Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2352. Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013, stran 6727.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka člena 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 4. avgusta 2017 objavil Smernice o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje določajo vsebino in obliko ter frekvenco objave razkritij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. kreditne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1)(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(2)(i) Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju banke) ter morajo izpolnjevati nekatere ali vse zahteve glede razkritij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke, ki morajo izpolnjevati nekatere ali vse zahteve glede razkritij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 v skladu s členi 6 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013 in so bile na podlagi 219. člena ZBan-2 opredeljene kot druge sistemsko pomembne institucije, v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na te banke.
(3) Ostale banke, ki morajo izpolnjevati nekatere ali vse zahteve glede razkritja iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 v skladu s členi 6 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013, upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na te banke.
(4) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2017.
Ljubljana, dne 12. septembra 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije