Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2360. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OŠ-01 Oševek, stran 6738.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OŠ-01 Oševek 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako OŠ-01 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje predmetnega OPPN zajema naselje Oševek. Na zahodnem robu obstoječega naselja, ki je pretežno sestavljeno iz stanovanjskih objektov, je pas nepozidanih stavbnih zemljišč, za katera je treba izdelati pogoje za graditev objektov ter dograditev potrebne komunalne in prometne infrastrukture. Na podlagi določil OPN (Uradni list RS, št. 86/15) je treba za območje OPPN z oznako OŠ-01 izdelati OPPN. V skladu z določili OPN je treba pri izdelavi OPPN-ja poleg splošno izvedbenih pogojev upoštevati in planirati primerno prometno povezavo, ter komunalno opremljenost območja.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča OPPN) 
(1) Predmet OPPN je v OPN Kamnik predvideno ureditveno območje z oznako OŠ-01 Oševek.
(2) Na obravnavanem območju je predvidena gradnja enostanovanjskih hiš s pripadajočimi zunanjimi ureditvami, gradnja prometne in komunalne infrastrukture, namenjene stanovalcem, ureditev dostopa ter ureditev peš in kolesarskih poti.
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje predmetnega OPPN zajema naselje Oševek.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča, ki so v OPN Kamnik po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča v EUP OŠ-01 Oševek.
(3) Območje OPPN meri približno 6,4 ha.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V strokovnih podlagah za območje OPPN bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci:
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj, Ulica Mirka Vadnova, 4000 Kranj,
– Zavod za razvoj Kabelsko-Satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1241 Kamnik,
– Zavod za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
(5) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora, oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev, pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ki presodi ali je potrebno v sklopu postopka izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
faza
rok izdelave
nosilec
1.
Sklep župana o začetku priprave OPPN
september 2017
župan Občine Kamnik
2.
Izdelava strokovnih podlag in prostorske rešitve območja OPPN
oktober 2017
izdelovalec OPPN
3.
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic 
oktober 2017
izdelovalec OPPN
4.
Pridobivanje smernic 
november 2017
izdelovalec OPPN
5.
Analiza in obrazložitev smernic 
januar 2018
izdelovalec OPPN
6.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
februar 2018
izdelovalec OPPN
7.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
marec 2018
pripravljavec in izdelovalec OPPN
8.
Priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz javne razgrnitve 
april 2018
izdelovalec OPPN
9.
Izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
maj 2018
izdelovalec OPPN
10.
Pridobivanje mnenj
julij 2018
izdelovalec OPPN
11.
Izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem 
avgust 2018
izdelovalec OPPN
12.
Sprejem na občinskem svetu
september 2018
izdelovalec OPPN pripravljavec OPPN
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo in vodenje postopka prostorskega akta bo v celoti zagotovila Občina Kamnik.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2016-5/1
Kamnik, dne 8. septembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.