Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), stran 7076.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-21
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-D) 
1. člen 
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) se v 5. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. EURES: evropska mreža služb za zaposlovanje, ki podpira prosto gibanje delavcev, povezovanje evropskih trgov dela in ozaveščanje državljanov o ustrezni zakonodaji EU ter izvaja storitve za evropski trg dela (informiranje, svetovanje, posredovanje zaposlitve na evropskem trgu dela itd.) in druge naloge, določene s predpisi EU.«.
2. člen 
V prvem odstavku 8. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;«.
3. člen 
V 32. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Prejemniku denarnega nadomestila z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, doseženo osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo, ki v času upravičenosti do denarnega nadomestila sklene delovno razmerje s polnim delovnim časom, zavod do izteka obdobja, za katerega mu je bila navedena pravica priznana z dokončno odločbo, vendar največ še 12 mesecev po zaposlitvi, mesečno za pretekli mesec izplačuje spodbudo za zaposlovanje v višini 20 odstotkov od zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila, pod pogojem ohranitve zaposlitve za polni delovni čas za celotno obdobje izplačevanja spodbude za zaposlovanje.
(4) Spodbude iz prejšnjega odstavka ne more uveljaviti prejemnik denarnega nadomestila, ki je v okviru srednješolskega izobraževanja pridobil izobrazbo za deficitaren poklic, določen s politiko štipendiranja v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje.
(5) Upravičenost do spodbude iz tretjega odstavka tega člena preneha s prenehanjem delovnega razmerja ter ne vpliva na možnost in pogoje morebitnega ponovnega uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila.
(6) Do spodbude iz tretjega odstavka tega člena ni upravičen udeleženec javnih del.«.
4. člen 
V prvem odstavku 54. člena se črta šesta alineja.
Dosedanje sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alineja postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
5. člen 
V 60. členu se drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 62. člena tega zakona se denarno nadomestilo, določeno v skladu s prejšnjim odstavkom, če se delavec iz prvega odstavka 14. člena tega zakona v roku iz drugega odstavka 131. člena tega zakona ne prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve, prve tri mesece izplačuje v višini 60 odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 350 eurov. Navedeno velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.
(3) Znižanje denarnega nadomestila iz prejšnjega odstavka se ne izvede, če delodajalec delavca v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni obvestil ali ga je napačno obvestil o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.
(4) Delodajalcu se za čas trajanja odsotnosti z dela, ki jo po določbah zakona, ki ureja delovna razmerja, mora omogočiti delavcu iz prvega odstavka 14. člena tega zakona zaradi vključevanja v ukrepe po tem zakonu, kot nadomestilo stroška bruto plače, izplačane delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela, izplača znesek v višini nadomestila plače iz tretjega odstavka 97. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US). Navedeno velja tudi, če se delavec kljub odobreni odsotnosti z dela ne prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve ali se ne prijavi pravočasno ali ob sicer pravočasni prijavi neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.
(5) Izplačilo delodajalcu po določbi prejšnjega odstavka se izvrši na podlagi odločbe, ki jo izda zavod po uradni dolžnosti skupaj z odločbo, s katero se delavcu prizna pravica do denarnega nadomestila.
(6) Če se delavec iz drugega odstavka tega člena po izteku odpovednega roka ne prijavi v evidenco brezposelnih oseb in ne uveljavlja pravice do denarnega nadomestila, se izplačilo nadomestila plače iz četrtega odstavka tega člena delodajalcu prizna na podlagi njegovega zahtevka, če ga vloži najkasneje do izteka treh mesecev po prenehanju delovnega razmerja delavca.«.
6. člen 
V drugem odstavku 63. člena se črta sedma alineja.
Dosedanje osma, deveta, deseta in enajsta alineja postanejo sedma, osma, deveta in deseta alineja.
7. člen 
V prvem odstavku 65. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– z dnem, ko kot družbenik postane poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi, z dnem, ko kot ustanovitelj postane poslovodna oseba v zavodu ali z dnem, ko se v družbi ali zavodu zaposli;«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– z dnem ponovnega nastanka razloga iz tretje ali četrte alineje prvega odstavka 129. člena tega zakona ali z dnem ponovne ugotovitve organa prve stopnje, da obstaja razlog iz devete alineje prvega odstavka 129. člena tega zakona;«.
Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– z dnem nastanka razloga iz desete alineje prvega odstavka 129. člena tega zakona oziroma z dnem ugotovitve organa prve stopnje, da obstaja razlog iz pete ali osme alineje prvega odstavka 129. člena tega zakona;«.
Dosedanja enajsta alineja postane dvanajsta alineja.
V četrtem odstavku se črtata besedi »in osmo«.
8. člen 
Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen 
(znižanje pred prenehanjem pravice do denarnega nadomestila) 
V primerih prve kršitve obveznosti iz tretje, četrte ali devete alineje prvega odstavka 129. člena tega zakona se zavarovancu denarno nadomestilo do njegovega izteka z dnem nastanka razloga iz navedenih določb zniža za 30 odstotkov zadnjega izplačanega zneska, vendar ne na manj kot 350 eurov.«
9. člen 
V prvem odstavku 82. člena se za besedo »pripravništva« vejica nadomesti s piko, besedilo »lahko pa se sprejme tudi kot volonterski pripravnik« pa se črta.
10. člen 
Za tretjim odstavkom 118. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Odločba o pravici do denarnega nadomestila se zavarovancu vroča z dostavo v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve. Vročitev je opravljena petnajsti dan od dneva odpreme, ki se označi na odločbi. Če zavarovanec po odpremi odločbe zavodu v dveh mesecih sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni prejel, je domneva vročitve odpravljena in se vročitev opravi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »petega in šestega« nadomesti z besedilom »šestega in sedmega«.
11. člen 
V 122. členu se v šesti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– evidenca dijakov in študentov, ki opravljajo občasno in začasno delo študentov in dijakov (v nadaljnjem besedilu: evidenca študentskega dela).«.
12. člen 
V drugem odstavku 123. člena se v trinajsti alineji 1. točke pika nadomesti z vejico in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– spremembah v zaposlitvenem statusu osebe ali statusu udeleženca izobraževanja še 24 mesecev po odjavi iz evidence brezposelnih oseb (podatki o zaposlitvi, prenehanju zaposlitve, vključitvi v izobraževanje), zaradi spremljanja učinkovitosti storitev za trg dela in za raziskovalne namene.«.
13. člen 
Za 123. členom se doda nov 123.a člen, ki se glasi:
»123.a člen 
(evidenca študentskega dela) 
(1) Evidenco študentskega dela vodi Študentska organizacija Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ŠOS) kot javno pooblastilo. Na podlagi podatkov iz te evidence ŠOS vzdržuje informacijski sistem osebnih elektronskih portfoliev znanj, izkušenj in kompetenc, ki se pridobijo z opravljanjem občasnega in začasnega dela študentov in dijakov (v nadaljnjem besedilu: občasno in začasno delo), zaradi izvajanja nadzora, spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja ta zakon, za razvoj storitev in ukrepov za mlade ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
(2) Sredstva za vodenje in vzdrževanje evidence študentskega dela predstavljajo sredstva ŠOS, pridobljena iz koncesijske dajatve od opravljenega občasnega in začasnega dela.
(3) Evidenca študentskega dela vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek, EMŠO in davčno številko osebe, ki opravlja občasno in začasno delo;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča (za tujino še šifra države);
– telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba dosegljiva;
– vrsta opravljenega občasnega ali začasnega dela;
– časovno obdobje opravljanja občasnega ali začasnega dela;
– število opravljenih delovnih ur;
– kompetence, pridobljene z opravljanjem občasnega ali začasnega dela;
– ime in priimek oziroma naziv in sedež ter matična in davčna številka delodajalca;
– naziv koncesionarja, ki je posredoval občasno ali začasno delo;
– naziv in naslov ter matična številka vzgojno izobraževalnega zavoda, v katerem se šola v času opravljanja občasnega in začasnega dela;
– vzgojno izobraževalni ali študijski program ter evidenčna številka, pridobljena iz uradnega registra programov (raven in področje izobraževanja po KLASIUS z vrsto programa), datum vpisa in letnik izobraževanja.
(4) Ob prevzemu napotnice lahko oseba, ki bo opravljala občasno in začasno delo, odkloni zbiranje podatkov iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.
(5) Za potrebe izvajanja tega in 124.a člena tega zakona se pojem dijak uporablja tudi za udeležence izobraževanja odraslih.
(6) V evidenci študentskega dela se podatki iz prve, druge, tretje, osme in devete alineje tretjega odstavka tega člena hranijo 15 let po vnosu podatkov, podatki iz četrte, pete, šeste, sedme, desete in enajste alineje tretjega odstavka tega člena pa 20 let po vnosu podatkov.
(7) Po preteku rokov hrambe iz prejšnjega odstavka se podatki blokirajo in nadalje obravnavajo skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom.
(8) Po blokiranju iz prejšnjega odstavka se:
– podatki iz prve, druge, tretje, osme in devete alineje tretjega odstavka tega člena anonimizirajo;
– podatki iz četrte, pete, šeste, sedme, desete in enajste alineje tretjega odstavka tega člena hranijo 30 let.
(9) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je po blokiranju dovoljen le za znanstvenoraziskovalne in statistične namene ali v primerih, določenih z zakonom.«.
14. člen 
Za 124. členom se doda nov 124.a člen, ki se glasi:
»124.a člen 
(pridobivanje podatkov in povezovanje evidenc z evidenco študentskega dela) 
(1) ŠOS podatke, ki jih potrebuje za namen vzpostavitve evidence iz prvega odstavka 123.a člena tega zakona, brezplačno pridobiva od koncesionarjev za posredovanje občasnega in začasnega dela in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve kot upravljavca Centralnega registra prebivalstva.
(2) Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti podatkov lahko ŠOS evidenco študentskega dela na podlagi povezovalnega znaka EMŠO poveže s Centralnim registrom prebivalstva, Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (Ceuviz) in evidenco študentov in diplomantov Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), ki ju vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje, in registrom kvalifikacij SOK, ki ga upravlja Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK.
(3) Zaradi izvajanja storitev in ukrepov za mlade ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene lahko zavod za pridobivanje podatkov iz druge alineje četrtega odstavka tega člena na podlagi povezovalnega znaka EMŠO z evidenco študentskega dela poveže evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve.
(4) Iz evidence študentskega dela brezplačno pridobivajo podatke:
– ministrstvo, pristojno za delo, zaradi spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja ta zakon, ter za razvoj storitev in ukrepov za mlade, po EMŠO: podatke iz prve, četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete, desete in enajste alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– zavod zaradi hitrejšega vključevanja mladih na trg dela, po EMŠO: vse podatke, razen podatka iz devete alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– ministrstvo, pristojno za izobraževanje, zaradi analize zaposljivosti diplomantov in spremljanja povezave med področji izobraževanja ter občasnega in začasnega dela, po EMŠO: podatke iz četrte, pete, šeste in sedme alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo zaradi izvajanja nadzora, z neposrednim vpogledom, po EMŠO: podatke iz prve, četrte, pete, šeste, osme in devete alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– Finančna uprava Republike Slovenije zaradi izvajanja nadzora po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, z neposrednim vpogledom, po davčni številki: podatke iz prve, četrte, pete, šeste, osme in devete alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona.«.
15. člen 
V 129. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primerih iz tretje, četrte in devete alineje prejšnjega odstavka zavod preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb oziroma evidenci oseb, vključenih v programe APZ, po drugi kršitvi katere koli obveznosti iz navedenih alinej.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
16. člen 
V 141. členu se za prvim stavkom tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Oseba mora sredstva vrniti v roku, določenem v pogodbi o vključitvi v program, po poteku tega roka pa se obračunajo zakonite zamudne obresti.«.
17. člen 
V prvem odstavku 164. člena se za šesto alinejo dvopičje nadomesti s piko in črta sedma alineja.
V drugem odstavku se beseda »sedme« nadomesti z besedo »šeste«.
18. člen 
V drugi alineji tretjega odstavka 172. člena se pred besedo »prvega« doda besedilo »druge do šeste alineje«.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– delodajalec za zagotavljanje dela niti po pozivu ne predloži poročila neodvisnega revizorja iz drugega odstavka 174. člena tega zakona ali se na podlagi poročila neodvisnega revizorja po pregledu Inšpektorata Republike Slovenije za delo pravnomočno ugotovi, da je delodajalec za zagotavljanje dela kršil obveznosti in odgovornosti iz zakona, ki ureja delovna razmerja, in ne izkaže, da je ugotovljene nepravilnosti odpravil«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(vložene vloge, pridobljene pravice in status zavarovanca) 
(1) O vlogah za priznanje pravic, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega zakona, se odloči po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT).
(2) Zavarovanec, ki je pridobil pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti do uveljavitve tega zakona, zadrži te pravice v obsegu in trajanju po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT).
(3) Družbeniki, ki so poslovodne osebe v osebnih in kapitalskih družbah, ter ustanovitelji, ki so poslovodne osebe v zavodih, ki so se vključili v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), ohranijo status zavarovancev do prenehanja pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za zavarovanje, pravice in obveznosti iz tega statusa pa uresničujejo po določbah tega zakona.
20. člen 
(podzakonski akti) 
Minister, pristojen za delo, uskladi določbe Pravilnika o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13) s tem zakonom v treh mesecih od njegove uveljavitve.
21. člen 
(strokovni izpit) 
(1) Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06 in 80/10 – ZUTD), morajo do začetka uporabe zakona, ki bo urejal posredovanje občasnih in začasnih del študentom in dijakov, opraviti strokovni izpit iz 81. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT).
(2) Osebam, ki so do uveljavitve tega zakona opravile strokovni izpit iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14, 38/15 in 90/15), strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka ni treba opravljati.
22. člen 
(začetek uporabe) 
Določbe spremenjenega prvega odstavka 14. člena, novih tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka spremenjenega 32. člena, spremenjenega prvega odstavka 54. člena, spremenjenih drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 60. člena, spremenjene desete in nove enajste alineje spremenjenega prvega odstavka 65. člena, novega 65.a člena in novega drugega odstavka spremenjenega 129. člena zakona se začnejo uporabljati tri mesece od uveljavitve tega zakona. Do takrat se uporabljajo določbe Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 31/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/17-6/15
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EPA 2041-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti