Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug, stran 6733.

  
Na podlagi 18., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 18. redni seji dne 6. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN) za območje PA 17 – Parižlje jug, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/10.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 35/13).
2. člen 
S spremembami in dopolnitvami OPPN se na območju sprememb in dopolnitev OPPN omogoča sprememba lege predvidenega stanovanjskega objekta na parceli št. 538/548 k.o. Spodnje Gorče (pred parcelacijo parcela št. 538/244 k.o. Spodnje Gorče).
3. člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev OPPN) 
Sestavni deli sprememb in dopolnitev OPPN so:
I.
Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN
II.
Besedilo odloka
III.
Grafični del, ki obsega naslednje risbe:
1.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN s prikazom ureditve pred spremembo in dopolnitvijo OPPN 
M – 1:500
2.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 
M – 1:500
3.
Arhitektonska in zazidalna situacija območja sprememb in dopolnitev OPPN 
M – 1:500
4.
Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro (prikaz obstoječega in novega stanja)
M – 1:500
5.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M – 1:500
6.
Količbena situacija 
M – 1:500
IV.
Priloge
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
4. člen 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema zemljišče s parc. št. 538/548 k.o. Spodnje Gorče (pred parcelacijo parcela št. 538/244 k.o. Spodnje Gorče). Območje sprememb in dopolnitev OPPN je veliko ca. 1681 m².
5. člen 
Lega objekta št. 3 na zemljišču s parc. št. 538/548 k.o. Spodnje Gorče (pred parcelacijo parcela št. 538/244 k.o. Spodnje Gorče) je razvidna iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev OPPN št. 3: Arhitektonska in zazidalna situacija območja sprememb in dopolnitev OPPN.
6. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Braslovče in Upravni enoti Žalec.
7. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-3/2017
Braslovče, dne 6. septembra 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost