Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2134. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 6121.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17 in 40/17) se v prilogi I: Opisi tipičnih uradniških delovnih mest:
1. v poglavju »IV. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 – Policija«:
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 22.2 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 22.3, ki se glasi:
»22.3 Delovno mesto: POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva 
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Policist I 
XIII.
1
6 let 
6 mesecev
 
Policist II 
XIV.
2
3 leta 
6 mesecev
 
Policist III 
XV.
3
6 mesecev
 
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba 
Karierni razred: 
V. 
Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 
C3 
Tarifni razred: 
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– sodelovanje na promocijskih, preventivnih, propagandnih, protokolarnih in drugih prireditvah, ki jih organizira ali na njih sodeluje MNZ – Policija; 
– izvajanje preventivne dejavnosti na področjih varovanja življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– izvajanje preventivne dejavnosti na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov; 
– izvajanje preventivne dejavnosti na področjih odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovega izročanja pristojnim organom; 
– izvajanje preventivne dejavnosti na področju nadzorovanja in urejanja prometa; 
– izvajanje preventivne dejavnosti na področju vzdrževanja javnega reda in miru; 
– pisanje poročil; 
– izpolnjevanje drugih obveznosti v skladu s Sporazumom o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v MO – SV, MNZ – Policiji in MF – CU.
«, 
– črta delovno mesto pod zaporedno številko 30.2: POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU,
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 30.2 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 30.3, ki se glasi:
»30.3 Delovno mesto: SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi: 
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Samostojni policijski inšpektor I
VII.
1
6 let 
7 mesecev
Samostojni policijski inšpektor II
VIII.
2
3 leta 
7 mesecev
Samostojni policijski inšpektor III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna/prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred: 
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadzorovanje dela področja; 
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– izvajanje zahtevnejših nalog in priprava zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov; 
– sodelovanje pri organiziranju dela; 
– pripravljanje analiz in poročil; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
«, 
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 32.2 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 32.3, ki se glasi:
»32.3 Delovno mesto: VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi: 
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji samostojni policijski inšpektor I
IV.
1
6 let
41
Višji samostojni policijski inšpektor II
V.
2
5 let
39
Višji samostojni policijski inšpektor III
VI.
3
4 leta
37
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna/prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred: 
VII/1
Posebni pogoji: 
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela; 
– izvajanje najzahtevnejših nalog; 
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela; 
– sodelovanje pri projektih; 
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami; 
– oblikovanje novih oblik policijskega dela; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
«; 
2. v poglavju »V. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C5 – Uradniki Finančne uprave«:
– pri delovnem mestu pod zaporedno številko 47.1 poimenovanje delovnega mesta »FINANČNI KONTROLOR« spremeni tako, da se glasi »VIŠJI FINANČNI KONTROLOR«,
– pri delovnem mestu pod zaporedno številko 47.2 poimenovanje delovnega mesta »FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST« spremeni tako, da se glasi »VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST«,
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 46 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 46.1, ki se glasi:
»46.1 Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi: 
Stopnja naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Finančni kontrolor I
XIII.
1
6 let 
6 mesecev
Finančni kontrolor II
XIV.
2
3 leta 
6 mesecev
Finančni kontrolor III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
Najmanj: 
– srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba 
– srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba 
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C5
Tarifni razred: 
V
Posebni pogoji: 
– strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi
Naloge: 
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov ter predlaganje ukrepov; 
– vodenje enostavnih upravnih postopkov; 
– vodenje oziroma opravljanje posameznih procesnih dejanj v posebnih ugotovitvenih postopkih, za postopke, določene z Uredbo o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo; 
– vodenje postopka o prekršku pred izdajo odločbe in izdaja plačilnega naloga v postopku o prekršku; 
– dajanje podatkov iz evidenc finančne uprave; 
– izdajanje potrdil iz evidenc finančne uprave; 
– izdajanje potrdil iz knjigovodske evidence; 
– usklajevanje podatkov z davčnimi zavezanci; 
– priprava in knjiženje knjigovodskih dogodkov; 
– vodenje predpisanih evidenc; 
– razkritja; 
– informiranje zavezancev za davek; 
– vnašanje podatkov v računalniške baze podatkov za odmero; 
– opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi, ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.
«; 
3. v poglavju »X. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 – Kontrolorji, revizorji, inšpektorji« črtajo delovna mesta:
– pod zaporedno številko 87 delovno mesto: DAVČNI KONTROLOR, s šifro C066001,
– pod zaporedno številko 88 delovno mesto: DAVČNI KONTROLOR SPECIALIST, s šifro C066002,
– pod zaporedno številko 89 delovno mesto: DAVČNI INŠPEKTOR, s šifro C067001,
– pod zaporedno številko 90 delovno mesto: VIŠJI DAVČNI INŠPEKTOR, s šifro C067027,
– pod zaporedno številko 91 delovno mesto: VIŠJI DAVČNI PREISKOVALEC, s šifro– C067028,
– pod zaporedno številko 94 delovno mesto: KONTROLOR SVETOVALEC, s šifro C067008,
– pod zaporedno številko 95 delovno mesto: KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST, s šifro C067009,
– pod zaporedno številko 96 delovno mesto: KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC, s šifro C067010,
– pod zaporedno številko 97 delovno mesto: KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST, s šifro C067011;
4. poglavje »XII. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 – Občinski redar« spremeni tako, da se glasi:
»XII. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 – Občinski redarji:
106. Delovno mesto: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva 
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Občinski redar III 
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
Najmanj: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba 
Karierni razred: 
V. 
Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 
C6
Tarifni razred: 
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– usposabljanje za samostojno opravljanje nalog občinskega redarstva; 
– strokovno usposabljanje za opravo preizkusa znanja. 
* Za delovno mesto »občinski redar pripravnik« sklene v skladu z 22. členom Zakona o občinskem redarstvu pogodbo o zaposlitvi občinski redar, ki še nima opravljenega strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja.
106.1 Delovno mesto: OBČINSKI REDAR
Šifra delovnega mesta: C065005
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva 
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Občinski redar I
XIII.
1
6 let, 6 mesecev
Občinski redar II
XIV.
2
3 leta, 6 mesecev
Občinski redar III 
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
Najmanj: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba 
Karierni razred: 
V. 
Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 
C6
Tarifni razred: 
Posebni pogoji: 
– preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja
Naloge: 
– neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo; 
– nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva; 
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji; 
– vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov; 
– izdajanje odredb v skladu z odlokom občine; 
– druge naloge s področja občinskega redarstva.
106.2 Delovno mesto: OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva 
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Občinski redar vodja skupine I
XIII.
1
6 let, 6 mesecev
Občinski redar vodja skupine II
XIV.
2
3 leta, 6 mesecev
Občinski redar vodja skupine III 
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
Najmanj: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba 
Karierni razred: 
V. 
Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 
C6
Tarifni razred: 
Posebni pogoji: 
– preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja
Naloge: 
– neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo; 
– nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva, vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov; 
– izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu varnosti; 
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji; 
– vodenje, organiziranje in usklajevanje dela izmene/skupine; 
– opravljanje nalog z delovnega področja izmene/skupine; 
– vodenje nekaterih evidenc in pripravljanje poročil; 
– druge naloge s področja občinskega redarstva; 
– opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
106.3 Delovno mesto: VIŠJI OBČINSKI REDAR
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva 
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Višji občinski redar I
X.
1
6 let, 6 mesecev
Višji občinski redar II
XI.
2
3 leta, 6 mesecev
Višji občinski redar III 
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
Najmanj: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred: 
IV. 
Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 
C6
Tarifni razred: 
VI.
Posebni pogoji: 
– predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku 
– preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 
– strokovni izpit iz upravnega postopka
Naloge: 
– neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo; 
– nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva; 
– izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu varnosti; 
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji; 
– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; 
– vodenje, organiziranje in usklajevanje dela izmene/skupine; 
– opravljanje nalog z delovnega področja izmene/skupine; 
– vodenje evidenc in pripravljanje poročil; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev izmene/skupine; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– druge naloge s področja občinskega redarstva; 
– opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti z delovnega področja po odredbi nadrejenega.
106.4 Delovno mesto: OBČINSKI REDAR SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva 
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Občinski redar svetovalec I
VII.
1
6 let, 7 mesecev
Občinski redar svetovalec II
VIII.
2
3 leta, 7 mesecev
Občinski redar svetovalec III 
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba: 
Najmanj: 
– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
– visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Karierni razred: 
III. 
Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 
C6
Tarifni razred: 
VII/1.
Posebni pogoji: 
– predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku 
– preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 
– strokovni izpit iz upravnega postopka
Naloge: 
– neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo; 
– nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva; 
– izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu varnosti; 
– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; 
– vodenje in odločanje v bolj zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji; 
– sodelovanje pri načrtovanju operativnega dela ter organiziranje, nadziranje in usklajevanje dela; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju občinskih redarjev; 
– neposredno vodenje zahtevnejših operativnih nalog; 
– priprava analiz in poročil; 
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog; 
– opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti z delovnega področja po odredbi nadrejenega.
106.5 Delovno mesto: OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C06
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva 
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Občinski redar višji svetovalec I
IV.
1
6 let
Občinski redar višji svetovalec II
V.
2
5 let
Občinski redar višji svetovalec III 
VI.
3
4 leta
Predpisana izobrazba: 
Najmanj: 
– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
– visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Karierni razred: 
II. 
Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 
C6
Tarifni razred: 
VII/1.
Posebni pogoji: 
– predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v– prekrškovnem postopku 
– preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 
– strokovni izpit iz upravnega postopka
Naloge: 
– neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo; 
– nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva; 
– izvajanje nalog v skladu s prioritetami, določenimi v občinskem programu varnosti; 
– vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; 
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji; 
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti redarskega dela; 
– neposredno vodenje najzahtevnejših operativnih nalog; 
– načrtovanje operativnega dela, organiziranje, nadziranje in usklajevanje dela; 
– samostojna priprava drugih zahtevnejših gradiv in sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših gradiv; 
– samostojna izvedba izpopolnjevanja in usposabljanja občinskih redarjev; 
– usklajevanje nalog z drugimi organi in institucijami; 
– oblikovanje in načrtovanje novih oblik operativnega dela; 
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog; 
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja po odredbi nadrejenega.
«. 
2. člen 
V prilogi III: Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest:
1. se v IV. tarifnem razredu:
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 38 dodata novi delovni mesti z zaporednima številkama 38.1 in 38.2, ki se glasita:
»38.1. Delovno mesto: ORODJAR – OROŽAR IV
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje: 
1 leto
Predpisana izobrazba: 
– srednja poklicna izobrazba
Plačna skupina: 
J
Plačna podskupina: 
J3
Tarifni razred: 
IV
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– vzdrževanje, prilagajanje in popravljanje orodja, matric, šablon, ključavnic in drugih kovinskih predmetov ter vojaškega in športnega orožja; 
– izdelovanje delov naprav in orodij ter priprava za uporabo; 
– opravljanje enostavnejših del v delavnici in druga kovinarska dela.
38.2. Delovno mesto: OROŽAR IV
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje: 
1 leto
Predpisana izobrazba: 
– srednja poklicna izobrazba
Plačna skupina: 
J
Plačna podskupina: 
J3
Tarifni razred: 
IV
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– vzdrževanje, prilagajanje in popravljanje vojaškega in športnega orožja ter orožarskih pripomočkov; 
– odprava morebitnih napak in težav na vojaškem in športnem orožju; 
– pregled tehnične ustreznosti orožja; 
– opravljanje enostavnejših del v delavnici in druga kovinarska dela. 
«, 
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 43 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 43.1, ki se glasi:
»43.1. Delovno mesto: SKLADIŠČNIK SIMES IV
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje: 
1 leto
Predpisana izobrazba: 
– srednja poklicna izobrazba
Plačna skupina: 
J
Plačna podskupina: 
J3
Tarifni razred: 
IV
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– skladiščenje in pregledovanje ustreznosti embalaže ter pomoč pri prevozu streliva in minskoeksplozivnih sredstev (SIMES); 
– pregled materialno tehničnih sredstev pri prevzemu ter pripravljanje prejemnih in izdajnih nalogov; 
– vzdrževanje ustrezne mikroklime za skladiščenje streliva in minskoeksplozivnih sredstev (SIMES); 
– vzdrževanje reda in čistoče v skladišču.
«, 
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 58 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 58.1, ki se glasi:
»58.1. Delovno mesto: VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA IV
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje: 
1 leto
Predpisana izobrazba: 
– srednja poklicna izobrazba
Plačna skupina: 
J
Plačna podskupina: 
J3
Tarifni razred: 
IV
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– prilagajanje, vzdrževanje, vgrajevanje, servisiranje in popravljanje motorjev ter elektronske, elektro, specialne in sorodne opreme bojnih, specialnih in nebojnih vozil; 
– izdelovanje, vgrajevanje in popravljanje predmetov ali delov predmetov iz kovinskih plošč na bojnih, specialnih in nebojnih vozilih; 
– vzdrževanje reda in čistoče v delavnici.
«; 
2. se v V. tarifnem razredu:
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 103 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 103.1, ki se glasi:
»103.1. Delovno mesto: OROŽAR V
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje: 
2 leti
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Plačna skupina: 
J
Plačna podskupina: 
J3
Tarifni razred: 
V
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– vzdrževanje prilagajanje in popravljanje vojaškega in športnega orožja ter orožarskih pripomočkov; 
– odprava morebitnih napak in težav na vojaškem in športnem orožju; 
– opravljanje zahtevnejših del v delavnici in druga kovinarska dela; 
– pregled tehnične ustreznosti orožja in vodenje potrebnih evidenc ter izdaja potrdil.
«, 
– črta delovno mesto pod zaporedno številko 107: POMOČNIK PRAVOSODNEGA POLICISTA V,
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 115 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 115.1, ki se glasi:
»115.1. Delovno mesto: SKLADIŠČNIK SIMES V
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje: 
2 leti
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Plačna skupina: 
J
Plačna podskupina: 
J3
Tarifni razred: 
V
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– skladiščenje in pregledovanje ustreznosti embalaže in streliva ter minskoeksplozivnih sredstev SIMES; 
– pregled materialno tehničnih sredstev pri prevzemu ter pripravljanje prejemnih in izdajnih nalogov; 
– vzdrževanje ustrezne mikroklime za skladiščenje streliva in minskoeksplozivnih sredstev SIMES; 
– vodenje evidence o stanju zalog v skladišču.
«, 
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 129 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 129.1, ki se glasi:
»129.1. Delovno mesto: VARSTVENIK OBALNEGA MORJA V
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje:
6 mesecev
Predpisana izobrazba:
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Plačna skupina:
J
Plačna podskupina:
J1
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
Naloge: 
– odstranjevanja odpadkov, nevarnih snovi, kužnih snovi na morju; 
– upravljanje prevoznih sredstev, priklopnikov, polpriklopnikov in avtodvigal; 
– upravljanje lahke gradbene mehanizacije; 
– skladiščno poslovanje; 
– izvajanje manjših vzdrževalnih del in popravil na plovilih, objektih in opremi; 
– opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja; 
– izdelava poročil in vodenje evidenc; 
– priprava podatkov in informacij z delovnega področja.
«, 
– za delovnim mestom z zaporedno številko 136 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 136.1, ki se glasi:
»136.1. Delovno mesto: VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA V
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje: 
2 leti
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Plačna skupina: 
J
Plačna podskupina: 
J3
Tarifni razred: 
V
Posebni pogoji: 
Naloge: 
– prilagajanje, vzdrževanje, vgrajevanje, servisiranje in popravljanje motorjev ter elektronske, elektro, specialne in sorodne opreme bojnih, specialnih in nebojnih vozil; 
– postavljanje diagnoze stanja vozil in zagotavljanje ustreznosti diagnostične opreme; 
– naročanje rezervnih delov in vodenje potrebnih evidenc.
«; 
3. se v VI. tarifnem razredu:
– črta delovno mesto pod zaporedno številko 149: GLAVNI PLANER (UIKS) VI,
– črta delovno mesto pod zaporedno številko 150: GLAVNI TERMINER (UIKS) VI,
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 150 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 150.1, ki se glasi:
»150.1. Delovno mesto: INŠTRUKTOR UIKS VI
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje:
6 mesecev
Predpisana izobrazba:
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Plačna skupina:
J
Plačna podskupina:
J3
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
Naloge: 
– izdelovanje terminskih načrtov; 
– odpiranje in spremljanje delovnih nalogov; 
– aktivnosti pri zaključevanju in obračunu delovnih nalog; 
– izdelovanje osnov za terminiranje; 
– občasno uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter izvajanje skupinskih in individualnih programov dela za zaprte osebe; 
– operativno pripravljanje proizvodnje.
«, 
– črta delovno mesto pod zaporedno številko 151: INŽENIR INŠTRUKTOR VI,
– za delovnim mestom pod zaporedno številko 151 doda novo delovno mesto z zaporedno številko 151.1, ki se glasi:
»151.1. Delovno mesto: DELOVNI INŠTRUKTOR UIKS VI
Šifra delovnega mesta:
Zahtevane delovne izkušnje:
3 leta
Predpisana izobrazba:
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Plačna skupina:
J
Plačna podskupina:
J1
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
Naloge: 
– sodelovanje pri izvajanju prevzgojnih programov z mladoletnimi osebami; 
– poučevanje praktičnega pouka in strokovnih predmetov za srednje poklicno izobraževanje; 
– uvajanje v posebnosti poklica; 
– uvajanje in usposabljanje mladoletnih oseb za delo ter vodenje, organiziranje in nadziranje njihovega dela; 
– izvajanje skupinskih programov dela za mladoletne osebe; 
– skrb za pripravo na inštruktažo po programih usposabljanja ter spremljanje novosti na področju stroke; 
– izvajanje programa opismenjevanja in splošnega funkcionalnega izobraževanja; 
– izvajanje učne pomoči mladoletnim osebam.
«, 
– črta delovno mesto pod zaporedno številko 169: RAZVIJALEC IZDELKOV TEHNOLOG (UIKS) VI.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka veljavnosti Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 51/16), sklenjenega za realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
Št. 00714-18/2017
Ljubljana, dne 26. julija 2017
EVA 2017-3130-0030
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti