Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2378. Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 6757.

  
Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 13. septembra 2017 sprejel
S K L E P 
o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se ponovno javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (št. proj. 12093-00, izdelan v septembru 2017).
Ob OPPN se hkrati javno razgrne tudi Okoljsko poročilo, ki sta ga izdelala Savaprojekt d.d. in Matrika ZVO d.o.o. iz Ljubljane (št. proj. 12093-00, junij 2016).
II. 
Ureditveno območje obravnavanega OPPN meri ca. 21,8 ha in vključuje vsa, po veljavnem prostorskem planu Občine Žalec, opredeljena območja stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja naselja Levec, razen skrajnega jugozahodnega dela območja (tj. zaokroženega območja zemljišč lastnikov Mutec, Bračič, Drama, Beltram in Zaveršnik) in skrajnega jugovzhodnega dela območja (tj. zaokroženega območja ureditev PC Lena, Lesnina in Lesnina LGM).
III. 
Dopolnjeni osnutek in okoljsko poročilo iz I. točke tega sklepa bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Levec. Javna razgrnitev bo potekala od 22. 9. do 23. 10. 2017. Javna obravnava bo v sredo 4. 10. 2017 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Levec.
Občina Žalec bo v ponovni javni razgrnitvi obravnavala samo tiste pripombe, ki se bodo nanašale le na novo ureditev območja Gasilskega doma in Kulturnega doma Levec (to je območje vzhodno od obstoječega Gasilskega doma, severno ob državni cesti) zaradi katere se OPPN tudi ponovno razgrinja.
V. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Levec. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2010
Žalec, dne 13. septembra 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.