Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2506. Odlok o sofinanciranju turističnih programov v Občini Jesenice, stran 7044.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4 in spr.), 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in spr.) ter 14. in 131. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. seji občinskega sveta sklica 2014–2018 dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju turističnih programov v Občini Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Z Odlokom o sofinanciranju turističnih programov v Občini Jesenice (v nadaljevanju Odlok) se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, merila za vrednotenje turističnih programov in izračun sofinanciranja, postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna ter nadzor nad namensko porabo sredstev za sofinanciranje turističnih programov v Občini Jesenice.
2. člen 
(namen) 
Namen Odloka je spodbujati razvoj turističnih programov in turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in pospeševanje promocije turizma za območje Občine Jesenice.
3. člen 
(zagotovitev sredstev) 
Sredstva za sofinanciranje turističnih programov v Občini Jesenice se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7100 Razvojni programi in projekti.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
4. člen 
(predmet dodeljevanja sredstev) 
Predmet Odloka je sofinanciranje programov s področja turizma, ki so v javnem interesu.
To so predvsem:
– programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje razgledišč, vstopnih točk, počivališč – klopi, mize, koši, ocvetličenje ipd.),
– programi razvoja in vzdrževanja javne turistične infrastrukture (npr. turistična signalizacija, tematske, turistične, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),
– programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene,
– trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi na sejmih ipd.),
– programi, ki razvijajo turistične proizvode v Občini Jesenice,
– programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– izdelava in promocija turističnih spominkov, oziroma izdelava idejne zasnove turističnih spominkov,
– delovanje turističnih društev,
– drugi ukrepi v okviru razpisa, ki so v skladu z 21. členom ZRST.
5. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci po tem Odloku so turistična društva. Poleg turističnih društev so upravičenci tudi planinska društva, ki imajo v svojem aktu (Statutu) opredeljene dejavnosti, ki so povezane s programi razvoja in vzdrževanja javne turistične infrastrukture (npr. turistična signalizacija, tematske, turistične, planinske poti, sprehajalne poti ipd.).
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je sedež društva na območju Občine Jesenice;
– društvo mora imeti urejeno članstvo in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih oziroma področna zakonodaja.
– društvo mora imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
– da je društvo pravočasno in v celoti izpolnilo pogodbene obveznosti do Občine Jesenice iz predhodnih javnih razpisov in ni dolžnik Občine Jesenice iz katerega koli naslova;
– da ima društvo registrirano dejavnost za izvajanje turističnega programa, oziroma da ima to opredeljeno v svojem aktu (Statutu);
– da so dejavnosti, storitve in izvajanje na ravni turističnega območja v javnem interesu, skladne z 21. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in spr.);
– da ima društvo za izvedbo turističnega programa urejena soglasja s pristojnimi inštitucijami in lastniki, oziroma da so v postopku pridobivanja, v kolikor so le-ta potrebna in
– da za isti namen in upravičene stroške ne bo pridobil sredstev, oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropska sredstva).
6. člen 
(splošna določila) 
Sofinancirajo se turistični programi, ki:
– pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Jesenice na lokalni in širši ravni;
– so namenjeni širšemu krogu udeležencev;
– so usklajeni z Novelacijo Občinskega razvojnega programa 2011–2025;
– spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– se izvajajo na območju Občine Jesenice, razen promocije, trženja, nastopov na sejmih in drugih promocijskih dogodkih, ki se lahko izvajajo izven območja občine.
Občina Jesenice lahko v javnem razpisu podrobneje opredeli pogoje, navedene v prvem odstavku tega člena.
7. člen 
(upravičeni stroški) 
Z javnim razpisom se določi:
– obdobje upravičenosti stroškov,
– največja priznana višina posameznega stroška za posamezni turistični program,
– podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški morajo biti vsebinsko povezani z izvedbo turističnega programa. Upravičenost stroškov se ugotavlja na podlagi predložene vloge za posamezni turistični program.
8. člen 
(merila za vrednotenje turističnih programov in izračun sofinanciranja) 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril, ki so del razpisne dokumentacije. Merila za vrednotenje turističnih programov oblikuje s strani župana imenovana strokovna komisija.
Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi števila pridobljenih točk in vrednosti posamezne točke. Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk tistih vlog, ki so pri ocenjevanju dosegle vsaj 60% možnih točk. Pripadajoča sredstva posamezne vloge predstavljajo zmnožek števila točk in vrednosti točke.
Upravičencem se lahko dodeli največ do 80% sofinanciranja upravičenih stroškov.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA 
9. člen 
(postopek dodeljevanja) 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ in drugo področno zakonodajo.
Javni razpis vsebuje besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo (v nadaljevanju javni razpis). Javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku postopka javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na oglasni deski Občine Jesenice in v drugih občinskih medijih, kot npr. v občinskem glasilu.
10. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis vsebuje najmanj naslednjo razpisno dokumentacijo:
– Besedilo javnega razpisa, ki mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 
– predmet javnega razpisa, 
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, 
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis, 
– upravičene stroške, 
– višino razpisanih sredstev, 
– obvezne dele za predložitev vloge, 
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 
– informacije o razpisni dokumentaciji, 
– rok in načine oddaje vlog, 
– obravnavo vlog in postopek odobritve, 
– poročanje, 
– drugo. 
– Prijavni obrazec z obveznimi prilogami;
– Merila za vrednotenje turističnih programov;
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– Primer pravilno opremljene ovojnice;
– Vsebinsko in finančno končno poročilo o izvedbi turističnega programa in
– druge priloge.
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev po javnem razpisu, ki mora vsebovati obvezne dele razpisne dokumentacije.
11. člen 
(strokovna komisija) 
Strokovna komisija, ki jo imenuje in razrešuje župan, obravnava prispele vloge. Sestavljajo jo predsednik in štirje člani komisije.
Naloge strokovne komisije so:
– pripravi in predlaga županu razpisno dokumentacijo;
– ugotavlja pravočasnost prispelih vlog;
– odpira prispele vloge;
– preveri formalno pravilnost vloge;
– ugotovi, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje;
– strokovno pregleda vloge in jih oceni skladno z merili za vrednotenje;
– pripravi končni predlog dodelitve sredstev;
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembe Odloka in razpisne dokumentacije;
– na podlagi zahteve pregleda končna poročila upravičencev in pripravi poročilo o pregledu;
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
12. člen 
(postopek obravnave) 
Strokovna komisija bo v roku 10 delovnih dni izvedla odpiranje vlog, ki ne bo javno. Preverila bo formalno pravilnost in izpolnjevanje pogojev. Nepravilno označene in nepravočasno prispele ovojnice bodo zavržene s sklepom in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Pristojni oddelek v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge, za dopolnitev. Rok za oddajo dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Vloge, ki niso pravočasne, ali niso bile dopolnjene v danem roku, pristojni oddelek zavrže s sklepom. Zoper sklep, s katerim je zavržena vloga, ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan občine. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor.
Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo strokovna komisija preverila, če vloga ustreza predmetu in vsem pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne bo ustrezala predmetu in ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, je komisija ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla.
Po internem ocenjevanju na podlagi meril za vrednotenje turističnih programov, bo strokovna komisija pripravila končni predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja. Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva vročitve upravnega akta. O pritožbi odloča župan občine. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor.
13. člen 
(pogodba o sofinanciranju in spremembe) 
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan Občine Jesenice in v kateri so navedeni natančnejši pogoji koriščenja sredstev.
Pogodbo mora upravičenec podpisati v roku 8 dni od prejema, v nasprotnem primeru se šteje, da upravičenec odstopa od sofinanciranja in se sofinanciranje ne izvede. Rok za podpis se lahko podaljša, če upravičenec pisno sporoči pristojnemu oddelku objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za 8 dni.
Spremembe v zvezi s podpisano pogodbo o sofinanciranju izvajalci pisno sporočajo pristojnemu oddelku, ta pa mora pisno odobriti spremembo pred nastankom. Med spremembe štejejo zlasti spremembe programa, termin, finančne spremembe in druge, novo nastale situacije, ki bi utegnile vplivati na izvedbo turističnega programa in višino upravičenih sredstev.
14. člen 
(poročanje o izvedbi turističnega programa) 
Po izvedbi turističnega programa morajo vsi izvajalci v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju pripraviti končno poročilo, ki ga oddajo pristojnemu oddelku najkasneje 30 dni po zaključku turističnega programa, oziroma najkasneje do datuma, ki se določi z javnim razpisom.
Končno poročilo se pripravi na predpisanem obrazcu, kjer so navedene tudi vse obvezne priloge in je del razpisne dokumentacije.
Upravičenci, ki bodo oddali nepopolno končno poročilo, bodo pozvani na dopolnitev v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor upravičenec ne dopolni končnega poročila v skladu s pozivom za dopolnitev, do sofinanciranja ni upravičen.
Vsi računi oziroma druge poslovne listine, ki se uveljavljajo za turistični program, morajo biti zavedeni v poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdani na upravičenca.
Pristojni oddelek po pregledu končnega poročila izda Obvestilo o pregledu končnega poročila, ki vsebuje ugotovitve pregleda. Sredstva bodo nakazana v skladu z ugotovitvami pregleda končnega poročila in s podpisano pogodbo o sofinanciranju.
V primeru, da izvajalec turističnega programa ne izvede, se program ne sofinancira. Upravičencu ni potrebno oddati končnega poročila, vendar mora pisno, pred iztekom roka za izvedbo, obvestiti pristojni oddelek o neizvedbi in razlogih za nastalo situacijo.
15. člen 
(višina sofinanciranja) 
Turistični program se sofinancira do odstotka, določenega v sklepu o dodelitvi sredstev in v podpisani pogodbi o sofinanciranju. V primeru, da je vrednost predloženih računov v končnem poročilu za upravičene stroške nižja od višine stroškov, navedenih v prijavnem obrazcu, se izvajalcu turističnega programa le-ta sofinancira v višini, ki se določi na podlagi višine odstotka, ki je bil izvajalcu dodeljen s sklepom o dodelitvi sredstev. V primeru, da je vrednost predloženih računov za upravičene stroške višja od višine stroškov, navedenih v finančnem načrtu, se izvajalcu turističnega programa sofinancira največ do višine zneska, določenega v sklepu o dodelitvi sredstev.
Pri izvedbi aktivnosti za posamezen turistični program (npr. zloženke, časopis, spletna stran, table, oziroma povsod, kjer je to možno) se za promocijo uporablja turistični logotip »Jesenice, mesto jekla in cvetja« in/ali izjava »Turistični program sofinancira Občina Jesenice.« V primeru, da prijavitelj ne uporablja logotipa in izjave, si sofinancer pridržuje pravico do zmanjšanja deleža sofinanciranja v višini 10% dodeljenih sredstev.
16. člen 
(smiselna uporaba ZUP) 
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem Odloku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in spr.).
IV. NADZOR NAD PORABO NAMENSKIH SREDSTEV 
17. člen 
(nadzor) 
Občina Jesenice lahko kadarkoli preveri porabo namenskih sredstev. Za izvajanje nadzora je pristojna strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Upravičenci morajo na poziv Občine Jesenice komisiji predložiti vso originalno dokumentacijo v zvezi s turističnim programom ter verodostojne listine in izpise iz poslovnih knjig. Nadzor se lahko opravi največ 5 let od nakazila sredstev sofinanciranja turističnega programa. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev komisija sestavi zapisnik z ugotovitvami, ki ga predloži županu.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Jesenice upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Če se ugotovi kršitev, oziroma v primeru neizvedbe programa prijavitelj ne poda predhodnega obvestila, kršitelj ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
V. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(začetek veljave in uporabe) 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017
Jesenice, dne 21. julija 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti