Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2359. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183, stran 6737.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Območje OPPN je nepozidan zelen prostor pretežno travniških površin, v osrednjem manjšem delu so njivske površine. Vzdolž južnega roba njiv je odprto skladišče hlodovine. V tem delu in ob reki je območje deloma poraščeno z visoko vegetacijo.
(2) V območju je načrtovana gradnja manjšega naselja enostanovanjskih hiš.
(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (v nadaljevanju: OPN Kamnik) je za enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183 predvidena izdelava OPPN. S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
S sprejetjem OPPN bo omogočen dostop do EUP KA-172 Šmarca-Športni center KS Šmarca, ki leži severno od obravnavanega območja.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča OPPN) 
(1) Predmet OPPN je v OPN Kamnik predvideno ureditveno območje z oznako OPPN KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183.
(2) Na obravnavanem območju je predvidena gradnja enostanovanjskih hiš s pripadajočimi zunanjimi ureditvami, gradnja prometne in komunalne infrastrukture ter igrišč namenjenih stanovalcem, ureditev dostopa do EUP KA-172 Šmarca-Športni center KS Šmarca ter ureditev kolesarske poti in zelenih površin vzdolž reke Kamniške Bistrice.
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN leži v naselju Šmarca in sega do južne meje Občine Kamnik. Severno od območja je tovarna Menina, južno je naselje Nožice, ki se že nahaja v Občini Domžale, na vzhodu je reka Kamniška Bistrica in na zahodu kanalizirana Mlinščica, zahodneje od nje pa obstoječe družinske hiše naselja Šmarca.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča, ki so v OPN Kamnik po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča in zelene površine v EUP KA-27 Šmarca – Pod Menino, KA-183 in KA-118 Šmarca-Pibernikova ulica ter obvodni zeleni pas in kmetijska zemljišča v EUP KA-111 Šmarca-Zelene površine v produ in KA-202.
(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 182/1, 195, 196/1, 196/2, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 740/8, – del, 743/4 – del in 743/5, vse v katastrski občini 1909 Šmarca.
(4) Območje OPPN meri približno 2,57 ha.
(5) Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V strokovnih podlagah za območje OPPN bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1241 Kamnik.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
(5) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora, oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev, pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ki presodi ali je potrebno v sklopu postopka izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1.
Sklep župana o začetku priprave OPPN
september 2017
župan Občine Kamnik
2.
Izdelava strokovnih podlag in prostorske rešitve območja OPPN
december 2017
izdelovalec OPPN
3.
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic 
januar 2018
izdelovalec OPPN
4.
Pridobivanje smernic 
februar 2018
izdelovalec OPPN
5.
Analiza in obrazložitev smernic 
marec 2018
izdelovalec OPPN
6.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
junij 2018
izdelovalec OPPN
7.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
julij–avgust 2018
pripravljavec in izdelovalec OPPN
8.
Priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz javne razgrnitve 
september 2018
izdelovalec OPPN
9.
Izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj
oktober 2018
izdelovalec OPPN
10.
Pridobivanje mnenj
november 2018
izdelovalec OPPN
11.
Izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem 
december 2018
izdelovalec OPPN
12.
Sprejem na občinskem svetu
januar 2019
pripravljavec in izdelovalec OPPN
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali pobudniki sami.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2016-5/1
Kamnik, dne 8. septembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost