Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017

Kazalo

2145. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, stran 6156.

  
Na podlagi 10. in 14. člena ter za izvedbo 16. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08 in 68/16) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini 
1. člen 
V Pravilniku o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (Uradni list RS, št. 31/09) se v 1. členu za besedilom »izvajalci javnih služb,« doda besedilo »drugimi izvajalci storitev na področju socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja,«.
2. člen 
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organi in organizacije zagotovijo, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih in podpornih storitvah ter pravnih sredstvih v jeziku, ki ga razumejo.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen 
V tretjem odstavku 8. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Udeležba na timu je za vse vabljene obvezna.«.
4. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tim je ustanovljen, ko se sestane na svoji prvi seji. Sejo se skliče v najkrajšem možnem času. Člani tima so se dolžni udeleževati sej na podlagi vabila, ki ga pošlje CSD. Tim se sestaja na sejah, kjer se oblikuje mnenje o obravnavanem primeru in sprejmejo dogovori o nadaljnjih aktivnostih, glede na okoliščine primera pa lahko člani tima komunicirajo tudi na drug način (prek telefona, elektronske pošte, ...).
(2) Na sejah se o delu tima piše zapis, ki vsebuje čas, kraj, začetek in konec dela tima, mnenje tima in sprejete dogovore. Če člani tima komunicirajo na drug način, vodja tima o poteku dogovorov naredi zapis. Zapis je uradni dokument, varovan v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov ter vodenje in hranjenje dokumentacije. Zapis se posreduje članom tima. Na sejah tima je javnost izključena. Organi, organizacije in nevladne organizacije kot poklicno skrivnost varujejo podatke o nastanitvi žrtve in njenih otrok ali drugih ukrepih za njihovo zaščito.
(3) Tim zagotavlja usklajeno, enotno in učinkovito delovanje sodelujočih organov. Organi, katerih predstavniki sodelujejo kot člani tima, morajo zagotoviti, da se bodo dogovori, sprejeti na sejah tima, uresničevali. Skupaj z žrtvijo se na podlagi sprejetih odločitev aktivno izvajajo vključitve v razpoložljive oblike pomoči.
(4) Na določeno sejo tima se lahko povabi tudi strokovnjaka s posebnimi znanji, ki lahko pripomore k boljši obravnavi žrtve ali razjasnitvi določenih vprašanj, ni pa član tima.«.
5. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) CSD v skladu z načrtom pomoči žrtvi poda mnenje o ogroženosti osebe za potrebe pridobitve brezplačne pravne pomoči za žrtev za postopke pred sodiščem po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, in po zakonu, ki ureja družinska razmerja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V okviru načrta pomoči žrtvi se posebej za otroka naredi ocena ogroženosti in predvidijo ustrezni ukrepi za delo z družino in ukrepi za delo z otrokom, kjer je najprej treba poskrbeti za otrokovo varnost. V načrtu pomoči žrtvi je treba določiti, kako trajno zaščititi otroka in nuditi pomoč družini za spremembe v ravnanju. V okviru načrta pomoči žrtvi se preveri potreba, da CSD poda predlog za začetek postopka za izrek ukrepov po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, za zaščito žrtve z njenim soglasjem ali brez, kadar gre za mladoletnega otroka.«.
6. člen 
V prvem odstavku 11. člena se beseda »sklepov« nadomesti z besedo »dogovorov«.
7. člen 
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izvajanje interventne službe v posamezni regijski službi se pripravi lista strokovnih delavcev, regijski koordinator pa s temi strokovnimi delavci organizira delo interventne službe. Na listo strokovnih delavcev za izvajanje interventne službe se vpišejo strokovni delavci tistih CSD, ki spadajo v to regijo, imajo pet let delovnih izkušenj in ustrezna znanja za opravljanje nalog v interventni službi. Razpored strokovnih delavcev CSD za izvajanje interventne službe na določenem območju pripravi regijski koordinator.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2017
Ljubljana, dne 15. junija 2017
EVA 2017-2611-0034
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti