Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, stran 6746.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB 1, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13 in 68/16), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. julija 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V 6. členu Odloka o sofinanciranju kulturni projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14, v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, in sicer:
– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.«.
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predmet javnega razpisa so naslednji kulturni spomeniki v Mestni občini Nova Gorica:
– kulturni spomeniki iz 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, N. Gorica, št. 8/85), Tabor in podružnična Cerkev Marijinega vnebovzetja v Vitovljah, Marijino svetišče (bazilika) na Sveti Gori in Cerkev svetega Petra v Vitovljah, razglašene z istim odlokom, vse v obsegu in na način, kot je opredeljeno v Strokovnih osnovah za razglasitev nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti v Občini Nova Gorica (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novi Gorici, Nova Gorica, december 1984) ter
– kulturni spomeniki razglašeni z drugimi odloki (Cerkev svete Katarine – Preserje nad Branikom razglašene z Odlokom o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 61/13, Vila Rafut razglašena z Odlokom o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne objave, št. 21/03).«.
V 6. členu se tretja alineja drugega odstavka, ki postane tretji odstavek, spremeni tako, da se na novo glasi:
»– dediščina, razglašena za kulturni spomenik po objavi javnega razpisa.«.
2. člen 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Višina sredstev za sofinanciranje se določi s proračunom Mestne občine Nova Gorica za posamezno proračunsko leto.«.
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Višina razpisanih sredstev za posamezen sklop se opredeli v javnem razpisu.«.
V 7. členu se dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, spremeni tako, da se na koncu odstavka črta pika in doda besedilo: »za posamezen sklop.«.
Dosedanji tretji odstavek 7. člena postane četrti odstavek.
3. člen 
V 8. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Upravičeni stroški za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica), in sicer:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.«.
V 8. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški za Sklop 2 so stroški za izvedbo restavratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 6. člena odloka.«.
V 8. členu se deseti odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Med upravičene stroške ne sodijo:
– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti kulturnega spomenika,
– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno),
– redna vzdrževalna dela, kot so beljenje in podobno,
– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.«.
4. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop 1:«.
V 9. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, da se na koncu stavka črta pika in doda naslednje besedilo:
»za Sklop 1.«.
V 9. členu se v prvem odstavku 7. točka spremeni tako, da se na koncu besedila doda drugi stavek, ki se glasi:
»Kulturnovarstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.«.
V 9. členu se v prvem odstavku 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po predpisih s področja graditve objektov.«.
V 9. členu se v prvem odstavku 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihov vpliv na ogroženost kulturnega spomenika.«.
V 9. členu se v prvem odstavku 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava – Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.«.
V 9. členu se v prvem odstavku 14. točka spremeni tako, da se na koncu besedila doda stavek:
»Popisa del in predračuna ne sme izdelati ZVKDS.«.
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop 2:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega spomenika.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.
3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva najmanj v višini 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev za Sklop 2.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v tekočem proračunskem letu, za katerega je objavljen javni razpis ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Natančen rok se določi v javnem razpisu. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del.
7. Predlagatelj mora za predlagane posege pridobiti potrdilo ZVKDS OE Nova Gorica, da gre za restavratorske posege po katalogu iz prvega odstavka 1. člena, na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.
6. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Nova Gorica. Kulturno varstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
7. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme izdelati ZVKDS.
8. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
9. Predlagatelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava – Sklop 2«, ki je del razpisne dokumentacije.«.
Dosedanji drugi odstavek 9. člena postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku 9. člena, ki postane četrti odstavek, se beseda »prijavitelji« zamenja z besedo »predlagatelji«.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Vloge se bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost spomenika/predmeta prijave zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– spomenik/predmet prijave ni ogrožen (0 točk);
– ogroženost spomenika/predmeta prijave je majhna, tj. predmet prijave ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave (1 točka);
– ogroženost spomenika/predmeta prijave je srednja, tj. predmet prijave ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave (5 točk);
– ogroženost spomenika/predmeta prijave je velika, tj. predmetu prijave zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba spomeniških/varovanih lastnosti (10 točk).
Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika (od 0 do 5 točk)
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 55 % do vključno 60 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 60 % do vključno 70 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 70 % do vključno 80 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 80 % (4 točke).
Največje možno število doseženih točk je 24. Financira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.
Strokovna komisija, ki je opredeljena v 23. členu tega odloka oceni vloge na osnovi kriterijev 1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto sofinanciranja na naslednji način:
– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih pa se opravi žreb.«.
6. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku beseda »programov« zamenja z besedo »projektov«.
7. člen 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Razpisna dokumentacija obsega najmanj:
– besedilo javnega razpisa,
– besedilo odloka,
– navodilo za izpolnjevanje prijave,
– prijavni obrazec – Sklop 1,
– prijavni obrazec – Sklop 2,
– vzorec pogodbe,
– za Sklop 2 tudi katalog iz prvega odstavka 6. člena.«.
8. člen 
15. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v javnem razpisu. Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj je omejeno; predlagatelj lahko za posamezen kulturni spomenik predloži največ eno vlogo na Sklop 1 ter eno vlogo na Sklop 2. Predlagatelj, ki bo vložil dve vlogi, mora vlogi oddati ločeno, vsako v svoji ovojnici, posebej za Sklop 1 ter posebej za Sklop 2.
Če predlagatelj na razpis predloži več vlog, kot jih določa prvi odstavek tega člena, ga pristojni organ nemudoma pozove, da izbere vlogo, za katero želi, da se obravnava. Če v roku, ki mu ga je pristojni organ določil, in ki se mora izteči pred odpiranjem, tega ne stori, bodo vse vloge na sklop, na katerega je predlagatelj predložil več prijav, zavržene kot vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba.«.
9. člen 
17. člen se spremeni, tako da se na novo glasi:
»Prijavo na javni razpis in morebitne pripombe iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj vložiti v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov razpisovalca,
– naziv javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša z navedbo: »Javni razpis za izbor projektov – nepremična kulturna dediščina Sklop 1 – ne odpiraj«, oziroma »Javni razpis za izbor projektov – nepremična kulturna dediščina Sklop 2 – ne odpiraj«, v primeru dopolnitev se k temu doda beseda »Dopolnitev«,
– naziv in naslov predlagatelja.«.
10. člen 
V 19. členu se četrta alineja spremeni, tako da se na novo glasi:
»– oceni vloge na osnovi Kriterija 4 iz 10. člena tega odloka ter pripravi seznam končnega števila točk z upoštevanjem ocen strokovne komisije,«.
11. člen 
V 20. členu se za devetim odstavkom dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»Če obstaja dilema glede izpolnjevanja pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, pristojni organ pridobi potrebne informacije in dokazila ter jih predloži komisiji za odpiranje vlog.
V kolikor je za ugotovitev izpolnjevanja pogojev potreben odgovor na strokovno vprašanje, komisija za odpiranje vlog za mnenje zaprosi strokovno komisijo.«.
Dosedanji deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek postanejo dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek.
12. člen 
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija oceni ustrezne vloge na osnovi Kriterija 1, 2 in 3 ter ocene posreduje pristojnemu organu. Pristojni organ izdela skupni seštevek točk, ki jih je posamezen projekt prejel na osnovi vseh štirih kriterijev ter seznam posreduje strokovni komisiji. Strokovna komisija projekte razvrsti od najvišjega do najnižjega glede na skupno število točk ter seznam posreduje pristojnemu organu.«
V 23. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se na koncu odstavka črta pika in doda naslednje besedilo: » za posamezen sklop.«
13. člen 
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zoper odločbo iz prejšnjega člena je možno vložiti pritožbo na župana občine, in sicer v roku petnajst dni od njene vročitve. Pritožba je dovoljena zoper oceno na podlagi Kriterija 4 iz 10. člena odloka, zoper pravilnost izračuna vsote točk, ki jih je posamezen projekt prejel na osnovi vseh štirih kriterijev ter zoper odločitev o prioriteti iz 4. odstavka 10. člena. Pritožbeni razlog ne more biti število točk, ki jih strokovna komisija dodeli posamezni vlogi na osnovi Kriterijev 1, 2 in 3 ter mnenje strokovne komisije iz enajstega odstavka 20. člena odloka.«.
14. člen 
V 32. členu se tretja alineja spremeni, tako, da se na novo glasi:
»– v kolikor projekt ni bil izveden v skladu s konservatorskimi smernicami, kulturnovarstvenim soglasjem ter, v primeru prijave na Sklop 2, tudi v skladu s katalogom iz prvega odstavka 6. člena,«.
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2013-9
Nova Gorica, dne 27. julija 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost