Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2435. Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV), stran 6941.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) 
Razglašam Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-14
Ljubljana, dne 28. septembra 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA (ZDajMV) 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) S tem zakonom se urejajo obveznost plačevanja letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev), način določitve višine letne dajatve, oprostitve plačila, vračilo sorazmernega deleža, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja letne dajatve.
(2) S tem zakonom se urejajo obveznost plačevanja dajatve za motorna vozila, odjavljena v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: dajatev za odjavljeno vozilo), način določitve višine dajatve za odjavljeno vozilo, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja dajatve za odjavljeno vozilo.
(3) Ta zakon prenaša v slovenski pravni red Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/22/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 356), v delu, ki se nanaša na področje obdavčitve vozil.
2. člen 
(zavezanci za plačilo) 
(1) Zavezanec ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za plačilo letne dajatve je fizična ali pravna oseba, na katero je motorno ali priklopno vozilo (v nadaljnjem besedilu: vozilo) registrirano.
(2) Zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo je lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) odjavljenega motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: odjavljeno vozilo) s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če je lastnik vozila mladoletna oziroma poslovno nesposobna oseba, je zavezanec za plačilo njen zakoniti zastopnik, na katerega je bilo vozilo registrirano. Če je vozilo v lasti več oseb, je zavezanec za plačilo oseba, ki je kot lastnik navedena v evidenci registriranih vozil. Pri dedovanju je zavezanec za plačilo zapadlih dajatev dedič, ki vozilo podeduje.
3. člen 
(proračunska pripadnost prihodkov) 
Prihodki od letne dajatve in dajatve za odjavljeno vozilo so prihodek proračuna Republike Slovenije, kot namenska sredstva za izvedbo investicij in vzdrževanje javne prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji.
4. člen 
(smiselna in subsidiarna uporaba zakona) 
(1) Glede vprašanj postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se subsidiarno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Za zaračunavanje zamudnih obresti, pravice do izterjave letne dajatve in dajatve za odjavljeno vozilo ter pravice do vračila letne dajatve, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
5. člen 
(evidentiranje plačil) 
(1) Za obračun in nadzor nad plačili ter za odmero letne dajatve upravne enote in nosilci javnega pooblastila za registracijo vozil, določenega na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila) brezplačno pridobivajo potrebne podatke o vozilih, lastnikih vozil in osebah, na katere je vozilo registrirano, od ministrstva, pristojnega za vodenje evidence registriranih vozil. Do evidence dostopajo elektronsko.
(2) Za obračun in nadzor nad plačili ter za odmero dajatve za odjavljeno vozilo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: direkcija) brezplačno pridobiva potrebne podatke o vozilih, lastnikih vozil in osebah, na katere je vozilo registrirano, od ministrstva, pristojnega za vodenje evidence registriranih vozil, od Finančne uprave republike Slovenije pa podatke o davčnih številkah lastnikov vozil. Do evidence dostopajo elektronsko.
(3) Za nadzor nad pobiranjem letne dajatve vodijo upravne enote in nosilci javnega pooblastila evidenco izdanih potrdil iz petega in šestega odstavka 11. člena tega zakona. Direkcija zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju in nadzira izvajanje pobiranja letne dajatve.
(4) Za nadzor nad pobiranjem dajatve za odjavljeno vozilo vodi direkcija evidenco izdanih plačilnih nalogov za plačilo iz tretjega odstavka 16. člena tega zakona.
II. LETNA DAJATEV 
6. člen 
(predmet letne dajatve) 
(1) Letna dajatev se plačuje enkrat letno.
(2) Letna dajatev se plača tudi pred izdajo dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in takšnih preskusnih tablic. Dajatev se plača praviloma za eno leto, pri veljavnosti preskusnih tablic za obdobje, krajše od enega leta, pa se plača sorazmerni del letne dajatve, predpisane za eno leto. Višino letne dajatve za preskusne tablice določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), v skladu s četrtim odstavkom 7. člena tega zakona.
7. člen 
(višina letne dajatve) 
(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil glede na podatke iz evidence registriranih vozil.
(2) Pri določanju višine letne dajatve se upoštevajo naslednja merila:
– za motorna kolesa in osebna vozila delovna prostornina motorja vozila;
– za avtobuse število sedežev;
– za tovorna vozila največja dovoljena masa;
– za vlečna vozila nazivna moč motorja vlečnega vozila, največja dovoljena masa ali največja dovoljena masa skupine vozil;
– za priklopna vozila največja dovoljena masa.
(3) Pri določanju višine letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil se kot merilo upoštevajo tudi emisije onesnaževal zraka in način vzmetenja vozil.
(4) Podrobnejši način določanja letne dajatve ter višino letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil določi vlada ob upoštevanju, da višina letne dajatve za posamezno kategorijo oziroma podkategorijo vozil ni nižja od najnižje, določene v prilogi, ki je sestavni del tega zakona.
(5) Pri določanju višine letne dajatve za vlečna vozila lahko vlada v predpisu iz prejšnjega odstavka za vsa vlečna vozila upošteva zgolj eno od meril iz četrte alineje drugega odstavka tega člena. Pri izbiri merila upošteva tehnične možnosti za izvedljivost obračuna letne dajatve ob uporabi podatkov iz prvega odstavka tega člena.
(6) Za vozila, ki samo občasno vozijo po javnih cestah v Republiki Sloveniji, uporabljajo pa jih fizične ali pravne osebe, katerih glavna dejavnost ni prevoz blaga, vlada lahko določi nižjo letno dajatev, kot jo določa ta zakon, ali oprostitev plačila letne dajatve, če prevozi s temi vozili ne izkrivljajo konkurence in če Evropska Komisija s tem soglaša.
8. člen 
(vozila, za katera se letna dajatev ne plačuje ali se plačuje nižja letna dajatev) 
(1) Letna dajatev se ne plačuje za:
– motorna vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor;
– traktorje in traktorske priklopnike;
– kolesa z motorjem oziroma lahka dvokolesna vozila na motorni pogon, trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm oziroma trikolesne mopede in lahka štirikolesa oziroma lahke štirikolesnike;
– lahke priklopnike, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 kg;
– vozila, ki se uporabljajo za obrambo, Slovensko vojsko, Civilno zaščito ter intervencijska vozila gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, podvodne reševalne službe, službe za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju in ekološkega laboratorija z mobilno enoto;
– policijska vozila;
– gasilska vozila;
– vozila nujne medicinske pomoči;
– starodobna vozila, ki so nacionalno bogastvo;
– vozila diplomatskih predstavništev in konzulatov, razen konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, ter članov njihovega osebja, ki niso državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
– vozila misij tujih držav, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter oseb, zaposlenih v njih, ki niso državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) Nižja letna dajatev v višini 20 % letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil iz 7. člena tega zakona se plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.
(3) Nižja letna dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna vozila iz 7. člena tega zakona se plačuje za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega izmed članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Znižanje se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok.
(4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za rejniške družine.
9. člen 
(oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov) 
(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:
– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;
– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
– otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.
(2) Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije.
(3) Oprostitev plačila letne dajatve po tretji alineji prvega odstavka tega člena se za polnoletne osebe uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida, v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za mladoletne osebe pa na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, iz katere je razvidno, da gre za invalida z zmerno, težjo ali težko duševno ali najtežjo telesno prizadetostjo.
(4) Oprostitev plačila letne dajatve po četrti alineji prvega odstavka tega člena se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(5) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali imajo podaljšano roditeljsko pravico, oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja njen zakoniti zastopnik. Za mladoletne osebe iz tega člena oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na njeno ime ali na njenega starša, uveljavljajo njeni starši, pri katerih ima ta oseba stalno prebivališče. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi osebi, s katero imata skupno stalno prebivališče, ta uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve.
(6) Za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve za vozilo, ki ga uporablja invalid na invalidskem vozičku, je treba priložiti poleg drugih dokazil iz tega člena še dokument Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinskega pripomočka – invalidskega vozička.
(7) Oprostitev plačila letne dajatve za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide. Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več osebnih vozil ne glede na omejitve iz prvega odstavka tega člena, ki se uporabljajo za prevoz oseb iz prvega odstavka tega člena, in so registrirana na invalidsko organizacijo.
10. člen 
(uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve) 
(1) O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. V izreku odločbe se navedejo zavezanec, identifikacijska številka vozila (številka šasije vozila), za katero se oprostitev prizna, ter obdobje, za katero se prizna oprostitev.
(2) Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve se lahko vloži tudi pri nosilcu javnega pooblastila, ki jo nemudoma pošlje upravni enoti.
(3) Če je bila letna dajatev plačana pred dokončnostjo odločbe iz prvega odstavka tega člena, ima zavezanec pravico do vračila sorazmernega deleža plačane letne dajatve od dne vložitve vloge za oprostitev.
11. člen 
(plačevanje letne dajatve) 
(1) Letno dajatev plača zavezanec ali druga oseba (v nadaljnjem besedilu: stranka) pred registracijo vozila oziroma podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja, v enkratnem znesku za 12 mesecev vnaprej oziroma za obdobje, določeno v 12. členu tega zakona.
(2) Letna dajatev se lahko plača neposredno pri upravni enoti ali pri nosilcu javnega pooblastila. Pri plačilu letne dajatve pri nosilcu javnega pooblastila mora nosilec javnega pooblastila naslednji delovni dan izvesti nakazilo prejetih plačil na transakcijski račun, ki ga določi direkcija.
(3) Stranka lahko plača letno dajatev tudi neposredno na vplačilni račun, določen s predpisi o načinu plačevanja obveznih dajatev.
(4) Upravne enote in nosilci javnega pooblastila morajo strankam omogočiti brezgotovinsko plačilo letne dajatve.
(5) Upravna enota oziroma nosilec javnega pooblastila preveri pravilnost obračuna in plačila letne dajatve ter izda stranki potrdilo o poravnani letni dajatvi (v nadaljnjem besedilu: potrdilo). Vsebino in obliko potrdila predpiše minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za promet.
(6) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se izda, če je bila letna dajatev plačana v pravilnem znesku, pa tudi, če se za vozilo letna dajatev ne plača, ker so izpolnjeni pogoji iz 8. člena tega zakona, oziroma če je bila priznana oprostitev plačila letne dajatve za vozilo v primerih iz 9. člena tega zakona.
(7) Če obračunana letna dajatev ni plačana v pravilnem znesku, upravna enota zavezancu z odločbo odmeri višino letne dajatve. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo, pristojno za promet.
(8) Za motorno oziroma priklopno vozilo se ne sme izdati ali podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja, če letna dajatev ni bila plačana v pravilnem znesku pred izdajo oziroma podaljšanjem prometnega dovoljenja. Upravna enota oziroma nosilec javnega pooblastila obvezno preveri ta podatek pred izdajo oziroma podaljšanjem prometnega dovoljenja.
(9) Če direkcija pri nadzoru ugotovi, da nosilec javnega pooblastila ne izvaja nakazila prejetih plačil v skladu z drugim odstavkom tega člena, ga pozove, da v roku treh delovnih dni po prejemu poziva izvede nakazilo. Če nakazilo do poteka roka ni izvedeno, ministrstvo, pristojno za vodenje evidence registriranih vozil, na predlog direkcije nosilcu javnega pooblastila onemogoči informacijski dostop do evidence registriranih vozil. Ponoven dostop do evidence se omogoči po plačilu vseh zapadlih obveznosti. Če nosilec javnega pooblastila v enem letu več kot dvakrat ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka tega člena, se mu odvzame javno pooblastilo.
12. člen 
(plačilo letne dajatve za obdobje, krajše oziroma daljše od enega leta) 
(1) Če se vozilo registrira oziroma se zanj izda prometno dovoljenje za obdobje, krajše od enega leta, se plača za obdobje registracije vozila oziroma obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja sorazmeren delež letne dajatve. Sorazmeren delež se določi v dnevih za obdobje, za katero je vozilo registrirano oziroma za katero velja prometno dovoljenje.
(2) Če za vozilo še ni treba opraviti prvega tehničnega pregleda oziroma se opravi tehnični pregled za obdobje, daljše od enega leta, se lahko na željo stranke plača letna dajatev vnaprej za obdobje, daljše od enega leta, vendar največ za obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja. Obveznost se določi v dnevih za obdobje, za katero je vozilo registrirano oziroma za katero velja prometno dovoljenje.
13. člen 
(vračilo letne dajatve ob odjavi vozila) 
(1) Kadar se vozilo odjavi pred potekom dobe, za katero je bila plačana letna dajatev, se stranki vrne sorazmerni delež za dneve do poteka preostale dobe, šteto od dneva odjave vozila.
(2) Ob odjavi vozila se stranki izpiše izračun za vračilo, s podpisom katerega stranka izjavi, da je seznanjena z višino pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve in se strinja z njo, ter navede številko transakcijskega računa, kamor naj se nakaže pripadajoči sorazmerni delež letne dajatve. En podpisan izvod izračuna za vračilo prejme stranka, en izvod pa ostane v evidenci upravne enote oziroma nosilca javnega pooblastila. Če stranka izračuna ne podpiše, izda upravna enota stranki odločbo o višini pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve.
(3) Nosilec javnega pooblastila elektronsko pošlje izračun iz prejšnjega odstavka upravni enoti. Izračun se pošlje v izplačilo najpozneje v osmih dneh.
III. DAJATEV ZA ODJAVLJENO VOZILO 
14. člen 
(predmet dajatve za odjavljeno vozilo) 
(1) Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila kategorij M1, N1 in L2e. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila.
(2) Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.
(3) Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.
15. člen 
(višina dajatve za odjavljeno vozilo) 
(1) Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena v skladu s 7. členom tega zakona, brez upoštevanja oprostitev ali znižanj plačila letne dajatve, vendar ni manjša kot 25 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor, plača naslednja dajatev za odjavljeno vozilo po kategorijah:
– M1 in N1: 25 eurov;
– L2e: 20 eurov.
16. člen 
(plačevanje dajatve za odjavljeno vozilo) 
(1) Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku.
(2) Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.
(3) Direkcija v 15 dneh po nastanku obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti. Plačilni nalog velja kot odločba. Lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga. Pri izdaji naloga direkcija upošteva podatke o zavezancu za plačilo iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.
(4) Dajatev za odjavljeno vozilo se plača na vplačilni račun, določen s predpisi, ki urejajo način plačevanja obveznih dajatev.
(5) Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, direkcija pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.
(6) Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila, izhaja da je bilo vozilo:
– predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali
– znova registrirano.
(7) Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha tudi, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:
– potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;
– dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
– izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.
(8) Upravna enota ali nosilec javnega pooblastila takoj po predložitvi dokumentov iz prejšnjega odstavka vnese podatke iz teh dokumentov v evidenco registriranih vozil.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(vozila odjavljena pred uveljavitvijo tega zakona) 
Ta zakon se ne uporablja za vozila odjavljena pred uveljavitvijo tega zakona.
18. člen 
(izdaja podzakonskih predpisov) 
(1) Vlada izda predpis iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz petega odstavka 11. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
19. člen 
(dokončanje postopkov) 
(1) Zavezancem, ki do 31. maja 2018 plačajo letno dajatev za obdobje, krajše oziroma daljše od enega leta, se višina letne dajatve določi na podlagi 10. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08).
(2) Zavezancem, ki letno dajatev plačajo do 31. maja 2018, se višina vračila letne dajatve ob odjavi vozila izvede na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08).
20. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/13 in 1/16), uporablja pa se do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona, če ni v nasprotju s tem zakonom.
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 14/09), uporablja pa se do uveljavitve predpisa iz petega odstavka 11. člena tega zakona, če ni v nasprotju s tem zakonom.
21. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe 14., 15. in 16. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. aprila 2018.
(2) Oprostitev letne dajatve za vozila jamarske reševalne službe, podvodne reševalne službe in službe za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju iz pete alineje prvega odstavka 8. člena ter deveta alineja prvega odstavka 8. člena, 12. člen in prvi odstavek 13. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. junija 2018.
(3) Do 13. januarja 2018 so stroški brezgotovinskega plačila letne dajatve breme stranke.
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/17-4/21
Ljubljana, dne 20. septembra 2017
EPA 2055-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
PRILOGA
NAJNIŽJA VIŠINA LETNE DAJATVE 
Tovorna vozila 
Število osi in največja dovoljena skupna masa vozila (v tonah)
Najnižja višina letne dajatve (v EUR/leto)
ne manj kot
manj kot
pogonska os z zračnim 
vzmetenjem ali priznanim 
ekvivalentom (*)
drugi sistemi vzmetenja vozne osi
Dve osi
12 
13 
14 
15
13 
14 
15 
18
31 
86 
121
31 
86 
121 
274
Tri osi
15 
17 
19 
21 
23 
25
17 
19 
21 
23 
25 
26
31 
54 
111 
144 
222 
222
54 
111 
144 
222 
345 
345
Štiri osi
23 
25 
27 
29 
31
25 
27 
29 
31 
32
144 
146 
228 
362 
362
146 
228 
362 
537 
537
(*) Vzmetenje, priznano kot enakovredno, v skladu z opredelitvijo v prilogi II k Direktivi Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L št. 235 z dne 17. 9. 1996, str. 59).
Skupine vozil (vlečna vozila s polpriklopnikom in vlečna vozila s priklopnikom)
Število osi in največja dovoljena skupna masa vozila (v tonah)
Najnižja višina letne dajatve (v EUR/leto)
ne manj kot
manj kot
pogonska os z zračnim 
vzmetenjem ali priznanim 
ekvivalentom (*)
drugi sistemi vzmetenja vozne osi
2 + 1 os
12 
14 
16 
18 
20 
22 
23 
25
14 
16 
18 
20 
22 
23 
25 
28
14 
32 
75 
97 
175
14 
32 
75 
97 
175 
307
2 + 2 osi
23 
25 
26 
28 
29 
31 
33 
36
25 
26 
28 
29 
31 
33 
36 
38
30 
70 
115 
169 
204 
335 
465 
465
70 
115 
169 
204 
335 
465 
706 
706
2 + 3 osi
36 
38
38 
40
370 
515
515 
700
3 + 2 osi
36 
38 
40
38 
40 
44
327 
454 
628
454 
628 
929
3 + 3 osi
36 
38 
40
38 
40 
44
186 
225 
336
225 
336 
535
(*) Vzmetenje, priznano kot enakovredno, v skladu z opredelitvijo v prilogi II k Direktivi Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L št. 235 z dne 17. 9. 1996, str. 59).

AAA Zlata odličnost