Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017

Kazalo

2341. Certifikacijske specifikacije za letalske karte, namenjene objavi v zborniku letalskih informacij, stran 6681.

  
Na podlagi pete alineje petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednje
C E R T I F I K A C I J S K E    S P E C I F I K A C I J E 
za letalske karte, namenjene objavi v zborniku letalskih informacij 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S temi certifikacijskimi specifikacijami se določajo zahteve za izdelavo, vzdrževanje in spreminjanje letalskih kart, postopek preverjanja organizacije, dovoljenje in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija.
(2) Te certifikacijske specifikacije veljajo za organizacije, ki izdelujejo, vzdržujejo in spreminjajo letalske karte (v nadaljnjem besedilu: organizacija), ki se objavijo v Zborniku letalskih informacij.
2. člen 
(referenčni dokumenti) 
(1) Letalske karte se izdelujejo, vzdržujejo in spreminjajo v skladu z zahtevami Priloge 4 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Aeronautical Charts) (v nadaljnjem besedilu: Priloga 4).
(2) Pri izdelavi, vzdrževanju in spreminjanju letalskih kart organizacija upošteva tudi ustrezne zahteve iz veljavne izdaje Priloge 15 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Aeronautical Information Services), v največji meri pa poskuša slediti tudi priporočenim praksam, kot jih opredeljujejo:
– dokument ICAO Doc 8126 (Aeronautical Information Services Manual),
– dokument ICAO Doc 8697 (Aeronautical Chart Manual),
– dokumenta ICAO Doc 9859 (Safety Management Manual (SMM)),
– dokumenta ICAO Doc 9674 (World Geodetic System – 1984 (WGS – 84)Manual).
(3) Seznam v prejšnjem odstavku tega člena ni nujno taksativen. Organizacija je dolžna spremljati spremembe in razvoj zahtev.
4. člen 
(postopek preverjanja organizacije in dovoljenje) 
(1) Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), preden izda dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), preveri skladnost organizacije z zahtevami teh certifikacijskih specifikacij.
(2) Organizacija, ki ji je izdano dovoljenje, izpolnjuje zahteve ves čas veljavnosti dovoljenja.
(3) Dovoljenje se nanaša na izdelovanje, vzdrževanje in spreminjanje letalskih kart.
(4) Dovoljenje vsebuje navedbo letalskih kart, ki jih organizacija izdeluje, vzdržuje in spreminja, kot so navedene v Prilogi 4.
(5) Dovoljenje izda agencija za nedoločen čas.
(6) Dovoljenje preneha veljati, če agencija ugotovi, da organizacija ne izpolnjuje zahtev iz teh certifikacijskih specifikacij.
5. člen 
(zahteve glede upravljanja kakovosti) 
(1) Organizacija vzpostavi sistem upravljanja kakovosti v skladu z naslednjimi načeli:
– opredeli politiko kakovosti na način, s katerim čim bolje zadovolji potrebe različnih deležnikov,
– vzpostavi program za zagotavljanje kakovosti, ki vključuje postopke za ugotovitev skladnosti vseh dejavnosti z veljavnimi zahtevami, standardi in postopki,
– predloži dokazila o delovanju sistema vodenja kakovosti v obliki priročnikov in dokumentov spremljanja,
– opravlja preglede vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti in po potrebi odpravlja pomanjkljivosti.
(2) Certifikat EN ISO 9001, ki ga izda ustrezno pooblaščena organizacija in vključuje dejavnosti organizacije, velja za zadostno dokazilo skladnosti z zahtevami glede upravljanja kakovosti.
6. člen 
(operativni priročnik) 
(1) Organizacija zagotovi in vodi posodobljene priročnike v zvezi s svojo dejavnostjo, ki jih uporablja osebje organizacije.
(2) Organizacija zagotovi, da:
– priročniki vključujejo napotke in podatke, ki jih osebje potrebuje za izvajanje nalog,
– so ustrezni deli priročnikov dostopni ustreznemu osebju,
– je osebje vedno obveščeno o spremembah priročnika v zvezi z nalogami in o začetku veljavnosti teh sprememb.
7. člen 
(zahteve glede virov) 
Organizacija zagotovi sredstva, ki osebju organizacije omogoča izdelavo, vzdrževanje in spreminjanje letalskih kart.
8. člen 
(zahteve glede osebja) 
(1) Organizacija zagotovi, da so osebe, ki izdelujejo, vzdržujejo in spreminjajo letalske karte, usposobljene.
(2) Oseba se šteje za usposobljeno, če njeno usposabljanje zajema merodajne vsebine iz Priloge 4 ter dokumenta ICAO Doc 8697 (Aeronautical Chart Manual), in ima ustrezno znanje glede različnih vrst letalskih kart ter različnih vrst kartografskih projekcij.
(3) Periodično usposabljanje za ohranjanje usposobljenosti osebja se načrtuje in izvaja v časovnih intervalih, ki niso daljši od pet let.
(4) Organizacija vodi evidenco opravljenih usposabljanj za vsako posamezno osebo.
9. člen 
(mehanizmi za poročanje in povratne informacije o napakah ter popravljanje napak) 
(1) Organizacija zagotovi, da se vzpostavijo delujoči mehanizmi za poročanje, povratne informacije o napakah ter popravljanje napak.
(2) Organizacija zagotovi, da se vse napake, neskladja in nepravilnosti, ki se odkrijejo pri ključnih in bistvenih letalskih podatkih in letalskih informacijah, nemudoma odpravijo.
10. člen 
(razlaga) 
V primeru nejasnosti pri razlagi ali pomanjkljivosti določil teh certifikacijskih specifikacij se uporabljajo referenčni dokumenti iz 2. člena teh certifikacijskih specifikacij.
11. člen 
(prehodne določbe) 
Šteje se, da osebje organizacije na dan začetka veljavnosti teh certifikacijskih specifikacij izpolnjuje zahteve glede usposobljenosti iz 8. člena teh certifikacijskih specifikacij. Morebitna manjkajoča usposabljanja pa je dolžna opraviti najkasneje v roku 2 let od začetka veljavnosti teh certifikacijskih specifikacij.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Te certifikacijske specifikacije začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. septembra 2017
 
Direktor 
Rok Marolt l.r.