Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2138. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom, stran 6131.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (v nadaljnjem besedilu: šola), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij (v nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški) in za oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi.
II. VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV 
2. člen
(kriteriji in merila) 
(1) Materialni stroški se vrednotijo po naslednjih kriterijih: oddelki, skupine oziroma učenci.
(2) Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija.
3. člen 
(točkovanje programsko odvisnih stroškov) 
Za posamezni program oziroma dejavnost se določi naslednje število točk:
1. Izvedba programa osnovne šole:
– 269 točk na oddelek;
– 8,5 točk na učenca;
2. Vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih oddelkih:
– 117 točk na oddelek;
3. Izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
– 296 točk na oddelek;
– 8,9 točk na učenca;
4. Vzgojna skupina v domu za učence:
– 691 točk na vzgojno skupino za programsko odvisne in fiksne stroške;
5. Izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
– 391 točk na oddelek;
– 8,9 točk na učenca;
6. Mobilna služba:
– 164 točk na oddelek.
4. člen 
(oskrba otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi) 
(1) Za stroške oskrbe za učence, ki so nameščeni v domove za učence s posebnimi potrebami, se šolam, ki izvajajo vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, za oskrbni dan priznajo sredstva v višini 1,75 točke za učenca, če učenec v domu za učence prejme vse glavne obroke. Če učenec prejme le enega od glavnih obrokov (zajtrk, kosilo ali večerja), se domu za učence za ta dan priznajo sredstva v višini 1 točke.
(2) Za kritje stroškov razširjene oskrbe se šolam, ki izvajajo vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, priznajo sredstva v višini 3,5 točke na učenca mesečno, če je učenec v skupini prisoten 6 ali več dni v mesecu.
(3) Sredstva za kritje stroškov oskrbe in razširjene oskrbe se nakazujejo po dejanski realizaciji na podlagi zahtevkov.
5. člen 
(izobraževanje učencev Romov) 
Za izobraževanje učencev Romov pripada šoli za programsko odvisne stroške dodatnih 13,9 točk na učenca Roma.
6. člen 
(določitev vrednosti točke) 
(1) Vrednost točke in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom, ki ga izda najkasneje do konca januarja tekočega proračunskega leta. Vrednost točke se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Zaradi proračunskih zmožnosti ali spremembe programa dela ministrstva se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni.
(3) Če šole ni ustanovila mestna občina, se za vrednotenje materialnih stroškov iz 3. člena tega pravilnika vrednost točke pomnoži s faktorjem 1,03 in se zaokroži na cent natančno.
III. DOLOČITEV OBSEGA MATERIALNIH STROŠKOV ZA ŠOLO 
7. člen
(način določitve obsega sredstev) 
(1) Letni obseg sredstev za materialne stroške za posamezno šolo se določi za proračunsko leto najkasneje do 31. januarja, pri čemer se upošteva stanje števila učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se začne pred pričetkom proračunskega leta. Končni izračun letnega obsega sredstev za materialne stroške se pripravi najkasneje do 30. oktobra proračunskega leta, pri čemer se za obdobje od 1. septembra do 31. decembra proračunskega leta upošteva število učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se je začelo v proračunskem letu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko sredstva na podlagi tega pravilnika določijo za obdobje, ki je krajše od proračunskega leta, in sicer zaradi programskih ali statusno-pravnih sprememb šole ali iz drugih utemeljenih razlogov.
IV. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 0070-17/2017
Ljubljana, dne 25. julija 2017
EVA 2017-3330-0018
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti