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2524. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A), stran 7079.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-22
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVIH (ZSZN-1A) 
1. člen
V Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI) se v 7. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če strokovnega naslova po magistrskem študijskem programu druge stopnje ni mogoče smiselno tvoriti v skladu s prejšnjim odstavkom, se strokovni naslov po magistrskem študijskem programu druge stopnje tvori tako, da se uporabi beseda magister oziroma magistrica študijske usmeritve.«.
2. člen 
15. člen se črta.
3. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki podeljuje strokovne ali znanstvene naslove ali naslove strokovne izobrazbe v nasprotju z določbami 2. člena, tretjega odstavka 3. člena, 16. in 17. člena tega zakona.
(2) Z globo 100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če uporabi strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil skladno z 2. členom tega zakona.
(4) Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki v nasprotju s pozivom organa, pristojnega za nadzor, iz prvega odstavka 21. člena tega zakona, oziroma opozorilom organa, pristojnega za nadzor, iz drugega odstavka 21. člena tega zakona, uporabi strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil v skladu z 2. členom tega zakona, in ima v tujini na akreditirani instituciji pridobljeno enako ali višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga uporablja.«.
4. člen 
Naslov 21. člena se spremeni tako, da se glasi: »(pristojni nadzorni in prekrškovni organ)«.
Dodata se nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona v zvezi s podeljevanjem, tvorjenjem in uporabo strokovnih ali znanstvenih naslovov izvaja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Pri izvajanju nadzora lahko ministrstvo pisno pozove pravne in fizične osebe na ravnanje v skladu s tem zakonom.
(2) Nadzor nad izvajanjem tega zakona v zvezi s podeljevanjem, tvorjenjem in uporabo nazivov strokovne izobrazbe izvaja šolska inšpekcija v skladu z zakonom, ki ureja šolsko inšpekcijo.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
(evidenca pisnih pozivov) 
(1) Za potrebe nadzora nad izvajanjem tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco pisnih pozivov, izdanih posameznikom, ki so uporabili strokovni oziroma znanstveni naslov, ki ga niso pridobili v skladu z 2. členom tega zakona, in imajo v tujini na akreditirani instituciji pridobljeno enako ali višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za strokovni oziroma znanstveni naslov, ki ga uporabljajo.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– datum in številka izdanega poziva,
– ime in priimek,
– rojstni datum,
– stalno oziroma začasno prebivališče.
(3) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo in obdelujejo za potrebe izvajanja nadzora v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/17-19/12
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EPA 2037-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost