Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2440. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B), stran 6955.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-10
Ljubljana, dne 28. septembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE (ZPRS-1B) 
1. člen
V Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B in 19/15) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »vodenje poslovnega registra« vstavi vejica in besedilo »postopke v sistemu za podporo poslovnim subjektom«.
V drugem odstavku se za besedo »Slovenije« doda beseda »delno«, besedilo », v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/17/EU« pa se črta.
2. člen 
V 2. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– »sistem povezovanja poslovnih registrov« je sistem povezovanja poslovnih registrov držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Sistem povezovanja poslovnih registrov sestavljajo poslovni registri držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, evropska osrednja platforma in elektronska točka za dostop;«.
Dosedanja druga do šesta alineja postanejo tretja do sedma alineja.
Za dosedanjo sedmo alinejo, ki postane osma alineja, se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– »sistem za podporo poslovnim subjektom« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki zagotavlja oddajo prijave, predloga ali druge vloge za vpise v sodni register v skladu z zakonom, ki ureja sodni register, za vpise v poslovni register v skladu s tem zakonom in za druge postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja enote poslovnega registra ali v zvezi s kasnejšimi spremembami;
– »informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom« je računalniški sistem, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo, in zagotavlja ustrezno informacijsko podporo za integrirano izvajanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem za podporo poslovnim subjektom;
– »točke za podporo poslovnim subjektom« so krajevne točke, ki prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom izvajajo postopke za podporo poslovnim subjektom;«.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta dvanajsta in trinajsta alineja.
3. člen 
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec registra prek sistema povezovanja poslovnih registrov:
1. prejema podatke in listine o tujih podjetjih iz držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter jih posreduje registrskemu organu, ki vodi sodni register, in
2. posreduje podatke in listine o enotah poslovnega registra iz 3. do 6. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15; v nadaljnjem besedilu: ZSReg), ki jih posreduje registrski organ iz prejšnje točke.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedama »poslovnega registra« doda besedilo »o enotah poslovnega registra iz 2. točke tretjega odstavka tega člena«.
4. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(enotni identifikator) 
(1) Upravljavec registra enotam poslovnega registra iz 2. točke tretjega odstavka 3. člena tega zakona in iz 2. točke drugega odstavka 3. člena ZSReg, ki jih ustanovijo poslovni subjekti iz držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, za katere velja Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 54 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne 1. 10. 2009, str. 11), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/24/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prava družb zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 365), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/101/ES), ob njihovem vpisu v primarni register dodeli enotni identifikator za prejemanje in posredovanje podatkov in listin ter objavo javnih podatkov in listin prek sistema povezovanja poslovnih registrov.
(2) Enotni identifikator je sestavljen iz elementov, ki omogočata identifikacijo Republike Slovenije in poslovnega registra, ter matične številke enote poslovnega registra.
(3) Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način določitve enotnega identifikatorja.«.
5. člen 
V prvem odstavku 8. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– enotni identifikator, če ta obstaja,«.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se besedilo »oznako o zavezanosti« nadomesti z besedama »identifikacijsko številko«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
V dosedanji peti alineji, ki postane šesta alineja, se besedilo », če ta obstaja« nadomesti z besedilom »ali ime, če poseben zakon določa njegovo uporabo«.
Dosedanje šesta do enaintrideseta alineja postanejo sedma do dvaintrideseta alineja.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »oznakah o zavezanosti« nadomesti z besedama »identifikacijskih številkah«.
V drugi alineji se za besedo »prebivalstva« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: CRP)«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ki jih zagotavlja upravljavec registra sam iz registra zavezancev za dostop do informacij javnega značaja,«.
6. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(evidenca kvalificiranih potrdil za elektronski podpis) 
(1) Upravljavec registra vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco kvalificiranih potrdil za elektronski podpis zastopnikov enot poslovnega registra, ki so vpisani v poslovni register. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– identifikator enote poslovnega registra (matična številka, davčna številka);
– identifikator kvalificiranega potrdila za elektronski podpis (oznaka izdajatelja, serijska številka kvalificiranega potrdila za elektronski podpis);
– identifikator zastopnika (davčna številka).
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo podrobneje določi način vodenja in ažuriranja ter tehnične zahteve za vzpostavitev evidence kvalificiranih potrdil za elektronski podpis.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »Centralnega registra prebivalstva« nadomesti s kratico »CRP«.
8. člen 
Za 11. členom se dodajo novo IV.A poglavje in 11.a do 11.c člen, ki se glasijo:
»IV.A POSTOPKI V SISTEMU ZA PODPORO POSLOVNIM SUBJEKTOM 
11.a člen 
(sistem za podporo poslovnim subjektom) 
(1) V sistem za podporo poslovnim subjektom je vključena oddaja prijav, predlogov ali drugih vlog v naslednjih postopkih za podporo poslovnim subjektom:
1. postopku vpisa ustanovitve, spremembe ali izbrisa enote poslovnega registra iz prvega in drugega odstavka 3. člena ZSReg in podjetnika,
2. postopku prijave potreb po delavcih v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje,
3. postopku prijave za ustrezen vpis v davčni register in postopku pridobitve identifikacijske številke za DDV v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
4. postopku prijave, odjave ali spremembe prijave v sistemu socialnega zavarovanja v skladu z zakoni, ki urejajo zdravstveno, pokojninsko in druga socialna zavarovanja,
5. postopku pridobitve obrtnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo obrtno dovoljenje, in
6. drugih postopkih v zvezi s poslovanjem enote poslovnega registra, ki jih določi minister, pristojen za gospodarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, ob upoštevanju tehničnih možnosti za informacijsko združljivost teh postopkov v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom.
(2) Sistem za podporo poslovnim subjektom obsega naslednje poslovne procese:
1. sestavo vlog v postopkih za podporo poslovnim subjektom,
2. pridobivanje podatkov, ki jih mora vsebovati vloga v posameznem postopku za podporo poslovnim subjektom, iz uradnih evidenc, če za to obstajajo ustrezni tehnični pogoji,
3. preverjanje omejitev vpisa v sodni ali poslovni register v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
4. pripravo listin, ki jih je treba priložiti vlogam v postopkih za podporo poslovnim subjektom,
5. elektronsko oddajo vlog v postopkih za podporo poslovnim subjektom in listin, ki jih je treba priložiti tem vlogam,
6. druga administrativna opravila za potrebe postopkov za podporo poslovnim subjektom in
7. elektronsko posredovanje odločitev v postopkih za podporo poslovnim subjektom.
(3) Za enote poslovnega registra iz prvega in drugega odstavka 3. člena ZSReg in podjetnika opravlja poslovne procese iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka točka za podporo poslovnim subjektom iz 11.c člena tega zakona ali notar. Če so za to izpolnjeni ustrezni tehnični pogoji, lahko navedene poslovne procese opravljajo enote poslovnega registra neposredno prek oddaljenega dostopa do informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.
(4) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na javnem spletnem portalu objavi informacije o postopkih za podporo poslovnim subjektom in pregled predpisanih pogojev za opravljanje posameznih dejavnosti.
(5) Drugo ministrstvo mora obvestiti ministrstvo, pristojno za javno upravo, o vsakem novem predpisu ali spremembi predpisa, ki določa pogoje za opravljanje posameznih dejavnosti in spada v njegovo delovno področje, v petih dneh po objavi predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
11.b člen 
(informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom) 
(1) V informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom se na podlagi povezanosti s CRP, davčnim registrom, poslovnim registrom in evidenco zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja prevzemajo osebni podatki, ki so potrebni za sestavo vlog v postopkih za podporo poslovnim subjektom.
(2) Osebni podatki se v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom lahko obdelujejo samo v zvezi s sestavo in oddajo vlog v postopkih za podporo poslovnim subjektom. Informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom mora biti zasnovan tako, da se osebni podatki lahko uporabijo samo za namen iz prejšnjega stavka.
(3) Za namen sestave vloge za vpis ustanovitve enote poslovnega registra iz prvega in drugega odstavka 3. člena ZSReg in podjetnika informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom na podlagi EMŠO ali davčne številke iz CRP ali davčnega registra pridobi o posamezni osebi naslednje podatke: osebno ime, EMŠO ali davčno številko, državo, ulico, hišno številko, naselje, občino, poštno številko in ime pošte.
(4) Za namen sestave vloge za vpis spremembe ali izbrisa enote poslovnega registra iz prvega in drugega odstavka 3. člena ZSReg in podjetnika informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom na podlagi matične ali davčne številke iz poslovnega registra pridobi o posamezni osebi naslednje podatke: osebno ime, EMŠO ali davčno številko, državo, ulico, hišno številko, naselje, občino, poštno številko in ime pošte.
(5) Za namen sestave vloge za odjavo in spremembo prijave v sistemu socialnega zavarovanja informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom na podlagi EMŠO zavarovanca in matične številke zavezanca za prijavo iz evidence zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja pridobi podatke o zavarovancu in zavarovanju, ki se v skladu s predpisom, ki ureja obrazce za prijavo, spremembo in odjavo obveznih socialnih zavarovanj, vpisujejo na obrazec za odjavo in spremembo prijave.
(6) Sestavni del informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom je sistem za začasno centralno elektronsko hrambo dokumentov (v nadaljnjem besedilu: CEH), ki zagotavlja elektronske dokumente za potrebe izvajanja postopkov za podporo poslovnim subjektom v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom, vendar ne več kot šest mesecev od zaključka postopka. V CEH so vključeni vsi elektronski dokumenti, ki se izmenjujejo prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.
(7) CEH mora biti zasnovan tako, da do elektronskih dokumentov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo samo:
1. točke za podporo poslovnim subjektom in notarji,
2. organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki so pristojni odločati v postopkih za podporo poslovnim subjektom, ter
3. do dokumentov v zvezi s posameznim postopkom za podporo poslovnim subjektom tudi poslovni subjekt, ki je stranka tega postopka.
(8) Izvirna papirna dokumentacija se hrani dve leti na točki za podporo poslovnim subjektom, ki je dokumentacijo prejela.
(9) Upravljavci informacijskih sistemov za podporo posameznih postopkov poslovnim subjektom morajo te sisteme zasnovati tako, da so združljivi z informacijskim sistemom za podporo poslovnim subjektom in da omogočajo sprejem elektronskih vlog v postopkih za podporo poslovnim subjektom ter elektronsko posredovanje informacij o odločitvah v teh postopkih.
11.c člen 
(točke za podporo poslovnim subjektom) 
(1) Položaj točke za podporo poslovnim subjektom lahko pridobi:
1. upravna enota,
2. izpostava upravljavca registra,
3. organizacijska enota gospodarske, obrtne ali druge zbornice ter
4. pravna oseba javnega in zasebnega prava, ki izvaja naloge podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi položaj točke za podporo poslovnim subjektom, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom.
(3) Točke za podporo poslovnim subjektom morajo izpolnjevati naslednje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje:
1. imeti morajo zaposlena vsaj dva referenta z najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, za poslovanje na območju upravne enote z več kot 20.000 prebivalci. Če točka za podporo poslovnim subjektom posluje na območju upravne enote z manj kot 20.000 prebivalci, ima lahko zaposlenega samo enega referenta;
2. imeti morajo s strani ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, pooblaščenega administratorja točke za podporo poslovnim subjektom;
3. pred pričetkom poslovanja morajo za vsakega referenta zagotoviti primerno opremo za opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem za podporo poslovnim subjektom, in samostojno kvalificirano potrdilo za elektronski podpis;
4. zagotavljati morajo poslovanje ves čas uradnih ur, ki so določene za opravljanje osnovne dejavnosti na točki za podporo poslovnim subjektom.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, izda dovoljenje za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom, na zahtevo osebe iz prvega odstavka tega člena, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem za podporo poslovnim subjektom.
(5) Točka za podporo poslovnim subjektom mora:
1. pripraviti in oddati vlogo v postopku za podporo poslovnim subjektom na zahtevo vsake osebe, ki je upravičena vložiti vlogo v teh postopkih,
2. opravljati postopke za podporo poslovnim subjektom skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo te postopke,
3. zagotavljati kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem za podporo poslovnim subjektom,
4. vsaki osebi na njeno zahtevo dati informacije o postopkih za podporo poslovnim subjektom,
5. pri oglaševanju storitev v zvezi s postopki za podporo poslovnim subjektom in pri zasnovi svojega javnega spletnega portala upoštevati pravila obveščanja javnosti.
(6) Točka za podporo poslovnim subjektom mora postopke za podporo poslovnim subjektom opravljati brezplačno.
(7) Poslovanje točk za podporo poslovnim subjektom iz prvega odstavka tega člena v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, nadzira ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(8) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, izda odločbo o odpravi kršitev, ugotovljenih pri nadzoru nad točko za podporo poslovnim subjektom, če točka za podporo poslovnim subjektom pri opravljanju postopkov za podporo poslovnim subjektom krši obveznosti iz petega odstavka tega člena.
(9) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, odvzame dovoljenje za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom, če:
1. točka za podporo poslovnim subjektom v roku, določenem v odločbi iz prejšnjega odstavka, ne odpravi kršitev, katerih odprava ji je bila naložena s to odločbo,
2. je točka za podporo poslovnim subjektom v koledarskem letu opravila manj kot 20 postopkov za podporo poslovnim subjektom, razen če v oddaljenosti 20 km ni na voljo druge točke za podporo poslovnim subjektom,
3. točka za podporo poslovnim subjektom iz 4. točke prvega odstavka tega člena nalog podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo, ne izvaja več.
(10) Točki za podporo poslovnim subjektom preneha dovoljenje za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom na podlagi izjave, da ne želi več opravljati postopkov za podporo poslovnim subjektom.
(11) Minister, pristojen za gospodarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, predpiše:
1. podrobnejše kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem za podporo poslovnim subjektom,
2. pravila obveščanja javnosti iz 5. točke petega odstavka tega člena,
3. obrazec za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom in dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi.«.
9. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vpis enote poslovnega registra lahko izvede vsak posameznik z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izdanega tudi za namen avtentikacije, prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom ali na točkah za podporo poslovnim subjektom, kjer so zagotovljene:
– informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom enote poslovnega registra iz poslovnega registra;
– obrazci za vpis, spremembo ali izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra; in
– pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.«.
V drugem in tretjem odstavku se beseda »VEM« nadomesti z besedilom »za podporo poslovnim subjektom«.
10. člen 
V 13. členu se beseda »VEM« nadomesti z besedilom »za podporo poslovnim subjektom«, besedilo »preko sistema e-VEM« pa se nadomesti z besedilom »prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom«.
11. člen 
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravljavec registra o vpisu v poslovni register izda sklep, ga posreduje enoti poslovnega registra osebno v prostorih upravljavca registra ali z navadno poštno pošiljko na naslov, ki ga določi enota poslovnega registra v prijavi, in objavi na svojem spletnem portalu na način, da se prekrijejo osebni podatki. Šteje se, da je vročitev opravljena na dan objave sklepa. Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.«.
12. člen 
V prvem odstavku 15. člena se na koncu drugega stavka dodata besedi »tega zakona«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravljavec registra o vpisu spremembe podatkov v poslovni register izda sklep, ga posreduje enoti poslovnega registra osebno v prostorih upravljavca registra ali z navadno poštno pošiljko na naslov, ki ga določi enota poslovnega registra v prijavi, in objavi na svojem spletnem portalu na način, da se prekrijejo osebni podatki. Šteje se, da je vročitev opravljena na dan objave sklepa. Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.«.
13. člen 
V drugem odstavku 16. člena se številka »15« nadomesti z besedo »tri« in se za besedilom »12. člena« dodata besedi »tega zakona«.
14. člen 
V prvem odstavku 22. člena se v predzadnjem stavku besedilo »samostojne podjetnike posameznike« nadomesti z besedo »podjetnike«, za njim pa se doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Pri enotah poslovnega registra, ki se vpisujejo na podlagi zakona, ki ureja sodni register, se vpogled v podatke iz drugega stavka omogoči tudi s povezavo v skladu z zakonom, ki ureja sodni register.«. Dosedanji četrti stavek postane peti stavek.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek zagotavlja upravljavec registra javne podatke in listine o posamezni enoti poslovnega registra iz 3. do 6. točke prvega odstavka 3. člena ZSReg in iz 2. točke drugega odstavka 3. člena ZSReg, ki jih ustanovijo poslovni subjekti iz držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, za katere velja Direktiva 2009/101/ES, tudi prek sistema povezovanja poslovnih registrov.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
15. člen 
V prvem odstavku 23. člena se pred besedo »obvestila« dodata beseda »potrdila« in vejica.
V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »trajno v elektronski obliki« nadomesti z besedilom »deset let od izbrisa enote poslovnega registra iz poslovnega registra, razen sklepov in potrdil o vpisih, ki se hranijo trajno«. V drugem stavku se beseda »VEM« nadomesti z besedilom »za podporo poslovnim subjektom«.
V tretjem odstavku se besedilo »trajno v elektronski obliki« nadomesti z besedilom »deset let od izbrisa enote poslovnega registra iz poslovnega registra«.
16. člen 
V naslovu IX. poglavja se beseda »izvrševanjem« nadomesti z besedo »izvajanjem«.
17. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.«.
18. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(kršitev obveze posredovanja podatkov enot poslovnega registra) 
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– ki se ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri registrskem organu, če upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (drugi odstavek 10. člena);
– ki ustanovi del poslovnega subjekta, če upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (četrti odstavek 10. člena);
– ki se registrira pri registrskem organu, če upravljavcu registra najpozneje v 15 dneh od ustanovitve ali nastanka spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (peti odstavek 10. člena).
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
19. člen 
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz tretjega odstavka novega 7.a člena zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, podzakonski akt iz 6. točke prvega odstavka novega 11.a člena in trinajstega odstavka novega 11.c člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Pravilnik o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09) in Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM (Uradni list RS, št. 41/16), ki pa se uporabljata do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
(4) Upravljavec registra dodeli enotni identifikator enotam poslovnega registra iz prvega odstavka novega 7.a člena zakona po uradni dolžnosti v desetih dneh po uveljavitvi uredbe iz tretjega odstavka novega 7.a člena zakona.
(5) Za potrebe izvajanja postopkov iz 4. točke prvega odstavka novega 11.a člena zakona in vlaganja zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja na podlagi Pravilnika o oddaji vlog v sistem e-VEM (Uradni list RS, št. 41/16), se določba šestega odstavka novega 11.b člena zakona v delu, ki določa, da CEH ne zagotavlja elektronskih dokumentov več kot šest mesecev od zaključka postopka, začne uporabljati tri leta po uveljavitvi tega zakona.
(6) Dovoljenja, izdana na podlagi četrtega odstavka 1.č člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15), ostanejo v veljavi in se štejejo za dovoljenja iz drugega odstavka novega 11.c člena zakona.
(7) Do spremembe predpisov, ki urejajo sistem »Vse na enem mestu«, se uporabljajo poimenovanja v skladu z novimi 11.a do 11.c členi zakona.
(8) Nov četrti stavek prvega odstavka 22. člena zakona se začne uporabljati v roku iz drugega odstavka 15. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/17).
21. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-03/17-1/10
Ljubljana, dne 20. septembra 2017
EPA 2038-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik