Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – »Krnice2« – del, stran 6753.

  
Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. redni seji dne 5. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – »Krnice2« – del
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – »Krnice2« – del (Uradni list RS, št. 104/11), v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN Sn3, ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 17013.
2. člen 
(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na razširitev območja OPPN Sn3 na zemljišča s parc. št. 509/2, k.o. Legen in na dopolnitev prostorske ureditve z dodatno stanovanjsko stavbo.
(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obvezne priloge, ki so na vpogled v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec.
3. člen 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN Sn3 zajema zemljišča s parc. št. 509/2 in 510 – del, obe k.o. Legen.
4. člen 
V 3. členu se besedilo za prvim odstavkom nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Velikost območja OPPN je ca. 1,5 ha in obsega naslednje parcele:
509/1, 509/2, 510, 511/1, 591 – del, 595 – del, 596/1 – del, 597 – del, 598/1 – del, 598/2 – del in 596/2, vse k.o. Legen.«
5. člen 
V 6. členu se v prvem stavku prvega odstavka beseda »dvanajstih« nadomesti z besedo »trinajstih«, v drugem stavku pa besedilo »ene prostostoječe stavbe« z besedilom »dveh prostostoječih stavb«.
6. člen 
V 29. členu se črta drugi stavek drugega odstavka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2017
Slovenj Gradec, dne 24. avgusta 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost