Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2358. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza), stran 6736.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je župan Občine Idrija dne 29. 8. 2017 sprejel
S K L E P 
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza)
1. člen 
Razveljavi se Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza), objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/17.
2. člen 
Župan Občine Idrija bo sprejel sklep o izdelavi celotnega OPPN, ker se je v času priprave osnutka (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza) izkazalo, da je smotrnejša izdelava OPPN za celotno območje GO_2/2_SSe v Godoviču, v katerem se opredeli faznost gradnje.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 350-0009/2017-80
Idrija, dne 29. avgusta 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.