Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2346. Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu, stran 6685.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja cestnega pregleda tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu.
(2) Ta pravilnik delno prenaša Direktivo 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 134).
2. člen 
(področje uporabe) 
Ta pravilnik se uporablja za gospodarska vozila s konstrukcijsko hitrostjo nad 25 km/h, ki spadajo v naslednje kategorije:
– motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana predvsem za prevoz oseb in njihove prtljage ter imajo poleg vozniškega sedeža več kot osem sedežev – kategoriji vozil M2 in M3;
– motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga, z največjo maso, ki presega 3,5 tone – kategoriji vozil N2 in N3;
– priklopna vozila in polpriklopna vozila, ki so zasnovana in izdelana za prevoz blaga ali oseb, kot tudi za nastanitev oseb, z največjo maso, ki presega 3,5 tone – kategoriji vozil O3 in O4, in
– kolesni traktorji kategorije T5, ki se večinoma uporabljajo za komercialni cestni prevoz na javnih cestah in katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »gospodarsko vozilo« je motorno vozilo in njegovo priklopno vozilo ali polpriklopno vozilo, ki se uporablja predvsem za komercialni prevoz blaga ali potnikov, kot so javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe, ali drug poklicni prevoz;
2. »cestni pregled tehnične brezhibnosti (v nadaljnjem besedilu: cestni pregled)« je nenapovedan pregled tehnične brezhibnosti gospodarskega vozila, ki ga opravijo pristojni organi;
3. »pooblaščena oseba« je policist ali inšpektor, pristojen za promet;
4. »pristojni organ« je policija in inšpektorat, pristojen za promet.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon), predpisi s področja cestnega prometa, predpisi o javnih cestah in predpisi o prevozih v cestnem prometu.
4. člen 
(vrste cestnega pregleda) 
(1) Za vozila iz 2. člena tega pravilnika se opravi začetni cestni pregled, pri katerem pooblaščena oseba:
– preveri zadnje potrdilo o tehničnem pregledu vozila in poročilo o cestnem pregledu, ki se hranita v vozilu, ali elektronsko dokazilo o teh pregledih;
– opravi vizualno oceno tehničnega stanja vozila;
– opravi vizualno oceno pritrjenosti tovora vozila v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 9. člena tega pravilnika;
– tehnično preveri vozilo, če se takšno preverjanje opravi le, da se utemelji odločitev, da je treba na vozilu opraviti podrobnejši cestni pregled, ali da se zahteva takojšna odprava nepravilnosti v skladu s prvim odstavkom 10. člena tega pravilnika;
– preveri, ali so bile kakršne koli nepravilnosti, navedene v poročilu o prejšnjem cestnem pregledu vozila, odpravljene.
(2) Pri ugotavljanju, na katerih vozilih je treba opraviti začetni cestni pregled, lahko pooblaščene osebe v prednostno skupino uvrstijo vozila podjetij z visokim profilom tveganja, kot izhaja iz sistema ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu. Vozila se lahko za preglede izberejo tudi naključno ali kadar obstaja sum, da predstavljajo tveganje za varnost v cestnem prometu ali za okolje.
(3) Na podlagi rezultata začetnega cestnega pregleda vozila se pooblaščena oseba odloči, ali je treba na pregledanem vozilu ali njegovem priklopnem vozilu opraviti podrobnejši cestni pregled.
(4) Podrobnejši cestni pregled vozila iz prejšnjega odstavka obsega pregled vsebin iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 ob upoštevanju zlasti varnosti zavor, pnevmatik, koles, šasije in emisij, ter priporočene metode za pregledovanje vozila.
(5) Podrobnejše cestne preglede izvajajo pooblaščene osebe, ki izpolnjujejo zahteve za kontrolorja tehničnih pregledov vozil, in kontrolorji tehničnih pregledov iz pooblaščenih strokovnih organizacij za tehnične preglede vozil.
(6) Kadar je iz potrdila o tehničnem pregledu ali poročila o podrobnem cestnem pregledu vozila razvidno, da je bil pregled ene izmed postavk iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 opravljen v predhodnih treh mesecih, pooblaščena oseba to postavko pregleda samo, če to upravičuje očitna nepravilnost.
5. člen 
(prostori izvajanja podrobnejših cestnih pregledov) 
(1) Podrobnejši cestni pregledi vozil iz četrtega odstavka prejšnjega člena se izvajajo z mobilnimi enotami, namenjenimi za cestne preglede, ali v strokovni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov vozil.
(2) Kadar je treba podrobnejši cestni pregled vozila opraviti v strokovni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov ali v prostoru, namenjenem cestnim pregledom, se čim prej opravi v enem od najbližjih strokovnih organizacij ali prostorov, ki so na voljo.
6. člen 
(obseg cestnih pregledov) 
Skupno število začetnih cestnih pregledov vozil iz prve, druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika mora biti vsaj 5 % skupnega števila vozil, registriranih v Republiki Sloveniji.
7. člen 
(ocenjevanje tveganja) 
(1) Za vozila iz prve, druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika se podatki o številu in resnosti nepravilnosti iz tehnične specifikacije za vozila TSV 605 in v primeru naloženega tovora iz Priloge I, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, ugotovljenih na vozilih posameznih podjetij, ki opravljajo prevoz, vključijo v sistem ocenjevanja tveganja za podjetja, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu.
(2) Pooblaščene osebe lahko za ocenjevanje tveganja za podjetja iz prejšnjega odstavka uporabijo tudi podatke, pridobljene na podlagi četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika.
8. člen 
(prepoved diskriminacije in nasprotja interesov) 
(1) Cestni pregled mora biti opravljen tako, da je zagotovljena enaka obravnava neodvisno od državljanstva voznika ali države, v kateri je bilo gospodarsko vozilo registrirano ali v kateri je uporabljano.
(2) Pri opravljanju cestnega pregleda se mora pooblaščena oseba izogibati vsakršnemu nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na nepristranskost in objektivnost njegovih odločitev.
9. člen 
(ocena nepravilnosti) 
(1) Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila pri cestnem pregledu v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605 se ugotovljene nepravilnosti na vozilu ovrednotijo in razporedijo v tri skupine glede na njihov vpliv na varnost vozila oziroma varovanje okolja:
– »pomanjkljivost« je nepravilnost, ki je brez pomembnega učinka na varnost vozila ali vpliva na okolje in druge manjše neskladnosti;
– »napaka« je nepravilnost, ki lahko vpliva na varnost vozila ali na okolje ali ogrozi druge udeležence na cesti, in druge večje neskladnosti;
– »kritična napaka« je nepravilnost, ki pomeni neposredno in takojšnje tveganje za varnost v cestnem prometu ali vpliv na okolje.
(2) Vozilo z nepravilnostmi, ki spadajo v več kot eno skupino iz prejšnjega odstavka, se razvrsti v skupino, ki ustreza resnejši nepravilnosti. Vozilo z več nepravilnostmi pri enakih področjih cestnega pregleda vozila, kot so opredeljeni v obsegu pregleda iz 1. točke tehnične specifikacije za vozila TSV 605, se lahko razvrsti v naslednjo skupino bolj resnih nepravilnosti, če skupen učinek navedenih nepravilnosti pomeni večje tveganje za varnost v cestnem prometu.
(3) Med cestnim pregledom vozila se pregleda pritrjenost tovora v skladu s Prilogo I tega pravilnika, da se zagotovi, da je tovor pritrjen tako, da ne ovira varne vožnje oziroma ogroža življenja, zdravja, premoženja ali okolja. S pregledi se lahko preveri, da v vseh okoliščinah uporabe vozila, tudi v nevarnih situacijah ali pri speljevanju navkreber:
– deli tovora samo minimalno spremenijo svoj položaj glede na druge dele, stene ali površine vozila in
– tovor ne more zapustiti prostora za tovor ali se premakniti z nakladalne površine.
(4) Poleg zahtev, ki veljajo za prevoz nekaterih kategorij blaga, kot so tiste, ki so zajete v Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), se tovor pritrdi in pritrjenost tovora pregleda v skladu z načeli in s standardi, določenimi v I. oddelku Priloge I tega pravilnika.
(5) V primeru napak ali kritičnih napak, povezanih s pritrjenostjo tovora, se lahko uporabljajo tudi naknadni postopki iz 10. člena tega pravilnika.
10. člen 
(naknadni postopki v primeru napak ali kritičnih napak) 
(1) Napake ali kritične napake na vozilu, ugotovljene med začetnim ali podrobnejšim pregledom, se odpravijo, preden se vozilo ponovno uporabi na javnih cestah.
(2) Pooblaščena oseba lahko zahteva, da se v predpisanem času na vozilu, ki je predmet cestnega pregleda in je registrirano v Republiki Sloveniji, opravi izredni tehnični pregled vozila. Če je vozilo registrirano v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica EU) ali državi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država EGP), lahko pristojni organ v skladu s postopkom iz četrtega odstavka tega člena prek ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), od pristojnega organa te druge države članice EU ali države EGP zahteva, da opravi nov tehnični pregled tega vozila. Če se na vozilu, registriranem v državi, ki ni država članica EU ali država EGP, ugotovijo večje ali nevarne nepravilnosti, lahko pristojni organi o tem obvestijo pristojni organ države registracije vozila.
(3) V primeru ugotovljenih napak ali kritičnih napak, ki zahtevajo hitro ali takojšnjo odpravo zaradi neposredne ali takojšnje nevarnosti za varnost v cestnem prometu, pristojni organ zagotovi, da je uporaba vozila omejena ali prepovedana, dokler se takšne nepravilnosti ne odpravijo. Takšno vozilo se sme uporabiti samo za vožnjo do ene od najbližjih delavnic, v kateri je mogoče navedene nepravilnosti odpraviti, pod pogojem, da je bila ta napaka ali kritična napaka popravljena v tolikšni meri, da je vozilo mogoče pripeljati do te delavnice in da pri tem ni nikakršnega neposrednega tveganja za varnost oseb v vozilu ali drugih udeležencev v cestnem prometu. V primeru nepravilnosti, ki ne zahtevajo takojšnje odprave, pristojni organ določi pogoje in petnajstdnevni rok uporabe vozila, preden se nepravilnosti odpravijo. Če vozila ni mogoče popraviti v tolikšni meri, da ga je mogoče pripeljati do delavnice, se vozilo lahko pripelje do kraja, kjer ga je mogoče popraviti.
(4) Kadar se na vozilu, ki je registrirano v drugi državi članici EU ali državi EGP, ugotovijo napake ali kritične napake, zaradi katerih se omeji ali prepove uporaba vozila, ministrstvo o rezultatih tega pregleda obvesti kontaktno točko države članice EU ali države EGP, v kateri je bilo vozilo registrirano. To obvestilo vsebuje elemente iz poročila o cestnem pregledu iz Priloge II, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in se posreduje prek nacionalnega elektronskega registra iz 16. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51).
(5) Kadar se na vozilu iz prejšnjega odstavka ugotovijo napake ali kritične napake, lahko ministrstvo zaprosi pristojni organ države, v kateri je bilo vozilo registrirano, prek kontaktne točke te države, da sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe, kot je izredni tehnični pregled vozila iz drugega odstavka tega člena.
11. člen 
(poročilo o pregledu in evidenca) 
(1) Za vsak opravljen začetni cestni pregled pristojni organ ministrstvu sporoči naslednje podatke:
– državo registracije vozila;
– kategorijo vozila, in
– rezultate začetnega cestnega pregleda.
(2) Po zaključku podrobnejšega pregleda pooblaščena oseba sestavi poročilo v skladu s Prilogo II tega pravilnika v dveh izvodih. Izvod poročila se izroči vozniku gospodarskega vozila, nad katerim je bil opravljen nadzor.
(3) Pristojni organ sporoči ministrstvu rezultate opravljenih cestnih pregledov iz prejšnjega odstavka za pretekli dve leti najkasneje do 15. februarja. Ti podatki vključujejo:
– število pregledanih vozil;
– kategorijo pregledanih vozil;
– državo, v kateri je bilo posamezno vozilo registrirano, in
– pri podrobnejših pregledih pregledana področja in postavke, ki so bile v skladu z 10. točko Priloge II tega pravilnika ocenjene kot neustrezne.
(4) Ministrstvo vsaki dve leti, najkasneje do 31. marca, po elektronski poti posreduje zbrane podatke iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji.
12. člen 
(usklajeni cestni pregledi) 
Pristojni organi vsako leto redno izvajajo usklajene cestne preglede, ki jih organizirajo hkrati pristojni organi dveh ali več držav članic EU ali držav EGP.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 107/11), uporablja pa se do 19. maja 2018.
14. člen 
Prvo poročanje v skladu z 11. členom tega pravilnika se izvede v letu 2019.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. maja 2018, razen 6. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 19. maja 2019.
Št. 007-289/2017
Ljubljana, dne 6. septembra 2017
EVA 2016-2430-0003
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost