Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2349. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 6701.

  
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16 in 86/16) se 38. člen spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(nabavna oziroma lastna cena blaga) 
(1) Lastna cena po drugem in četrtem odstavku 36. člena ZDDV-1 se določa v skladu z računovodskimi standardi oziroma v skladu s predpisi o vodenju poslovnih knjig zasebnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lastna cena oziroma nabavna cena blaga iz drugega odstavka 36. člena ZDDV-1 za donirano hrano, ki izpolnjuje pogoje za doniranje hrane po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, enaka 0, če skupna vrednost donirane hrane davčnega zavezanca, ki donira hrano v tekočem letu ne presega 2 % prihodkov, ugotovljenih po računovodskih predpisih za zadnje poslovno leto, zaključeno pred tekočim letom. Za obdobje, v katerem podatki o prihodkih za zadnje poslovno leto še niso na voljo, se začasno upoštevajo podatki o prihodkih, ugotovljeni po računovodskih predpisih za predzadnje poslovno leto. Ko so podatki o prihodkih za zadnje poslovno leto na voljo, se za izračun skupne vrednosti donirane hrane za celotno tekoče leto upoštevajo prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih za zadnje poslovno leto. Pri davčnem zavezancu, ki šele začne poslovati, ali davčnem zavezancu, ki v zadnjem poslovnem letu ni imel prihodkov, skupna vrednost donirane hrane tega davčnega zavezanca v tekočem letu ne sme presegati 2 % prihodkov, ki jih izračuna v odvisnosti od obsega pričakovanih poslov v tekočem poslovnem letu.
(3) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka ugotovljene prihodke upošteva za določitev nabavne cene blaga ali podobnega blaga oziroma lastne cene blaga v tekočem koledarskem letu ne glede na to, kako je določeno poslovno leto.«.
2. člen 
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 294 z dne 28. 10. 2016, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/705 z dne 19. aprila 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 104 z dne 20. 4. 2017, str. 6)«.
3. člen 
V prvem odstavku 88. člena se v osmi alineji besedilo »carinskim organom« nadomesti z besedilom »davčnim organom«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni organ izda dovoljenje, če iz predloženih dokazil in okoliščin postopka izhaja, da bo lahko nadzoroval in spremljal postopek, ne da bi moral uvesti upravne postopke, ki bi bili nesorazmerni z gospodarskimi potrebami samega postopka. Stroški, ki jih ima davčni organ v zvezi z nadzorom in kontrolo postopka davčnega skladiščenja, ne smejo biti nesorazmerno visoki v primerjavi z gospodarskimi koristmi postopka davčnega skladiščenja. Pri ugotavljanju sorazmernosti teh stroškov, davčni organ upošteva predvsem tip operacije, ki jih želi oseba, ki zaprosi za odobritev, izvajati v davčnem skladišču.«.
4. člen 
V drugem odstavku 89. člena se besedilo »Finančni urad« nadomesti z besedilom »Davčni organ«.
5. člen 
V 90. členu se besedilo »finančni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«, besedilo »pristojni finančni urad« pa se nadomesti z besedilom »davčni organ«.
6. člen 
V tretjem odstavku 91. člena se besedilo »finančni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«.
7. člen 
V prvem odstavku 92. člena se besedilo »finančni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni organ lahko obnovi ali spremeni dovoljenje na podlagi pisnega zahtevka. V zahtevku se navedejo razlogi in zahtevane spremembe. Davčni organ glede na zahtevek oceni, ali se veljavno dovoljenje lahko spremeni ali je treba izdati novo dovoljenje. Če je potrebno novo dovoljenje, se vlagatelja zahtevka pozove, da vloži zahtevek za novo dovoljenje.«.
V četrtem odstavku se besedilo »Finančni urad, ki je izdal dovoljenje,« nadomesti z besedilom »Davčni organ«.
8. člen 
V prvem odstavku 93. člena se besedilo »finančnemu uradu« nadomesti z besedilom »davčnemu organu«.
V drugem odstavku se besedilo »Finančni urad« nadomesti z besedilom »Davčni organ«.
9. člen 
V osmem odstavku 131. člena se besedilo »pristojnemu finančnemu uradu« nadomesti z besedilom »davčnemu organu«.
10. člen 
Prvi odstavek 162. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 lahko v skladu s prvim odstavkom 95. člena ZDDV-1 uveljavi pavšalno nadomestilo le za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti članov kmečkega gospodinjstva, katerega predstavnik je, za katero se dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če tako dobavo opravi drugemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Za pridelke in storitve iz posameznih skupin Priloge XII je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
– za kmetijske pridelke iz skupine 1, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi kmetijsko zemljišče, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja;
– za kmetijske pridelke iz skupine 2, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi čebelje panje;
– za kmetijske pridelke iz skupine 3, in sicer za poljščine, krmne rastline in vrtnine v ekstenzivni pridelavi, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi kmetijsko zemljišče, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja, ter za vrtnine, jagode in gojena zelišča in začimbe, kadar imajo v uporabi kmetijsko zemljišče, na katerem priglasijo pridelavo posebnih kultur;
– za kmetijske pridelke iz skupine 4, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi zemljišče, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče;
– za kmetijske pridelke iz skupine 5, in sicer za sadje in oreške, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi zemljišče, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo intenzivni sadovnjak ali ostali trajni nasadi, ter za oljke in oljčno olje, kadar imajo v zemljiškem katastru zemljišče evidentirano kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo oljčnik;
– za kmetijske pridelke iz skupine 6, in sicer za grozdje, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi zemljišče, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo vinograd, ter za vino, kadar v evidenci ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, izkazujejo proizvodnjo vina;
– za gozdarske pridelke iz skupine 7, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi zemljišče, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot gozdno zemljišče ali kot plantaža gozdnega drevja;
– za kmetijske storitve iz skupin 8, 9 in 10, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi zemljišče, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče ali kot gozdno zemljišče, kadar jih člani kmečkega gospodinjstva opravljajo v okviru strojnega krožka.
(4) Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo podatki, s katerimi razpolaga davčni organ za potrebe odmere dohodnine.«.
11. člen 
Tretji odstavek 163. člena se črta.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
V novem četrtem odstavku se besedilo »iz tretjega odstavka 162. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1«, besedilo »in zanje izpolnjuje pogoje« pa se črta.
12. člen 
164. člen se spremeni tako, da se glasi:
»164. člen 
(Veljavnost dovoljenja) 
(1) Dovoljenje je veljavno od dneva izdaje do preklica davčnega organa. Davčni organ dovoljenje prekliče:
– če imetnik dovoljenja ne predloži obračuna pavšalnega nadomestila na način in v roku, ki sta določena v osmem odstavku 166. člena tega pravilnika;
– če imetnik dovoljenja uveljavi pavšalno nadomestilo za pridelek ali storitev, za katero ne izpolnjuje pogojev iz prvega in tretjega odstavka 162. člena tega pravilnika;
– če skupni dohodek kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti znaša manj kot 200 eurov;
– če davčni organ po uradni dolžnosti ugotovi, da katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva presega 7.500 eurov;
– če se kmečko gospodinjstvo prostovoljno identificira za namene DDV;
– če kmečko gospodinjstvo dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov;
– če imetnik dovoljenja obvesti davčni organ, da kmečko gospodinjstvo ne želi več uveljavljati pavšalnega nadomestila;
– če kateri koli član kmečkega gospodinjstva med veljavnostjo dovoljenja postane davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, in obračunava DDV od pridelkov in storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katero se plačuje dohodnina po katastrskem dohodku.
(2) Imetnik dovoljenja, ki mu je bilo dovoljenje preklicano po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka, lahko znova zaprosi za dovoljenje v letu, ki sledi letu, v katerem mu je bilo dovoljenje preklicano. Imetnik dovoljenja za ponovno pridobitev dovoljenja predloži tudi vse obračune pavšalnega nadomestila za vsa predhodna leta, ki jih ni predložil v roku za predložitev v skladu z osmim odstavkom 166. člena tega pravilnika.
(3) Imetnik dovoljenja iz šeste alineje prvega odstavka tega člena obvestilo davčnemu organu predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu DDV-PN.
(4) Član kmečkega gospodinjstva iz osme alineje prvega odstavka tega člena z dnem registracije postane zavezanec, identificiran za namene DDV, za celotno dejavnost, za katero se plačuje dohodnina po katastrskem dohodku v okviru kmečkega gospodinjstva.
(5) Če želi predstavnik kmečkega gospodinjstva, na katerega se glasi dovoljenje, za predstavnika kmečkega gospodinjstva določiti drugo osebo ali če želi dopolniti ali spremeniti seznam blaga ali storitev, za katere ima pravico do pavšalnega nadomestila, lahko uveljavi spremembo pri pristojnem davčnem organu. Vloga se predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu DDV-PN.
(6) Davčni organ po preklicu dovoljenja izbriše imetnika dovoljenja s seznama upravičencev do pavšalnega nadomestila.«.
13. člen 
Peti odstavek 166. člena se črta.
Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
Deseti in enajsti odstavek se črtata.
14. člen 
PRILOGA XII (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se nadomesti z novo PRILOGO XII (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
Priloga XIII (obrazec DDV-PN) se nadomesti z novo Prilogo XIII (Obrazec DDV-PN), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Spremenjeni 162., 163., 164. in 166. člen pravilnika ter novi Priloga XII in Priloga XIII pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2018.
Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16 in 86/16).
Predstavnikom kmečkega gospodinjstva, ki jim je bilo za leto 2017 izdano dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, davčni organ s 1. januarjem 2018 po uradni dolžnosti podaljša veljavnost dovoljenja do preklica.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-381/2017/43
Ljubljana, dne 11. septembra 2017
EVA 2017-1611-0075
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost