Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2372. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec, stran 6753.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. seji dne 5. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje aktivnosti (programi oziroma projekti) za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec, ter nadzor.
2. člen 
Po tem pravilniku se iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec sofinancirajo aktivnosti pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, ki s programi in projekti spodbujajo oživljanje mestnega jedra Slovenj Gradec.
Organizacija in izvajanje programov oziroma projektov je vezano na mestno jedro Slovenj Gradca. Mestno jedro zajema lokacije: Glavni trg, Trg svobode, Meškova ulica, Šolska ulica, Cankarjeva ulica, Vorančev trg, Rotenturn, Ozka ulica, Poštna ulica.
3. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje aktivnosti, ki v mestnem jedru Slovenj Gradca prispevajo k:
– pestrosti kulturnih prireditev in dogodkov,
– ohranjanju in spodbujanju trgovine, gostinstva in drugega podjetništva v mestnem jedru,
– trajnostnemu razvoju mesta Slovenj Gradec in njegovega mestnega jedra,
– večji kakovosti bivanja,
– turistični prepoznavnosti,
– večanju števila obiskovalcev/nakupovalcev,
– večji privlačnosti mestnega jedra,
– trajnostni mobilnosti.
4. člen 
Prijavitelj lahko preko javnega razpisa, ki je objavljen na podlagi tega pravilnika, pridobi sofinanciranje za isto aktivnost samo enkrat, za različne aktivnosti pa največ dvakrat v tekočem letu.
5. člen 
Po tem pravilniku so do sofinanciranja upravičene pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so registrirane v Mestni občini Slovenj Gradec ali imajo sedež delovanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
Do sofinanciranja po tem pravilniku niso upravičeni:
– posredni uporabniki proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
Upravičen vlagatelj z istim programom ali projektom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Slovenj Gradec. Za isti projekt lahko vlogo na razpis poda le en prijavitelj.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
6. člen 
Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev prijaviteljem poteka po postopkih, določenih v pravilniku, ki opredeljuje postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
7. člen 
Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo s sklepom za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec, iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: komisija), imenuje župan.
8. člen 
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen na spletni strani in oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet razpisa,
– razpisni rok,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in njihove aktivnosti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
– vsebino, način in rok oddaje prijav,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– datum odpiranja vlog,
– merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– osnutek pogodbe.
9. člen 
Vloge, prispele na javni razpis, obravnava komisija iz 7. člena tega pravilnika.
10. člen 
Komisija na podlagi javnega razpisa obravnava le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pripravljeni razpisni dokumentaciji.
Komisija o razvrstitvi programov in projektov pripravi poročilo.
Sklepe o izbiri prejemnikov sredstev izda direktor/ica občinske uprave na podlagi predloga komisije.
Prijavitelj lahko vloži na Mestno občino Slovenj Gradec pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi prijavitelji.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi, v roku 30 dni, s sklepom odloči župan.
11. člen 
Za dodelitev proračunskih sredstev, prijavitelj zaprosi s prijavo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec, iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec. Prijavo v zaprti kuverti (s pripisom: Prijava na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec) odda v sprejemno pisarno Mestne občine Slovenj Gradec ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov Mestne občine Slovenj Gradec.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– podatke o namenu porabe sredstev (opis aktivnosti, njihov obseg, pričakovano udeležbo oziroma naklado in kraj izvedbe),
– predviden obseg finančnih sredstev za izvedbo aktivnosti ter predvidene vire financiranja,
– obvezne priloge.
12. člen 
Skupaj s sklepom o višini in namenu odobrenih proračunskih sredstev se prijavitelju pošlje v podpis pogodba o sofinanciranju aktivnosti.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– prijaviteljev naziv, naslov, davčna številka ali ID za DDV, številka transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo, naziv banke in odgovorna oseba,
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višina dodeljenih sredstev,
– čas realizacije aktivnosti,
– obveznost poročanja o izvedbi aktivnosti,
– roki in načini izpolnitve pogodbene obveznosti,
– načini nadzora nad namensko rabo sredstev,
– določilo, da mora prijavitelj ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti ter drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev Mestne občine Slovenj Gradec glede obvezne sestavine pogodb.
Če prijavitelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne v roku 8 dni od prejema, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve po sofinanciranju aktivnosti.
III. PRIZNANI STROŠKI PROGRAMA/PROJEKTA
13. člen 
V zvezi z izvajanjem programov/projektov, ki so predmet tega pravilnika, so upravičeni naslednji stroški:
– strošek izvajalcev programa/projekta (plačilo izvajalcev po računu, avtorski in podjemni pogodbi, SAZAS, IPF),
– stroški najema tehnične opreme (osvetlitev, ozvočenje, prireditveni šotori, oder ...),
– stroški promocije/oglaševanja in izdelave promocijskega materiala,
– stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore ...),
– varovanja prireditve in zavarovanja prireditve,
– stroški izdelave ter izposoje rekvizitov,
– stroški najema prostorov namenjenih za izvedbo prireditve.
IV. MERILA ZA OCENJEVANJE 
14. člen 
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga za sofinanciranje upošteva ter točkuje naslednja merila:
Prednostni kriteriji
Število točk
1.
Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega programa/projekta
20 točk
2.
Oživljanje javnih površin/vzpostavljanje novih prizorišč
10 točk
3.
Odmevnost in reference
20 točk
4.
Obiskanost prireditev
5 točk
5.
Reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki)
5 točk
6.
Kontinuiteta in večletna tradicija programa/projekta
15 točk
7.
Projektno partnerstvo in povezovanje
5 točk
8.
Finančna konstrukcija in vrednost programa/projekta
20 točk
SKUPAJ:
100 točk
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo, možnih točk je 100. Sofinancirane pa so lahko aktivnosti, ki prejmejo najmanj 50 točk. Višina in odstotek odobrenih sredstev za sofinancirane aktivnosti sta odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezni kulturni projekt in razpoložljivih finančnih sredstev.
Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen predlog, bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobil posamezen predlog. Vrednost 1 točke bo določena potem, ko bo znano, koliko točk so skupaj prejeli predlogi, ki so ostali v obravnavi tudi po postopku ocenjevanja, saj se bodo sredstva namenjena razpisu primerjala z vsoto točk vseh primernih predlogov, obsegom stroškov in zahtevnosti projekta. Vrednost točke se dobi tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa, deli s številom doseženih točk vlog vseh prijaviteljev, ki so dosegli vsaj minimalno število točk.
Mestna občina Slovenj Gradec bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala največ do višine 50 % vrednosti programa/projekta in glede na razpoložljiva sredstva.
V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla izpolniti (se pravi, da določenega podatka ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju dobil 0 točk.
V. NADZOR NAD PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
15. člen 
O izvedbi sofinanciranih aktivnosti morajo prijavitelji v skladu s pogodbo občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli, v roku 3 let po izvedbi aktivnosti, preveri namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev.
16. člen 
Prijavitelj aktivnosti, ki so predmet tega pravilnika, je dolžan izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu s tem pravilnikom, in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Prijavitelj mora v roku 8 dni vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Če prijavitelj ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, prijavitelj ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v istem in v naslednjem letu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
V letu 2017, ko Slovenj Gradec praznuje 750 let mesta, se, zaradi interesa povečanja in obogatitve kulturne ponudbe v mestnem jedru, višina sofinanciranja aktivnosti, ki so predmet tega pravilnika, lahko poveča do višine 100 % vrednosti programa/projekta.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2017
Slovenj Gradec, dne 7. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost