Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2370. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza, stran 6751.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 30. 8. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi projekta,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno (novo) komunalno opremo in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, ločeno meteorno in kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode ter vodovodno omrežje. Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: Splošni odlok o komunalnem prispevku Občine Sevnica).
(3) Splošni odlok o komunalnem prispevku Občine Sevnica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
4. člen 
(obračunsko območje) 
Obračunska območja programa opremljanja so enaka za vsako od štirih vrst komunalne opreme posebej in obsegajo del območja, ki ga določa Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (Uradni list RS, št. 63/16), (v nadaljevanju: OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ). Podrobnejša opredelitev je razvidna iz grafične priloge programa opremljanja.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI 
5. člen
(komunalna oprema pred izvedbo projekta komunalnega opremljanja) 
Na območju pred izvedbo infrastrukturnega opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala priključevanje predvidenih objektov na javno komunalno opremo, kot je predvideno s prostorskim aktom.
6. člen 
(komunalna oprema po izvedenem projektu komunalnega opremljanja) 
Na območju opremljanja je načrtovana celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt. To pomeni cestno omrežje s kolesarskimi potmi, pločnikom in razsvetljavo, kanalizacijsko omrežje (fekalno in meteorno), vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje in ureditev ekoloških otokov. Navedena infrastruktura se bo navezovala na obstoječo komunalno opremo v bližini.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme znašajo 1.677.900,17 EUR po cenah junija 2017, obračunski stroški pa so glede na skupne stroške znižani za nepovraten vložek občinskega proračuna Občine Sevnica za ureditev javnih površin in delno za izgradnjo cestnega omrežja in znašajo 915.107,04 EUR.
 
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme v območju opremljanja
Komunalna oprema
Skupni stroški
Obračunski stroški
1. Cestno omrežje in JR
855.527,00
417.505,77
2. Meteorna kanalizacija
233.292,87
233.292,87
3. Fekalna kanalizacija
126.266,76
126.266,76
4. Vodovod
138.041,64
138.041,64
5. Urejene javne površine
324.771,90
0,00
Skupaj EUR
1.677.900,17
915.107,04
8. člen
(časovni načrt) 
Predviden je naslednji časovni načrt:
2018 – osrednji del lamele LIII: cesta A, vodovod, kanalizacija,
2018 – severni del lamele LV: del ceste P – spodnji ustroj, vodovod, kanalizacija, ostala infrastruktura s kabelsko kanalizacijo,
2019 – severni del lamele LIII: cesti D in E, vodovod, kanalizacija, ostala infrastruktura s kabelsko kanalizacijo,
2020 – lamele LIV, V in VI: dograditev ceste P, vodovod, kanalizacija, ostala infrastruktura s kabelsko kanalizacijo,
2021 – južni del lamele LIII: dograditev cest D in E, vodovod, kanalizacija, ostala infrastruktura s kabelsko kanalizacijo,
2022 – lamela LIV: ureditev drugih javnih površin (javno parkirišče, trg, kolesarske steze), cesti B in C, asfaltiranje javnih površin,
2023 – 2025 – cesti F in G, vodovod, kanalizacija, ostala infrastruktura s kabelsko kanalizacijo.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela =
površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = 
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna =
neto tlorisna površina
Dt = 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost =
faktor dejavnosti
i =
posamezna vrsta komunalne opreme
j =
posamezno obračunsko območje
(2) Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po Splošnem odloku o komunalnem prispevku Občine Sevnica.
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Splošnem odloku o komunalnem prispevku Občine Sevnica.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek, kot je določena v načrtu parcelacije, ki je sestavni del prostorskega akta OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, oziroma je opredeljena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Neto tlorisna površina objekta se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer mora biti izračunana po standardu SIST ISO 9836:2011.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
(1) Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, se razberejo iz tabele:
 
Tabela 2: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
1. Cestno omrežje in JR
22,04
37,28
2. Vodovod 
12,32
20,83
3. Meteorna kanalizacija
6,67
11,27
4. Fekalna kanalizacija
7,29
12,33
5. Ostale javne površine
/
/
Skupaj 
48,32
81,71
(2) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo na enoto mere se obvezno uporabi parametre, kot jih določa Splošni odlok o komunalnem prispevku Občine Sevnica, pri čemer se tam navedene minimalne obračunske stroške na enoto mere za postavko cestno omrežje zniža za 50 %, za kanalizacijsko omrežje pa za 100 %.
(3) Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum uveljavitve tega odloka, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum uveljavitve Splošnega odloka o komunalnem prispevku Občine Sevnica in se ustrezno revalorizirajo.
12. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Obračunski stroški opremljanja površinskega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpi) in stroški opremljanja neto tlorisne površine z določeno komunalno opremo (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
V. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO OPREMO 
13. člen
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo) 
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
VI. KONČNI DOLOČBI 
14. člen
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0067/2017
Sevnica, dne 31. avgusta 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.