Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2362. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ŠH 6/1 in ŠH 6/2 – zadrževalnik Žabnica, stran 6740.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US) in 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ŠH 6/1 in ŠH 6/2 – zadrževalnik Žabnica
1. člen
(predmet in vsebina sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja EUP z oznako ŠH 6/1 in ŠH 6/2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območji EUP z oznako ŠH 6/1 in ŠH 6/2 obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
– pravno podlago za pripravo OPPN,
– opis območja OPPN in program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– postopki in roki priprave posameznih faz OPPN,
– seznam nosilcev urejanja prostora ter
– obveznosti financiranja ter
– uveljavitev sklepa.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Lokalna skupnost se že dalj časa zaveda poplavne ogroženosti naselij Stražišče, Bitnje, Šutne in Žabnice zato je v preteklosti na prizadetih območjih že izvedla parcialne protipoplavne ukrepe, ki so omilili poplavno ogroženost teh naselij. Z namenom zagotovitve poplavne varnosti urbaniziranih območij je bila izdelana hidrološko-hidravlična študija in karte poplavnih nevarnosti. S študijo je bilo ugotovljeno, da je za poplavno varnost teh območij (na območju Zg. Bitenj je potencialno poplavnega 20 % naselja) potrebno izvesti celovite protipoplavne ukrepe z zadrževanjem visokih voda nad Zg. Bitnjami z izvedbo dveh zadrževalnikov. Eden teh zadrževalnikov je predviden na Sorški reki na lokaciji Poti v puškarno, drugi pa na Žabnici nad puškarno.
Nov Občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj – OPN MOK (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razl., 20/17, 42/17 – popr.) je načrtovana zadrževalnika umestil v prostor (EUP z oznakama ŠH 15/1, ŠH 15/2 in KR ST 20 ter EUP z oznakama ŠH 6/1 in ŠH 6/2 in zanju predpisal obveznost izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
V skladu z OPN MOK je za izvedbo zadrževalnika na Žabnici potrebno izdelati izvedbeni prostorski akt (OPPN), ki bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo OPPN) 
Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– 57. člen ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US)
– 4.1 točka 48. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17 – popr.).
4. člen 
(opis območja OPPN in program) 
Zadrževalnik bo lociran cca 75 m gorvodno od novozgrajenega objekta nad puškarno. Obseg obdelave je omejen na EUP ŠH 6, ki je razdeljena na podenoti ŠH 6/1 in ŠH 6/2. Območje ŠH 6/1 je namenjeno vodni infrastrukturi. Načrtovana je izgradnja pregrade za suhi zadrževalnik visokih voda (ŠH 6/1). Območje ŠH 6/2 predstavlja akumulacijsko območje suhega zadrževalnika. V EUP ŠH 6/2 se ohranja obstoječa namenska raba (K2, G), po izgradnji zadrževalnika bo območje občasno poplavljeno.
Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 751-del, 752, 652-del, 750-del, 753-del, 754-del, 756/1-del, 756/2-del, 755-del, 647/1-del, 648/1-del, 649-del, 650-del, 651-del, vse k.o. 2131 – Stražišče. Obravnavano območje predstavlja gozdna in kmetijska zemljišča. Površina območja znaša okvirno 4,7 ha zemljišč.
V območje se po potrebi lahko vključi tudi dodatne površine, ki so potrebne za izvedbo in rabo načrtovane ureditve (zadrževalnika).
Pri izdelavi OPPN je potrebno smiselno upoštevati usmeritve za pripravo OPPN, ki so določene v OPN MOK.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve OPPN temeljijo na prikazu stanja prostora, OPN in izdelanih strokovnih podlagah za OPN.
Za območje OPPN, za potrebe načrtovanja je potrebno izdelati naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt obstoječega stanja v ustreznem merilu, v skladu z veljavno zakonodajo
– hidrološko-hidravlično študijo in geomehansko poročilo s preiskavami
– idejni projekt zadrževalnika
– novelacija okoljskega poročila, ki je bil izdelan za potrebe OPN MOK v segmentu, ki se nanaša na zadrževalnik Žabnica.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora, se določi med postopkom priprave OPPN. Organizacijo pridobitve strokovnih podlag vodi pripravljavec.
6. člen 
(postopki in roki priprave posameznih faz OPPN) 
Postopek priprave OPPN bo voden v skladu z 58., 59., 60. in 61. členom ZPNačrt. S tem sklepom se, ob upoštevanju zakonsko predpisanih postopkov, določijo naslednji okvirni roki njegove priprave.
– objava sklepa o pripravi OPPN (avgust 2017)
– izdelava strokovnih podlag (september/oktober 2017)
– priprava osnutka OPPN v roku 30 dni od pridobitve strokovnih podlag (oktober/november 2017)
– pridobitev smernic NUP in odločbe o potrebnosti izvedbe postopka CPVO (november/december 2017)
– usklajevanje smernic NUP in izdelava dodatnih strokovnih podlag (december 2017/januar 2018)
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN v 30 dneh od uskladitve smernic
– 30 dnevna javna razgrnitev (JR), med javno razgrnitvijo se izvede javna obravnava (JO) in prvo branje na Mestnem svetu MOK
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti 30 dni po končani JR
– priprava predloga OPPN 30 dni po sprejemu stališč
– pridobitev mnenj NUP v roku 30 dni od oddaje vloge
– priprava usklajenega predloga OPPN 30 dni po pridobitvi mnenj
– druga obravnava in sprejem OPPN na Mestnem svetu MOK
– objava odloka o OPPN v uradnem glasilu
– priprava končnega dokumenta v roku 15 dni po uradni objavi odloka o OPPN.
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo le-ta potekala sočasno z izdelavo OPPN, zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.
7. člen 
(seznam nosilcev urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora (NUP), ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
2. Agencija RS za okolje, Sektor za porečje reke Save, Oddelek za območje zgornje Save, Kranj
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Kranj
5. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Kranj
6. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Kranj
7. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Kranj
8. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki, Kranj
9. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj
10. Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj, Kranj
Drugi udeleženci v postopku priprave:
11. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti financiranja) 
Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izdelavo prostorskega akta (OPPN) nosi Mestna občina Kranj. Postopek sprejema vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-186/2017-1-(48/17)
Kranj, dne 29. avgusta 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.