Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2515. Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije, stran 7054.

  
Na podlagi osmega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17) in za izvajanje tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije 
1. člen 
(1) Ta pravilnik natančnejše določa način zagotavljanja sredstev zapripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: specializacije) izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki so pooblaščeni za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci), način povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), obveznost poročanja pooblaščenih izvajalcev glede izpolnitve obveznosti iz 23. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravniški službi) ter tretjega in petega odstavka 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi) ter način povrnitve stroškov proračunu Republike Slovenije.
(2) Ta pravilnik natančnejše določa tudi način zagotavljanja sredstev za pripravništvo drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pooblaščenim izvajalcem.
2. člen 
Zavod pooblaščenim izvajalcem izplačuje sredstva za pripravništvo, sekundariat in specializacije na podlagi prejetih zahtevkov.
3. člen 
Povračilo stroškov za pripravništvo in sekundariat vključuje:
– bruto bruto plačo in nadomestilo plače pripravnika in sekundarija na podlagi plače pripravnika in sekundarija v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami,
– povračilo za stroške regresa za letni dopust, stroškov za prehrano med delom in stroškov za prevoz na delo in z dela v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo povračilo stroškov v dejavnosti zdravstva,
– premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini razreda po predpisani lestvici v skladu z zakonom, ki ureja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– stroške mentorstva v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami.
4. člen 
(1) Pooblaščeni izvajalec, razen izvajalci lekarniške dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, s katerim ima pripravnik ali sekundarij sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, posreduje Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: združenje) mesečni obračun po posameznem pripravniku oziroma sekundariju do 15. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu za zahtevek, ki ga določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) in se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Pooblaščeni izvajalec, ki je izvajalec lekarniške dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, s katerim ima pripravnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, posreduje mesečni obračun iz prejšnjega stavka Lekarniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Lekarniška zbornica) v roku iz prejšnjega stavka.
(2) K obračunu iz prejšnjega odstavka pooblaščeni izvajalec priloži fotokopije sklenjenih pogodb o zaposlitvi s pripravniki in sekundariji ter drugo dokumentacijo, na podlagi katere uveljavlja povračila za stroške iz prejšnjega člena. Pooblaščeni izvajalec hrani vso dokumentacijo, na podlagi katere uveljavlja povračilo teh stroškov, in jo na zahtevo ministrstva predloži v sedmih dneh od zahteve.
(3) Na podlagi podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena združenje in Lekarniška zbornica na obrazcu 1, ki ga določi minister in se objavi na spletni strani ministrstva, pripravita skupni obračun stroškov pripravnikov in sekundarijev po pooblaščenih izvajalcih. Združenje in Lekarniška zbornica skupni obračun posredujeta Zavodu do 25. v mesecu in ga objavita na svoji spletni strani. Obračunu združenje in Lekarniška zbornica priložita prilogo po posameznih pooblaščenih izvajalcih, na kateri so najmanj naslednji podatki:
1. podatki o pooblaščenem izvajalcu,
2. podatki o osebnem imenu pripravnika oziroma sekundarija,
3. podatki o delovnem mestu pripravnika oziroma sekundarija,
4. obdobje trajanja pripravništva oziroma sekundariata posameznega pripravnika oziroma sekundarija,
5. znesek povračila stroškov iz prejšnjega člena za posameznega pripravnika oziroma sekundarija oziroma mentorja,
6. skupni znesek vseh povračil stroškov iz prejšnjega člena pripravnikov in sekundarijev pri izvajalcu oziroma mentorja.
(4) Pooblaščeni izvajalci na podlagi obračuna iz prejšnjega odstavka Zavodu mesečno do 28. v mesecu izstavijo zahtevke, ki so podlaga za povračilo stroškov iz naslova pripravništva oziroma sekundariata.
5. člen 
Sredstva za financiranje specializacij se zagotavljajo v skladu s predpisom, ki določa višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis pravic iz drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi.
6. člen 
(1) Obračun sredstev za specializacije po pooblaščenih izvajalcih za pretekli mesec pripravlja Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) Pooblaščeni izvajalec, pri katerem je specializant zaposlen, zbornici posreduje mesečni obračun po posameznih specializantih do 15. v mesecu za pretekli mesec. V obračunu iz prejšnjega stavka se navede obračun sredstev za plače in nadomestila plače ter druge obveznosti do specializanta iz naslova delovnega razmerja in stroški mentorstva ter tudi sredstva za izobraževanje specializantov, in sicer v višini 1/12 letnega pavšalnega zneska, v skladu s predpisom, ki določa višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis pravic iz drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi.
(3) Mesečni obračun obveznih izobraževanj iz seznama obveznih izobraževanj, ki je naveden v predpisu, ki določa višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, in podrobnejši opis pravic iz drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi pripravi zbornica na podlagi obvestil organizatorjev o udeležencih in plačnikih izobraževanj.
(4) Zbornica pripravi tudi obračun specialističnih izpitov za pretekli mesec.
(5) Na podlagi podatkov iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena zbornica do zadnjega delovnega dne v mesecu pripravi skupni obračun po posameznih pooblaščenih izvajalcih in vrstah povračil, ki ga objavi na svoji spletni strani in prvi delovni dan v naslednjem mesecu posreduje Zavodu. Obračunu zbornica priloži prilogo po posameznih pooblaščenih izvajalcih, na kateri so najmanj naslednji podatki:
1. podatki o pooblaščenem izvajalcu,
2. podatki o osebnem imenu specializanta,
3. podatki o plačnem razredu specializanta,
4. znesek povračila stroškov dela posameznega specializanta,
5. znesek povračila stroškov dela za posameznega mentorja,
6. znesek povračila stroškov dela za posameznega nacionalnega koordinatorja,
7. znesek povračila stroškov dela za posameznega nadzornika kakovosti,
8. znesek povračila stroškov za module po izvajalcih,
9. znesek povračila stroškov za tečaje in seminarje po posameznem specializantu,
10. znesek povračila stroškov za specialistične izpite po posameznem specializantu,
11. skupni znesek vseh povračil v zvezi s specializacijo pri posameznem izvajalcu.
(6) Pooblaščeni izvajalci na podlagi obračuna iz prejšnjega odstavka Zavodu mesečno do 28. v mesecu izstavijo zahtevke, ki so podlaga za povračilo stroškov iz naslova specializacije.
7. člen 
(1) Zavod vrednosti prejetih zahtevkov pooblaščenih izvajalcev iz četrtega odstavka 4. člena in šestega odstavka 6. člena tega pravilnika mesečno vključi v zbirni zahtevek, ki ga skupaj s prilogo zneskov po posameznih pooblaščenih izvajalcih, prilogo združenja in Lekarniške zbornice iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika in skupnim obračunom zbornice s prilogo iz petega odstavka 6. člena tega pravilnika v izplačilo posreduje ministrstvu do 8. v mesecu za predpretekli mesec.
(2) Ministrstvo zbirni zahtevek Zavodu plača v 20-dneh od prejema zahtevka.
8. člen 
(1) Pooblaščeni izvajalci zbornici poročajo o izpolnitvi obveznosti iz 23. člena Zakona o zdravniški službi in o izpolnitvi obveznosti po zaposlitvi v mreži javne zdravstvene službe v okviru regije, za katero so opravljali specializacijo v skladu s tretjim in petim odstavkom 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, in sicer:
1. osebno ime specializanta oziroma specialista, kateremu je bila dana ponudba za delo,
2. ponujeno delovno mesto,
3. obseg in čas trajanja ponujene zaposlitve,
4. datum sklenitve delovnega razmerja,
5. podatke o odklonitvi sklenitve delovnega razmerja (ali druga dokazila, ki se nanašajo na odklonitev delovnega razmerja),
6. druge okoliščine, ki so pomembne za izterjavo stroškov.
(2) Pooblaščeni izvajalci zbornici podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo za vsako trimesečje, in sicer:
– za obdobje od januarja do marca do 30. 4.,
– za obdobje od aprila do junija do 31. 7.,
– za obdobje od julija do septembra do 31. 10.,
– za obdobje od oktobra do decembra do 31. 1.
(3) Če Zbornica na podlagi prejetih podatkov, upoštevajoč podatke iz registra zdravnikov, podatke o opravljenih specialističnih izpitih in podatke o odobrenih specializacijah, ugotovi kršitve obveznosti iz 23. člena Zakona o zdravniški službi, o tem obvesti ministrstvo, ki začne z izterjavo stroškov zoper zdravnika specialista oziroma izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. V obvestilu iz prejšnjega stavka zbornica navede podatke o zdravniku specialistu oziroma izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ter višini sredstev, ki jih mora zdravnik specialist oziroma izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe povrniti v proračun Republike Slovenije ter druge okoliščine, dejstva in dokaze, ki so bili pomembni pri ugotovitvi kršitve obveznosti, ali bodo potrebni v postopku izterjave.
9. člen 
V obdobju do 31. 12. 2019 Zavod v posameznem letu lahko izda zbirne zahtevke iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika največ do višine, določene v 26. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi.
10. člen 
Ne glede na tretji odstavek 8. člena tega pravilnika v obdobju do 31. 12. 2019 zbornica po ugotovitvi kršitve obveznosti iz 23. člena Zakona o zdravniški službi podatke in druge listinske dokaze iz 8. člena tega pravilnika posreduje Zavodu, ki vodi postopke izterjave stroškov zoper zdravnika specialista ali izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki je kršil obveznost iz 23. člena Zakona o zdravniški službi oziroma tretjega in petega odstavka 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2017
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EVA 2017-2711-0056
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti