Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017

Kazalo

2146. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, stran 6157.

  
Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se višje medicinske sestre/višji medicinski tehniki/višji zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki in diplomirane babice/diplomirani babičarji strokovno izpopolnjujejo na način in pod pogoji, ki jih določa predpis, ki ureja registracijo in licenciranje v dejavnosti zdravstvene nege.«.
2. člen 
V 2. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Strokovno izpopolnjevanje, poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem delavec opravlja svoje delo, obsega naslednje obvezne vsebine:
– zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,
– temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,
– kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.
(3) Delavec se iz vsebin iz prejšnjega odstavka izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih.«.
3. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za strokovno izpopolnjevanje se šteje:
– praktično delo na drugem delovnem mestu v zdravstvenem zavodu, pri zasebnem zdravstvenem delavcu ali pri drugih pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: delodajalec), na katerem delavec lahko pridobi nova znanja in spretnosti oziroma lahko razširi in poglobi svoje strokovno znanje,
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna in pasivna, doma in v tujini, npr. tečaji, seminarji, kongresi, simpoziji, strokovna srečanja, učne delavnice, e-izobraževanje),
– objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji) in recenzije strokovnih in znanstveno-raziskovalnih publikacij (slovenskih in tujih),
– izpopolnjevanje pri delodajalcu.«.
4. člen 
V 5. členu se v tretji alineji za besedo »izobrazbo« doda besedilo »in srednjo poklicno izobrazbo«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Najmanj 6 ur strokovnega izpopolnjevanje iz 3. člena tega pravilnika se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.«.
5. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(1) Delodajalec lahko sam organizira strokovno izpopolnjevanje za svoje delavce, in sicer tako, da zagotovi strokovno izpopolnjevanje z zunanjimi strokovnjaki ali svojimi delavci (v nadaljnjem besedilu: predavatelji), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– imajo ustrezno izobrazbo s strokovnega področja, ki ga predstavljajo,
– imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj iz strokovnega področja, ki ga predstavljajo in
– imajo strokovne reference s strokovnega področja, ki ga predstavljajo in izhajajo iz osebne bibliografije ali iz sodelovanja v delovnih skupinah, komisijah oziroma projektih.
(2) Po izvedbi strokovnega izpopolnjevanja delodajalec udeležencem izda potrdila o udeležbi in pripravi evalvacijsko poročilo.
(3) Delodajalec za namen spremljanja strokovnega izpopolnjevanja iz tega člena vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– naslov strokovnega izpopolnjevanja, datum, kraj in trajanje,
– opredelitev programa strokovnega izpopolnjevanja, iz katerega so razvidni predavatelji in cilji strokovnega izpopolnjevanja,
– zahtevane reference predavateljev,
– seznam prisotnih udeležencev.«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-22/2014
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2014-2711-0036
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost