Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2377. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24, stran 6756.

  
Na podlagi 18. in 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je občinski svet na 2. korespondenčni seji dne 14. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24 
1. člen 
(Predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme sprememba Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16) za zahodni del funkcionalne enote F24 (v nadaljnjem besedilu sprememba ZN), ki določa:
– območje sprememb ZN,
– dopustne prostorske ureditve in pogoje za njihovo izvedbo.
2. člen 
(Območje spremembe ZN) 
Sprememba ZN obsega zemljišča parcel št. 737/11, 737/8, 737/66, 732/15 vse 1697 k.o. Lanišče, ki tvorijo zahodni del funkcionalne enote F24. Velikost območja spremembe ZN je 0,30 ha.
3. člen 
(Način priprave) 
Sprememba ZN je pripravljena kot občinski podrobni prostorski načrt skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO).
4. člen 
(Sestavni deli) 
Ta odlok vsebuje tekstualni del odloka (besedilo odloka).
5. člen 
(Izdelovalec) 
V 1. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ter sprememba zazidalnega načrta za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica za zahodni del funkcionalne enote F24, ki jo je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o, Dunajska 158, Ljubljana, pod številko 452-17 v avgustu 2017.
6. člen 
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
22. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Območje funkcionalne enote F24 se nahaja na poplavnem območju. Iz elaborata in dopolnitve elaborata Hidrološko hidravlična analiza Škofeljščice za spremembo zazidalnega načrta na območjih urejanja VP 9/1 in VO9/2 v funkcionalni enoti F24 (IZVO‐R, d.o.o., št. projekta G72‐FR/14, december 2014, dopolnitev avgust 2017) izhaja, da so za območje načrtovani omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
Z realizacijo dela omilitvenih ukrepov se funkcionalna enota F24 razvršča v razred preostale poplavne nevarnosti. Skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), je poseganje na območja preostale poplavne nevarnosti dopustno.«
7. člen 
(Končna določba) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2017
Škofljica, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost