Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2131. Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu, stran 6117.

  
Za izvrševanje 314. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa alternativna goriva v prometu in način zagotavljanja infrastrukture zanje.
(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2014/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L št. 307 z dne 28. 10. 2014, str. 1).
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo enako, kakor je določeno v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), poleg tega pa posamezni izrazi pomenijo še naslednje:
1. »alternativna goriva« so goriva ali viri energije, ki se vsaj deloma uporabljajo kot nadomestek za fosilne naftne vire pri oskrbi prometa z energijo in prispevajo k dekarbonizaciji prometa in izboljšujejo okoljske parametre delovanja prometnega sektorja, in sicer:
– električna energija,
– vodik,
– biogoriva,
– sintetična in parafinska goriva,
– zemeljski plin, vključno z biometanom, v plinasti obliki kot stisnjeni zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: SZP) in v tekoči obliki kot utekočinjeni zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: UZP) ter
– utekočinjeni naftni plin (v nadaljnjem besedilu: UNP);
2. »električno vozilo« je motorno vozilo, opremljeno s pogonskim sklopom, ki vključuje vsaj en neobrobni električni stroj kot pretvornik energije z električnim sistemom za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoče zunanje polniti;
3. »polnilno mesto« je vmesnik, prek katerega je mogoče polniti eno električno vozilo ali zamenjati baterijo enega električnega vozila;
4. »običajno polnilno mesto« je polnilno mesto, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo z močjo, ki je manjša ali enaka 22 kW, razen naprav z močjo, manjšo ali enako 3,7 kW, ki so nameščene v zasebnih gospodinjstvih ali katerih prvotni namen ni polnjenje električnih vozil in ki niso dostopne javnosti;
5. »polnilno mesto visoke moči« je polnilno mesto, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo z močjo, večjo od 22 kW,
6. »dobava električne energije z operativne obale« pomeni dobavo električne energije morskim ladjam ali plovilom za plovbo po celinskih plovnih poteh na privezu, in sicer prek standardiziranega vmesnika;
7. »javno dostopno polnilno ali oskrbovalno mesto« je polnilno ali oskrbovalno mesto za dobavo alternativnega goriva, ki uporabnikom omogoča nediskriminatorno možnost dostopa. Nediskriminatorna možnost dostopa lahko vključuje različne možnosti overitve, uporabe in plačila;
8. »oskrbovalno mesto« je oskrbovalna postaja za oskrbo s katerim koli gorivom, razen UZP, prek nepremične ali premične naprave;
9. »oskrbovalno mesto za UZP« je oskrbovalna postaja za oskrbo z UZP, ki je nepremični ali premični objekt, postaja na morju ali drugačen sistem.
II. OSKRBA PROMETA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
3. člen 
(polnilna mesta za oskrbo prometa) 
(1) Distribucijski operaterji električne energije, ki izvajajo gospodarsko javno službo v skladu z 78. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), so zadolženi za razvoj polnilnih mest.
(2) Upravljavec pristanišča Koper zagotovi dobavo električne energije za plovila z operativne obale. Naprave za dobavo električne energije z operativne obale za plovila za pomorski promet, dane v uporabo po 18. novembru 2017, morajo izpolnjevati tehnične zahteve iz točke 1.3 priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Javno dostopna običajna polnilna mesta za električna vozila, razen brezžičnih ali indukcijskih enot, dana v uporabo ali obnovljena po 18. novembru 2017, morajo izpolnjevati vsaj tehnične zahteve iz točke 1.1 priloge 1 te uredbe. Ta polnilna mesta uporabljajo pametne merilne sisteme, če je to tehnično izvedljivo in ekonomsko sprejemljivo.
(4) Javno dostopna polnilna mesta visoke moči za električna vozila, razen brezžičnih ali indukcijskih enot, dana v uporabo ali obnovljena po 18. novembru 2017, morajo izpolnjevati vsaj tehnične zahteve iz točke 1.2 priloge 1 te uredbe. Ta polnilna mesta uporabljajo pametne merilne sisteme, če je to tehnično izvedljivo in ekonomsko sprejemljivo.
III. OSKRBA PROMETA Z ZEMELJSKIM PLINOM 
4. člen 
(oskrba z zemeljskim plinom v pristanišču) 
Upravljavec pristanišča Koper zagotovi v pristanišču ustrezno število polnilnih mest na UZP.
5. člen 
(oskrba cestnega prometa z zemeljskim plinom) 
(1) Operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina skupaj zagotovijo vsaj deset javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP, da bo omogočena uporaba motornih vozil na SZP na območju mest z več kot deset tisoč prebivalcev, če je zagotovljena prenosna infrastruktura.
(2) Operaterji iz prejšnjega odstavka skupaj zagotovijo vsaj štiri javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji na lokacijah, kjer je zagotovljena prenosna infrastruktura.
IV. INFORMACIJE ZA UPORABNIKE 
6. člen 
(informacije za uporabnike) 
(1) Prodajalci vozil za motorna vozila, dana na trg po 18. novembru 2016, zagotovijo ustrezne in jasne informacije o motornih vozilih, ki jih je mogoče redno polniti s posameznimi vrstami goriva na trgu ali jih napolniti na polnilnih mestih. Informacije se navedejo v navodilih za uporabo motornih vozil, na oskrbovalnih in polnilnih mestih, motornih vozilih in pri prodajalcih motornih vozil.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, zagotovi celovito informacijsko zbirko podatkov o lokacijah javno dostopnih oskrbovalnih in polnilnih mest za alternativna goriva in omogoči uporabnikom prosti in nediskriminatorni dostop do njih.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Upravljavec pristanišča Koper zagotovi v pristanišču dobavo električne energije za plovila z operativne obale v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2025.
(2) Upravljavec pristanišča Koper zagotovi v pristanišču ustrezno število polnilnih mest na UZP v skladu s 4. členom te uredbe najpozneje do 31. decembra 2025.
(3) Operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina zagotovijo ustrezno število javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP v mestih z najmanj deset tisoč prebivalcev v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2020.
(4) Operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina zagotovijo ustrezno število javno dostopnih oskrbovalnih mest za SZP na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2025.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, vzpostavi informacijsko zbirko podatkov o lokacijah javno dostopnih oskrbovalnih in polnilnih mest za alternativna goriva iz drugega odstavka 6. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2020.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-10/2017
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-2430-0035
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti