Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2356. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 – zahod, stran 6733.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 1. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 – zahod
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA 9 – Rakovlje in Braslovče Terasa 3 – zahod.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), podzakonski predpisi ter Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (v nadaljevanju: PRO, Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15). S sprejetjem novih prostorskih aktov je na območju vzhodno in zahodno od ZN Terase Braslovče opredeljena enota urejanja za zaokrožitev in širitev stanovanjske gradnje, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče na pobudo lastnikov zemljišč v skladu z ZPNačrt pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terasa 3 – zahod.
V naravi obravnavano območje predstavlja v večjem delu travnik, v območju obravnave pa sta tudi dva obstoječa stanovanjska objekta. Investitorji imajo na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo stanovanjskih hiš in ureditev obstoječih, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se sklada s prostorskim planom (PRO).
3. člen 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
Predmet izdelave OPPN je zapolnitev še prostih stavbnih zemljišč v območju OPPN z individualno stanovanjsko gradnjo. Hkrati je potrebno prilagoditi prometno in komunalno infrastrukturo. Prav tako se predvidijo pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.
4. člen 
(Območje OPPN) 
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. *112, 438/65, 438/66, 438/67, 479/2, 479/4, 479/5, 439/4, 438/89, 438/42 in del 723/4 vse k.o. Braslovče. Okvirno območje OPPN je veliko cca 0.8 ha. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni. Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojnih potrebah investitorjev in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN zagotovi investitor sam. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik. Izdelan mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami ZPNačrt, in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1)
Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine 
September 2017
(2)
Izdelava osnutka OPPN 
30 dni/ po prejemu geodetskega posnetka območja
(3)
Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v nadaljevanju: CPVO) 
30 dni
(4)
Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
30 dni
(5)
Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
10 dni
(6)
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni od objave na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve in v času javne obravnave 
30 dni
(7)
Do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališča, ki jih občina objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so pripombe podali 
7 dni
(8)
Dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve
10 dni/ po prejemu stališč
(9) 
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN
30 dni
(10) 
Priprava usklajenega OPPN
15 dni
(11)
Sprejem OPPN na občinskem svetu
30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovijo investitorji sami.
9. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-4/2017-6
Braslovče, dne 1. septembra 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.