Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice, stran 6977.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. redni seji dne 18. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice 
1. člen
(1) Spremeni se tretji odstavek 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice (Uradni list RS, št. 24/09); (v nadaljnjem besedilu: odlok), tako da se glasi:
»Zavod ima organizirano: splošno medicino, družinsko medicino, medicino dela, prometa in športa, ambulantno v socialnem zavodu, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za žene, dispanzer za bolezni pljuč, srca in ožilja, dispanzer za mentalno zdravje, specialistično ambulantno dejavnost, preventivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, patronažo, nego na domu, fizioterapijo in pomoč na domu, službo 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči, nujne in ne nujne reševalne prevoze, prevoze na in iz dialize, prevoze na Onkološki inštitut na kemoterapijo in obsevanje, center za preprečevanje in zdravljenje različnih oblik odvisnosti in center za krepitev zdravja.«
(2) V drugi alineji šestega odstavka 10. člena odloka se besedilo »dežurne službe« nadomesti z besedilom »neprekinjenega zdravstvenega varstva.«.
2. člen 
(1) Dopolni se besedilo 11. člena, tako da se za besedilom »Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti« doda besedilo:
»Q 88.10 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«.
3. člen 
Za prvo alinejo prvega odstavka 19. člena se doda besedilo: »– na predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta, imenuje in razrešuje strokovnega vodjo.«.
4. člen 
(1) Za prvo alinejo prvega odstavka 21. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda,«
(2) Besedilo enaindvajsete alineje prvega odstavka 21. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– odgovarja za tako razporeditev ordinacijskih časov zdravstvenih ekip zavoda, da je uporabnikom zdravstvenih storitev zagotovljena dostopnost zdravstvenih storitev na primarni ravni v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,«
(3) Besedilo dvaindvajsete alineje prvega odstavka 21. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– koordinira izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči med timi, ki delujejo na primarni ravni v Občini Brežice,«.
5. člen 
Spremeni se drugi odstavek 28. člena odloka, tako da se glasi:
»Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred imenovanjem oziroma razrešitvijo mora pridobiti mnenje strokovnega sveta.«.
6. člen 
Spremeni se peta alineja drugega odstavka 30. člena odloka, tako da se glasi:
»– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,«.
7. člen 
Spremenita se tretja in peta alineja prvega odstavka 43. člena odloka, tako da se glasita:
»– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– spremembi imena, dejavnosti in sedeža zavoda.«.
8. člen 
(1) Direktor zavoda mora v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka predlagati vpis sprememb iz tega odloka v sodni register pristojnega sodišča.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Brežice, dne 18. septembra 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.