Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2365. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 223 Šmartinka – BTC (del), stran 6744.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 223 Šmartinka – BTC (del)
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 223 Šmartinka – BTC (del) za del enote urejanja prostora JA-244 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN je prostor na vogalu med Kajuhovo ulico in Letališko cesto na vstopu v območje, ki se razvija iz nekdanje industrijske cone Moste v trgovsko zabaviščno središče. Tudi za širše območje so predvidene večje spremembe, zahodno od območja OPPN je predvidena gradnja višjih objektov mešanih centralnih dejavnosti s stanovanji, južno od območja OPPN pa se načrtuje prometno-logistični center.
V območju OPPN je trgovsko-skladiščni objekt (predvsem gradbenega materiala), ki pa je, ker ni več v uporabi, začel propadati, območje pa je postalo degradirano.
S sprejetjem OPPN bodo dani pogoji za urbano prenovo območja, ki bo okoljsko in prostorsko sanirano. Z odstranitvijo obstoječega objekta in gradnjo novega poslovno-trgovskega, predvidenimi prometnimi ureditvami in ureditvijo zunanjih površin bo vzpostavljena nova arhitekturna kvaliteta v prostoru, območje pa bo celovito urejeno.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je treba za obravnavano enoto urejanja prostora izdelati OPPN.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN obsega površine med Kajuhovo ulico, Letališko cesto, Ulico Ambrožiča Novljana in objektom Bauhaus. Površina meri približno 1,2 hektarja.
Območje OPPN se v fazi izdelave OPPN lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice in žičnice
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
15. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN so delno usmeritve iz strokovne podlage Šmartinska partnership Ljubljana, masterplan spring 2009, izdelane marca 2009, avtorjev Hosoya Schaefer Architects in partnerjev, ter urbanistična zasnova območja, ki jo je izdelalo podjetje za projektiranje Studio Kalamar.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-16/2017-4
Ljubljana, dne 11. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.