Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017

Kazalo

2314. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., stran 6588.

  
Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica(Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 21. seji dne 13. 7. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. 
1. člen
V Statutu Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/10) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
»3. člen 
Osnovni kapital družbe znaša 221.020,25 EUR, ki ga predstavlja osnovni vložek ustanovitelja.
Edini družbenik Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, matična številka 5880416000, ima dva osnovna vložka ter dva poslovna deleža, in sicer:
1. osnovni vložek v znesku 10.000,00 EUR kot denarni vložek, na podlagi katerega ima poslovni delež, ki predstavlja 4,5245 % osnovnega kapitala družbe ter je bil v celoti vplačan pred vpisom v sodni register in
2. osnovni vložek v znesku 211.020,25 EUR, ki ga je družbenik zagotovil kot stvarni vložek in je v celoti izročen s Pogodbo o izročitvi in prevzemu stvarnega vložka, katere predmet je nepremičnina 2524 414/17, na podlagi katerega ima poslovni delež, ki predstavlja 95,4755 % osnovnega kapitala družbe.
Javno podjetje mora pred vsakršno obremenitvijo in odtujitvijo nepremičnine 2524 414/17 pridobiti pisno soglasje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica«.
2. člen 
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-82/2017-8
Ilirska Bistrica, dne 13. julija 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost