Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2366. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017, stran 6745.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 ZIPRS1617), ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 23. redni seji dne 12. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
REBALANS PRORAČ. 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.687.567
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.023.827
70
DAVČNI PRIHODKI
11.506.368
700 Davki na dohodek in dobiček
8.994.018
703 Davki na premoženje
2.279.840
704 Domači davki na blago in storitve
232.510
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.517.459
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.784.632
711 Takse in pristojbine
16.500
712 Denarne kazni
147.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200.770
714 Drugi nedavčni prihodki
368.057
72
KAPITALSKI PRIHODKI
949.374
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
307.764
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgoroč. sredstev
641.610
73
PREJETE DONACIJE
1.925
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.925
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
712.441
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
476.778
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU
235.663
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.322.428
40
TEKOČI ODHODKI
5.447.830
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.358.300
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
226.925
402 Izdatki za blago in storitve
3.521.093
403 Plačila domačih obresti
103.500
409 Rezerve
238.012
41
TEKOČI TRANSFERI
7.935.973
410 Subvencije
154.500
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.069.413
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
640.605
413 Drugi tekoči domači transferi
4.071.455
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.505.024
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.505.024
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
433.601
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.
136.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
297.101
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)
1.634.861
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
227.600
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
227.600
750 Prejeta vračila danih posojil
7.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
220.600
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
7.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
7.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
7.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
220.600
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.616.819
50
ZADOLŽEVANJE
1.616.819
500 Domače zadolževanje
1.616.819
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
688.300
55
ODPLAČILA DOLGA
688.300
550 Odplačilo domačega dolga
688.300
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–485.742
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
928.519
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.634.861
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016
485.742
9009 Splošni sklad za drugo
485.742
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 se spremeni besedilo prvega odstavka 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,28 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 se spremeni 16. člen in se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko dodatno zadolži v skladu s drugim odstavkom 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije. Višina zadolžitve je lahko največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev na osnovi drugega odstavka 10.a člena ZFO-1 se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se Mestna občina Murska Sobota za proračun leta 2017 lahko dolgoročno zadolži do višine 1.500.000 EUR, za investicije predvidene v proračunu, prednostno za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektih v okviru Celostnih teritorialnih naložb.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16; v nadaljevanju ZIPRS1718) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Mestna občina Murska Sobota lahko na zgoraj navedeni osnovi za izvrševanje proračuna (za investicije, predvidene v proračunu) najame kredit iz državnega proračuna v višini 116.819 EUR. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.a člena ZFO-1.«
4. člen 
S sprejemom tega odloka se ustrezno spremenijo določbe veljavnega sklepa o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 in sprejmejo priloga št. 1 in št. 2, ki sta sestavni del rebalansa proračuna za leto 2017.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0176/2017-2
Murska Sobota, dne 12. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.