Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2439. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G), stran 6953.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-11
Ljubljana, dne 28. septembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-G) 
1. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15) se v prvem odstavku 1. člena zadnji stavek črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenašata Enajsta direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36) in Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne 1. 10. 2009, str. 11), kot sta bili spremenjeni z Direktivo 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1).«.
2. člen 
Drugi odstavek 1.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ti pojmi imajo v tem zakonu pomen, opredeljen v teh določbah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):
1. »poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
2. »matična številka« v osmi alineji 2. člena,
3. »sistem povezovanja poslovnih registrov« v drugi alineji 2. člena,
4. »sistem za podporo poslovnim subjektom« v deveti alineji 2. člena,
5. »točka za podporo poslovnim subjektom« v enajsti alineji 2. člena,
6. »enotni identifikator« v 7.a členu.«.
3. člen 
Poglavje z naslovom »Postopki v sistemu Vse na enem mestu« ter 1.b, 1.c in 1.č člen se črtajo.
4. člen 
V tretjem odstavku 4.a člena se za besedo »podjetjem« doda vejica in besedilo »razen če lahko registrsko sodišče tak podatek pridobi iz sistema povezovanja poslovnih registrov«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri podružnici tujega podjetja iz ES, ki je organizirano v pravnoorganizacijski obliki kapitalske družbe, se zaradi izmenjave ter dostopa do podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov vpiše v sodni register tudi enotni identifikator podružnice in tujega podjetja.«.
5. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za besedama »delniška družba« doda vejica in besedilo »evropska delniška družba«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pri delniški družbi, evropski delniški družbi, komanditni delniški družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo se zaradi izmenjave ter dostopa do podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov v sodni register vpiše tudi enotni identifikator.«.
6. člen 
V tretjem odstavku 7. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen dostop do:
– statuta delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, vključno s čistopisom spremenjenega statuta oziroma družbene pogodbe z notarjevim potrdilom,
– akta o ustanovitvi, na podlagi katerega je bil ustanovljen subjekt vpisa, ki ni družba iz prejšnje alineje, vključno s spremembami ali čistopisi sprememb,
– pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti kapitalske družbe,
– zapisnikov skupščine delniške družbe, ki so bili v zadnjem letu predloženi sodnemu registru zaradi objave, in
– listin, ki so bile v zadnjem letu pred objavo vpisa priložene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register, če je sodišče na podlagi tega predloga dovolilo vpis združitve ali delitve v sodni register,«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Spletne strani agencije morajo biti zasnovane tako, da vpogled podatkov o subjektu vpisa v sodni register vsebuje tudi povezavo do vpogleda podatkov o osebah iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: vpogled o udeležbi v povezanih osebah). Prikaz vpogleda o udeležbi v povezanih osebah se izvede na zahtevo uporabnika. Povezanost podatkov se izvede avtomatično na podlagi enotne identifikacijske številke fizične ali pravne osebe, ne da bi bilo treba uporabniku številko vpisati. Vpogled o udeležbi v povezanih osebah ne sme vsebovati EMŠO in davčne številke fizične osebe.«.
7. člen 
V drugem odstavku 11. člena se besedi »sodni referent« nadomestita z besedama »sodniški pomočnik«, besedi »sodnega referenta« pa se nadomestita z besedama »sodniškega pomočnika«.
8. člen 
V tretjem odstavku 24. člena se besedi »točka VEM« nadomestita z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«.
V četrtem odstavku se besedi »točka VEM« nadomestita z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«, besedi »točki VEM« pa nadomestita z besedilom »točki za podporo poslovnim subjektom«.
9. člen 
V petem odstavku 27. člena se besedilo napovednega stavka spremeni tako, da se glasi: »Predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v elektronski obliki, se vloži v sistemu za podporo poslovnim subjektom. V imenu predlagatelja ga mora vložiti:«, v 1. točki pa se besedi »točka VEM« nadomestita z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«.
10. člen 
V tretjem odstavku 28.a člena se besedi »točka VEM« nadomestita z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Šteje se, da ima listina iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki jo sestavi notar ali točka za podporo poslovnim subjektom in njeno sestavo potrdi s svojim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu, značilnost izvirnika te listine.
(5) Listine, ki jih pretvori v elektronsko obliko po tretjem odstavku tega člena, mora notar ali točka za podporo poslovnim subjektom overiti s svojim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Šteje se, da imajo listine iz prejšnjega stavka značilnost overjenega prepisa izvirnika listine.«.
11. člen 
V prvem odstavku 35.a člena se za besedilom »šifro institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1« doda vejica, besedilo »in matično številko po 6. členu ZPRS-1« pa se nadomesti z besedilom »matično številko po 6. členu ZPRS-1 in enotni identifikator po 7.a členu ZPRS-1«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vročitve v elektronski obliki se notarju opravijo po varni elektronski poti, po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek. Po varni elektronski poti se opravi vročitev tudi drugim osebam, za katere zakon, ki ureja pravdni postopek ali drug zakon določa, da se vedno vroča po varni elektronski poti.«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Četrti in peti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za vročitve subjektu vpisa ali drugi stranki postopka ali pooblaščencu stranke, če ta v predlogu za vpis ali vlogi, s katero prijavi svojo udeležbo v postopku, izrecno zahteva, da se mu vročitve opravijo po varni elektronski poti in navede naslov za vročanje po varni elektronski poti, registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali naslov varnega elektronskega predala.«.
12. člen 
V 45. členu se v 9. točki beseda »in« nadomesti z vejico, v 10. točki se »pika« na koncu nadomesti z besedo »ter« in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. izmenjavi in dostopu do podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov (prvi odstavek 49.a člena tega zakona).«.
13. člen 
V četrtem odstavku 48.c člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Notar odgovarja poleg sodišča, da je vsebina priložene listine, ki se objavi po 1. točki tretjega odstavka 7. člena tega zakona, skladna s prejšnjim odstavkom.«.
14. člen 
Za 49. členom se dodajo novi 49.a do 49.c člen, ki se glasijo:
»49.a člen 
(1) V sistemu povezovanja poslovnih registrov se o subjektih vpisa iz četrtega odstavka 4.a člena tega zakona in šestega odstavka 5. člena tega zakona zagotavlja:
1. javen dostop do podatkov in listin po 49.b členu tega zakona,
2. izmenjava podatkov med sodnim registrom in sistemom povezovanja poslovnih registrov, in sicer:
– posredovanje obvestil o začetku ali končanju postopka likvidacije ali izbrisa brez likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja nad subjektom vpisa in o vpisu izbrisa subjekta vpisa iz sodnega registra (49.c člen tega zakona),
– prejem obvestila o začetku ali končanju postopka likvidacije, postopka zaradi insolventnosti, postopka izbrisa ali postopka prenehanja tujega podjetja iz ES zaradi vpisa tega dejstva po uradni dolžnosti po tretjem odstavku 4.a člena tega zakona in o prenehanju takega podjetja zaradi izvedbe izbrisa podružnice tujega podjetja iz ES po 683.a členu ZGD-1,
– posredovanje obvestila o vpisu v sodni register družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pri čezmejni združitvi udeležena kot družba, ki izide iz združitve, po določbah četrtega odstavka 622.l člena ZGD-1,
– prejem obvestila o vpisu tujega podjetja iz ES v register, ki je pri čezmejni združitvi udeleženo kot družba, ki izide iz združitve, zaradi izvedbe postopka vpisa izbrisa prevzete družbe iz sodnega registra po določbah sedmega odstavka 622.k člena ZGD-1.
(2) Dostop do podatkov in listin po 1. točki prejšnjega odstavka in izmenjava podatkov po 2. točki prejšnjega odstavka sta brezplačna.
49.b člen 
(1) V sistemu povezovanja poslovnih registrov se omogoči dostop do podatkov iz 4., 4.a, 5. in 6. člena tega zakona in listin iz prve in tretje alineje 1. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona ter letnih poročil, objavljenih po 43.b členu tega zakona. Dostop se lahko omogoči tudi do listin, na katerih temeljijo vpisi podatkov iz prejšnjega stavka, za katere zakon določa, da se objavijo na spletnih straneh agencije, namenjenih uradnim javnim objavam.
(2) Dostop do podatkov in listin iz prejšnjega odstavka se omogoči na podlagi iskalne zahteve, ki se prek elektronske točke za dostop na evropskem portalu e-pravosodje, kot dela sistema povezovanja poslovnih registrov, odda v skladu s pravili in tehničnimi zahtevami portala.
(3) Če se zahteva iz prejšnjega odstavka nanaša na listino, ki se še ne vodi v informatizirani zbirki listin ali pa vsebuje podatke iz prvega odstavka 48.c člena tega zakona, jo registrsko sodišče pretvori v elektronsko obliko in posreduje v sistem povezovanja poslovnih registrov.
(4) Za posredovanje podatkov in listin v sistemu povezovanja poslovnih registrov se smiselno uporablja 48.c člena tega zakona.
49.c člen 
Po vpisu pravnega dejstva, da se je nad subjektom vpisa začel ali končal postopek likvidacije ali izbrisa brez likvidacije, postopek zaradi insolventnosti ali ko je na podlagi takega postopka subjekt vpisa izbrisan iz sodnega registra, registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov o tem vpisu nemudoma obvestiti vse registre držav članic, v katerih so podružnice subjekta vpisa vpisane v register. Registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov obvesti register države članice tudi, kadar je bil prvotni vpis zaradi ustavitve postopka izbrisan.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Nove 3. do 6. točka drugega odstavka 1.a člena in tretji odstavek 28.a člena zakona ter 3., 8. in 9. člen tega zakona se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 54/17). Do začetka uporabe določb iz prejšnjega stavka se uporabljajo določbe 1.b, 1.c, 1.č, 24., 27. in tretjega odstavka 28.a člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15).
Nov šesti odstavek 7. člena zakona se začne uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
16. člen 
Za subjekte vpisa iz novega četrtega odstavka 4.a člena zakona in šestega odstavka 5. člena zakona, ki jim po spremenjenem 35.a členu zakona še ni bil določen enotni identifikator ob njihovi ustanovitvi, se enotni identifikator v sodni register avtomatično prevzame ob njihovi dodelitvi po določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 54/17).
Javni dostop do vsebine listin iz spremenjene prve in nove druge alineje 1. točke tretjega odstavka 7. člena zakona je prek spletnih strani agencije omogočen do listin, ki so bile v informatizirano zbirko listin vložene po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/09).
17. člen 
Vlada Republike Slovenije uskladi predpisa iz 45. člena zakona z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
18. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 730-01/17-1/15
Ljubljana, dne 20. septembra 2017
EPA 2039-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti