Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2364. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017, stran 6743.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. seji dne 13. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16) in v Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS, št. 15/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.361.778
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.332.088
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.938.316
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.449.736
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.632.570
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
856.010
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.393.772
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.023.232
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.300
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
31.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
325.240
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
379.600
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
204.600
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
175.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.200
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.200
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
647.890
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
578.934
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
68.956
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.635.409
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.829.389
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
397.613
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
59.650
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.249.486
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
122.640
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.465.912
410
SUBVENCIJE
160.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.255.886
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
517.948
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.532.078
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.830.458
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.830.458
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
509.649
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
337.556
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
172.093
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.273.631
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.273.631
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.273.631
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.273.631
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2016-8
Kranjska Gora, dne 13. septembra 2017
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.