Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2369. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ureditve površin nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah – območje EUP VO 03, stran 6749.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 25. 8. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ureditve površin nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah – območje EUP VO 03
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ureditve površin nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah – območje EUP VO 03
Občinski podrobni prostorski načrt za območje ureditve površin nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah – območje EUP VO 03 (v nadaljevanju OPPN VO 03) se pripravlja na pobudo zemljiškoknjižnega lastnika zemljišč s parc. št. 1288/1, 1288/7, 1288/8 in 1288/9, vse k.o. Volče (2493), Iztoka Žnidaršiča, Stara Sušica 1A, 6256 Košana.
Z načrtovanim OPPN VO 03 se skladno z usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11, 62/13 in 60/15) – v nadaljevanju: OPN, določi lokacijske pogoje za ureditev območja kamnoloma z obvezno sanacijo kamnoloma.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN VO 03 
Pravna podlaga za pripravo OPPN VO 03 je 55. člen ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in OPN, ki za območje enote urejanja prostora z oznako VO 03 predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN VO 03 
Območje predvidenega OPPN VO 03 glede na OPN obsega enoto urejanja prostora z oznako VO 03, kjer je opredeljena (podrobnejša) namenska raba prostora z oznako LN (območja mineralnih surovin) in spodaj navedene usmeritve za pripravo OPPN:
– Območje kamnoloma z obvezno sanacijo kamnoloma.
– Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: Izvede se sanacija kamnoloma. Način sanacije se določi s posebnim OPPN pri čemer se obvezno upošteva usmeritve v zvezi z varovanjem vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame.
Območje predvidenega OPPN VO 03 obsega:
– približno 7,6 ha;
– zemljišča s parc. št.: 1288/1, 1288/7-del, 1288/8, 1288/9, 1288/11-del, 1288/12-del, 1288/13-del, 1431/99-del in 2599/3-del, vse k.o. Volče (2493).
Območje OPPN VO 03 se v fazi izdelave načrta zaradi priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ali varstvenih zahtev lahko spremeni.
Z OPPN VO 03 se določi lokacijske pogoje za ureditev površin nadzemnega pridobivalnega prostora (kamnoloma) z obvezno sanacijo kamnoloma. Določi se tudi potek osnovne prometne infrastrukture in druge komunalne infrastrukture ter varstvene pogoje za načrtovane ureditve predvsem se obvezno upošteva usmeritve v zvezi z varovanjem vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– idejna zasnova načina ureditve (izkoriščanja) prostora,
– sanacijski načrt kamnoloma.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN VO 03 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN VO 03 
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN VO 03:
Vrsta načrta/aktivnost
Okvirni termin
A. Pobuda in sklep
priprava pobude in osnutka sklepa o pripravi OPPN
avgust 2017
B. Priprava vhodnih podatkov
izdelava geodetskega načrta
avgust 2017
izdelava strokovnih rešitev s področja rudarstva – idejne zasnove načina ureditve (izkoriščanja) prostora
avgust/ september 2017
C. OPPN
izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja
oktober 2017
pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
november 2017
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev 
december 2017
izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo 
januar 2018
priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve OPPN
februar 2018
izdelava predloga OPPN za mnenja
februar/ marec 2018
pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
marec/april 2018
izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS
april 2018
sprejem OPPN na občinskem svetu Občine Pivka, objava in uveljavitev OPPN
maj 2018
izdelava končnega dokumenta OPPN
maj 2018
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smernic naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN VO 03 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN VO 03, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 18, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina PIVKA kot upravljavec javnih občinskih cest, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN VO 03 
Sredstva za izdelavo OPPN VO 03 in strokovnih podlag zagotovi lastnik parcel, Občina Pivka kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN VO 03.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Pivka.
Št. 032-0001/2017-22
Pivka, dne 25. avgusta 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.