Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2469. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo, stran 6986.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Območje Tehnološkega parka Brdo ureja Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05, 100/07, 78/10, 63/12 in 24/15 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: ZN).
V času od sprejema zadnjih sprememb ZN se je investicijska namera ob ulici Za opekarno za funkcionalno enoto F 9/10, ki je namenjena gradnji stavb tehnološkega podjetništva, spremenila. Novi investitor želi več fleksibilnosti za potrebe prilagoditve delovnim in tehnološkim procesom za več različnih dejavnostim tehnološkega podjetništva, katerim bo omogočeno avtonomno delovanje in hkrati tudi povezovanje. Predmet sprememb so predvsem drugačni tlorisni in višinski gabariti stavb v F 9/10 in zunanja ureditev.
Hkrati bodo za posamezne funkcionalne enote preverjene dopustne dejavnosti in razmejitve prometnih površin, prav tako pa bodo preverjeni pogoji za posege na obstoječih stavbah, ki so v kasnejših fazah predvidene za odstranitev.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev ZN bo predvsem omogočeno nadaljevanje realizacije na površinah, namenjenih dejavnostim tehnološkega razvoja.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev ZN 
Območje ZN, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN, se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Rožnik.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice;
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
8. Javna razsvetljava d.d.;
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Rešitev za pripravo sprememb in dopolnitev ZN bo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, investicijske namere investitorja in strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden 10 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN 
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-10/2016-11
Ljubljana, dne 6. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.